XIII. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ

471-2008
17 Mart 2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Genel pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olarak, her yıl düzenlediği Pratisyen Hekimlik Kongre’lerinin on üçüncüsü bu yıl 29 Ekim- 02 Kasım 2008 tarihleri arasında Belek Antalya’da gerçekleşecektir. Bilindiği gibi kongrelerimizi TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği ile birlikte yapmaktayız. Bunun nedeni, kongrelerimizde en fazla sayıda pratisyen hekimle buluşmak ve kongrelerimize onların en yoğun katkısını sağlamaktır. Bu amaçla XIII. Pratisyen Hekimlik Kongresi ana teması öneriniz ile işlenmesini istediğiniz kurs ve bilimsel oturumlar ile bunlardan ilinizce düzenlenmesini düşündüğünüz kurs ve oturumların olası kurs sorumlusu/oturum başkanı, eğitici/konuşmacılarını 31 Mart 2008 tarihine kadar TTB Pratisyen Hekimler Kolu’na faks ya da e-posta yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz. (Konuya ilişkin form ve Kongre Yönergesi ektedir).

            Ayrıca Kongre Düzenleme Komite’sinde iliniz odanız adına görev alacak meslektaşlarımızın belirlenirken Kongre Yönergesi’ndeki koşulları taşımasına özen gösterilmesi yukarıda ifade edilen amacımızın gerçekleşmesi için önemlidir. Gerekli duyarlılığın gösterilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 
Saygılarımızla;

TTB Pratisyen Hekimler Kolu a. 
Dr. Hasan Değirmenci  
Başkan 

TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

XIII. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ
KONU ÖNERİLERİ

A.     ÖNEREN KURUM:

B.    KONGRE ANA TEMASI ÖNERİLERİ:

C.    KONGREDE İŞLENMESİ ÖNERİLEN KONULAR

D.    KONGREDE YAPILMASINI ÖNERİLEN KURSLAR:

E.     HAZIRLAMAK İSTEDİĞİMİZ KONULAR VEYA KURSLAR (Yukarıdaki iki listeden seçiniz)

F.     KONGRE İLE İLGİLİ DİĞER ÖNERİLER:

Not: *Önerilerinizi önem sırasına göre sıralayınız.

         *Konu ve kurs önerilerinizi spesifik olarak yazınız.

         *Hazırlamak istediğiniz konuları ayrıntılarıyla (oturum şekli, konuşmacı sayısı vs) öneriniz.

         *Hazırlamak istediğiniz kursları ayrıntılarıyla (eğitici sayısı, kursiyer sayısı vs) öneriniz.

         *Formların gönderileceği yer;

TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sk. No: 2 Kat: 4 Maltepe / Ankara

         Tel: (0312) 231 31 79 Fax: (0312) 231 19 52 E-posta: [email protected] .
10. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ
ÇALIŞMA YÖNERGESİ

            I. Tanımlar

·         10. Pratisyen Hekimlik Kongresi ; Kongre

·         Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu ; PHK

·         Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ; GPE

·         Pratisyen Hekimlik Derneği ; PHD

·         Kongre Başkanlar Kurulu ; KBK

·         Kongre Düzenleme Kurulu ;DK

·         Kongre Sekreteryası ; KS

·         Kongre Bilimsel Kurulu ; BK

·         Kongre Sosyal Kurulu ; SK

·         Kongre Bilimsel Danışma Kurulu ; KBDK

PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİNİN SAHİBİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ PRATİSYEN HEKİMLER KOLU, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ ve PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ’DİR. HER ÜÇ ÖRGÜTÜN YÖNETİM / YÜRÜTME KURULLARI KONGRENİN BÜTÜNÜNDEN DOĞRUDAN SORUMLUDUR.

 

II. Kongrenin Tarih ve Yerinin Belirlenmesi

  1. Kongrenin sahipleri PHK, GPE ve PHD’dir.
  2. Kongrenin yer ve tarihi bu üç örgüt tarafından belirlenir.
    1. Kongrenin yer ve tarihini belirlemek üzere her üç örgütün yönetim ya da yürütme kurulları tarafından belirlenen iki temsilciden oluşan altı kişilik bir heyet, kongre için sunulan turizm firması tekliflerini de inceleyerek kongre yer ve tarihi konusunda oluşturduğu önerileri her üç örgütün yönetim ve yürütme kurullarının katıldığı toplantıya sunar.
    2. Turizm firmaları ile tüm ön görüşmeler bu altı kişilik heyet tarafından yürütülür.
    3. Kongre yer ve tarihi konusunda ki son karar üç örgütün yönetim ve yürütme kurullarının katıldığı toplantıda belirlenir.
    4. Belirlenen tarih ve yer üzerinden seçilen turizm firması ile görüşmeler altı kişilik heyet tarafından yürütülür ve sözleşme en geç 1 (Bir) ay içerisinde hazırlanarak imzalanır.

III. Kongre Kurullarının Belirlenmesi

A.     Kongre Başkanlar Kurulu

Kongrenin Başkanlar Kurulu PHK, GPE ve PHD Başkanlarından oluşur.

