“SSGSS” hakkında yürüttüğümüz örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilendirme

557-2008
28.03.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu:“SSGSS” hakkında yürüttüğümüz örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilendirme.

Sağlıkta Dönüşüm programının finansman ayağını oluşturan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Yasası onlarca etkinliğe ve karşı duruşa rağmen 5510 sayı numarası ile 31.05.2006 tarihinde TBMM’de görüşülerek kabul edilmiştir. Anayasa Mahkemesi itiraz üzerine Yasa’nın 21 maddesini özellikle memurlar yönünden bozmuştur. Sonrasında “5510 Sayılı Yasada Değişiklik Öngören Yasa Tasarısı” tartışmaya açılmıştır. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonlarında tasarı hakkında görüşlerimiz rapor olarak da sunulmuş(Ek:1), ayrıca birçok panel, İstanbul’dan Ankara’ya Yürüyüş, yerel miting gibi etkinliklerle görüşlerimiz kamuoyuyla da ayrıntılı biçimde paylaşılmıştır.

Önce “Herkes için Sağlık ve Güvenlik Gelecek” Platformu bir çok emek ve meslek örgütünün katılımı ile oluşturulmuş ve tüm topluma ulaşarak son derece ses getirici etkinliklerle Yasanın TBMM’den geçmesini engellemiştir. Sonrasında Emek Platformu yeniden bir araya gelerek sürece dahil olmuştur. Emek Platformu Başkanlar Kurulu, bu tasarının yasalaşmaması gerektiği kararına vararak tasarıya karşı ortak eylem kararı almıştır. Alınan kararlar; “14 Mart Cuma günü saat 10:00-12:00 arasında uyarı amaçlı “çalışmama hakkını” kullanacaktır. Bu uyarılara rağmen tasarı TBMM Genel Kurulu’nda bu haliyle görüşülmeye başlanırsa, aynı gün Emek Platformu bileşenlerinin yöneticileri ve temsilcileri Ankara’da toplanıp tepkilerini TBMM’ye ileteceklerdir.” şeklindedir.

Emek Platformu bileşenleri Türk Tabipleri Birliği’nin önceden eylem kararını ilan ettiği aynı zamanda Tıp Bayramı olan 14 Mart günü ülke genelinde son derece katılımlı, yaygın etkinlikleri gerçekleştirmiştir. Bu gelişme üzerine Çalışma Bakanlığı tasarıyı yeniden tartışmaya açacaklarını bildirmiştir. Bu çerçevede 21 Mart 2008 günü saat 17:00-19:30 arası Türk Tabipleri Birliği’nin de aralarında olduğu sağlık meslek örgütleri ile Çalışma Bakanı Faruk Çelik ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri arasında görüşme gerçekleşmiştir. Bu görüşme de TTB olarak mevcut tasarının tümüyle karşısında olduğumuzu, geri çekilmesini talep ettiğimizi, ancak sosyal bir düzenleme haline getirilmek isteniyorsa mevcut hali üzerinde mutlaka bazı değişikliklerin yapılması gerektiği  yazılı olarak da Bakanlığa sunulmuştur. (Ek:2)

Emek Platformu Başkanlar Kurulu  24 Mart 2008 tarihinde tekrar toplanarak durumu değerlendirmiştir. Belirlenen ortak talepler ile Başkanlar Kurulu Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile bir kez daha görüşmüştür. Bu görüşmede Bakanlığın bazı konularda iyileşmeye gittiği ancak temel parametreleri tartışmaya ısrarla açmadığı bir kez daha görülmüştür.(Ek:3) Bakan ve bazı sendikalar yaptıkları açıklamalarda büyük oranda uzlaştıklarını açıklamışlar, TTB, KESK, DİSK, TMMOB başta olmak üzere bazı emek örgütleri ve sendikalar ise uzlaşmanın olmadığını ilan etmiştir.

Emek Platformu Başkanlar Kurulu 27.03.2008 günü bir kez daha toplantıya çağrılmıştır. Bu çağrıyı yapan kurumlar olarak Emek Platformu’nun daha önce 10.03.2008 tarihli toplantısında almış olduğu kararın, yani Yasa’nın TBMM’de görüşüleceği gün olan 1 Nisan 2008 günü  Emek Platformu bileşenlerinin yöneticileri ve temsilcilerinin Ankara’da toplanıp tepkilerini TBMM’ye iletecekleri bir etkinlik gerçekleştirilmesini talep ettik. Ancak Emek Platformu Başkanlar Kurulu süreci izlemeye ve lobi faaliyetlerini sürdürme eğilimini gösterdi. Bunun üzerine KESK, DİSK, TMMOB ve TTB olarak 28.03.2008 tarihinde birlikte bir basın açıklaması düzenleyerek hem eylem kararımızı açıklamayı hem de bu süreci paylaşmayı uygun gördük.  

Ayrıca “Herkes İçin Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu” 6 Nisan Pazar gününe İstanbul’da SSGSS karşıtı bir yerel mitingin gerçekleştirilmesine karar almış bulunmaktadır. Katılımın komşu illerden de sağlanacağı bu etkinliklerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecektir.  

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Sağlık Hakkına Etkileri