B. Kongre Bilimsel Kurulu

Kongre Bilimsel Kurulu PHK, GPE ve PHD’nin kendi yöntemleri ile belirleyeceği beşer temsilcinin katılımı ile oluşan on beş kişilik bir kuruldur.

C. Kongre Sosyal Kurulu

Kongre Sosyal Kurulu PHK, GPE ve PHD’nin kendi yöntemleri ile belirleyeceği birer temsilcinin katılımı ile oluşan üç kişilik bir kuruldur.

D. Kongre Düzenleme Kurulu

BK’u oluşturan onbeş, SK’u oluşturan üç temsilci ile PHD, GPE’nin kendi yöntemleri ile belirleyeceği dörder temsilcinin ve PHK’nun komisyon temsilcilerinden oluşan bir kuruldur. Bu kurul dışında KBK üyeleri ve PHK, GPE ve PHD genel sekreterleri DK’nun doğrudan üyesidir.

E. Kongre Sekreteryası

BK ve SK ‘un kendi içinden seçeceği iki kişiden oluşur.

F. Kongre Bilimsel Danışma Kurulu

DK’na PHK, GPE ve PHD tarafından önerilen isimler arasından KBK tarafından değerlendirilerek belirlenir.

 

IV. Kurulların Yetki ve Sorumlukları

A. Kongre Başkanlar Kurulu

1.      Kongre hazırlıklarının kongre takvimine uygun olarak ilerlemesini takip etmek

2.      DK toplantılarına katılarak hazırlıkların gözden geçirilmesinde ve planlama da yer almak

3.      Kongrenin tüm kamuoyunda duyulması için her türlü görsel, işitsel, yazılı basın olanaklarını kullanmak

4.      Kongreye destek sağlayan tüm kurum, kuruluş, örgüt ve dernek başkanları ve Üniversitelerle ilişki kurmak

5.      Kongre ile ilgili gelişmeleri yönetim / yürütme kurulu adına takip etmek.

B. Kongre Düzenleme Kurulu

1.      Kongre hazırlıkları süresince en az iki kez toplanmak. ( Toplantı sayısı KS tarafından gerekli görülmesi halinde artırılır.)

2.      Kongre “Ana Tema” sını belirlemek.

3.      Kongre oturum sayısını belirlemek.

4.      Kongre kayıt ve kurs kayıt ücretlerini belirlemek.

5.      Kongre hazırlık takvimini oluşturmak

6.      BK ve SK’u kongre takvimine uygun olarak görevlendirmek.

7.      Kongre Sosyal Etkinlikleri ( Açılış Yemeği, Gala Yemeği, Konser, Dinleti, Sergi, Söyleşi vb.) ile ilgili ana kuralları belirlemek ve SK’nin belirleyeceği programı onaylamak.

8.      Kongre hazırlıklarını takip ederek değerlendirmek.

C. Kongre Sekreteryası

a ) BK Sekreteri

1.      BK üyeleri arası iletişimi sağlamak

2.      BK tarafından yürütülen hazırlıkları aylık yazılı raporlar halinde PHK, GPE ve PHD Genel Sekreterlerine iletmek.

3.      DK toplantılarında BK çalışmalarını sunmak.

4.      KBDK ile ilişkileri yürütmek.

5.      Kongrede yer alacak uydu sempozyum temsilcileri ile ilişkileri yürütmek.

6.      Kongrede örgütler tarafından hazırlanan oturum hazırlıklarını takip etmek.

7.      Kongre basılı materyalinin takvime uygun olarak hazırlanmasını takip etmek.

8.      SK sekreteri ile düzenli olarak birlikte çalışmak ve DK toplantılarını organize etmek.

b ) SK Sekreteri

1.      Sk üyeleri arası iletişimi sağlamak.

2.      SK tarafından yürütülen hazırlıkları aylık yazılı raporlar halinde PHK, GPE ve PHD Genel Sekreterlerine iletmek.

3.      DK toplantılarında SK çalışmalarını sunmak.

4.      Kongre hazırlıklarını yürüten Acenta ile ilişkileri yürütmek.

5.      Kongrede yer alacak stand, temsilcileri ile ilişkileri yürütmek..

6.      Kongre basılı materyalinin takvime uygun olarak dağıtımını takip etmek.

7.      BK sekreteri ile düzenli olarak birlikte çalışmak ve DK toplantılarını organize etmek.

D. Kongre Bilimsel Kurulu

1.      DK toplantılarına aktif katılmak.

2.      DK tarafından verilen görevleri, kongre takvimine uygun olarak yerine getirmek.

3.      Kongre ana temasına uygun olarak bir kongre planı oluşturmak.

4.      PHK, GPE ve PHD tarafından önerilen konu ve kurslar arasından seçim yaparak kongre de yer alacak oturum ve kursları belirlemek.

5.      Kongre için KBDK’ndan oturum ve kurs önerileri almak.

6.      Kongre basılı materyallerinin ( Afiş, Duyurular, Kongre Özet Kitabı, Kongre CDsi, Çanta içeriği vb ) içeriğini belirlemek, basımını takip etmek.

7.      Kongreye sunulan yazılı, sözlü bildirileri KBDK’nun görüşünü alarak belirlemek.

8.      Kongrede yer alacak oturum ve kursların hazırlıklarını tüm süreç boyunca takip ederek kongre ana temasına ve TTB ilkelerine uygunluğunu takip etmek.

9.      Kongre oturum ve kursları için gerekli alt yapı, araç gereç ihtiyacını saptamak ve SK ile işbirliği içerisinde karşılamak.

10.Kongre de yer alacak konu ve kursların PHK, GPE ve PHD üzerinden paylaşımını sağlayarak kongrenin tüm alanı temsil etmesini sağlamak.

11.Kongre öncesinde, sırasında, sonrasında paylaşılacak tüm anket, değerlendirme formu, bilgi formu vb. materyali oluşturarak katılımcılara ulaştırılmasını, toplanmasını ve kongre sonrası raporlaştırılmasını sağlamak.

12.DK’nun önerileri doğrultusunda kongre ile ilgili değişiklikleri gerçekleştirmek.

13.Kongre sonrası tüm verileri raporlaştırarak bir ay içerisinde PHK, GPE ve PHD’ne yazılı olarak sunmak.

14.Kongrede yer alacak Uydu Sempozyumların içeriğini önceden kontrol ederek kongre ilkelerine uygunluğunu sağlamak.

15.Tüm sorumlulukları ile ilgili kurul içerisinde iş bölümü yapmak. (gerekli hallerde kurul dışı yardım alabilir.)

E. Kongre Sosyal Kurulu

1.      Kongre sözleşmesini en geç 1 (Bir) ay içerisinde sonlandırarak imzalanmasını sağlamak.

2.      Kongre hazırlıklarını yürüten acenta ile ilişkileri sürdürmek.

3.      Kongreye katılacak sponsor firmalar ile ilişkileri düzenlemek.

4.      DK tarafından belirlenen takvim ve koşullara uygun bir kongre planlamak.

5.      DK tarafından ana hatları belirlenen sınırlar içerisinde bir sosyal program organize etmek.

6.      Kongreye katılacak meslektaşlarımızın ulaşım ve konaklama koşullarını takip etmek.

7.      Kongrede kullanılacak otel, misafirhane vb. yerleri önceden inceleyerek hazırlıkları takip etmek.

8.      Kongreye kendi olanakları ile katılacak meslektaşlarımızın konaklayabilecekleri 3 yıldızlı otel pansiyon seçeneklerini yeterli sayıda oluşturmak.

9.      Kongre oturum başkanları, konuşmacılar, DK üyeleri ve KBDK üyelerinin ve kongrede PHK, GPE ve PHD misafiri olarak yer alan katılımcıların konaklamasını sağlamak.

10.Kongre oturum, kurs, toplantı, slayt kontrol, DK salonlarını tesbit ederek gerekli hazırlıkları yürütmek.

11.BK tarafından içeriği oluşturulan basılı materyalin takvime uygun dağıtımını takip etmek.

12.Kongreye katılacak yerli/yabancı misafirlerin ulaşım, karşılama, konaklama koşullarını planlamak, yürütmek.

13.DK’nun önerileri doğrultusunda kongre ile ilgili değişiklikleri gerçekleştirmek.

14.Kongre Stand alanları, açılış ve gala yemekleri, sergi alanları, konser salonları, TTB ve PHD standları ile ilgili hazırlıkları yapmak, takip etmek.

15.PHK, GPE ve PHD tarafından kongrede yapılması planlanan etkinlikler için alt yapıyı hazırlamak.

16.Kongre sonrası tüm verileri raporlaştırarak bir ay içerisinde PHK, GPE ve PHD’ne yazılı olarak sunmak. ( Bu raporda kongre bütçesi tüm detayları ile yer almalıdır.)

17.Tüm sorumlulukları ile ilgili kurul içerisinde iş bölümü yapmak. (gerekli hallerde kurul dışı yardım alabilir.)

F. Kongre Bilimsel Danışma Kurulu

1.      Kongreye konu - kurs önerilerinde bulunmak.

2.      Kongreye sunulan ve BK tarafından kendilerine iletilen serbest bildiri başvurularını inceleyerek görüş bildirmek.

3.      Kongre ile ilgili her türlü görüş ve önerilerini KS’na iletmek.

G. PHK, GPE, ve PHD Genel Sekreterleri

1.      DK toplantılarına gözlemci olarak katılmak.

2.      Yönetim / Yürütme Kurulu toplantılarında kongre hazırlıklarını sürekli gündeme almak.

3.      BK ve SK sekreterleri tarafından aylık düzenli sunulan yazılı raporları Yönetim / Yürütme Kurulu ile paylaşarak, kongre hazırlıklarını takip etmek. ( gerekli durumlarda her üç örgütte diğer örgütleri toplantıya çağırarak hazırlıkları birlikte değerlendirebilir.)

4.      Kongrede yer alacak oturum, kurs, söyleşi, panel, konferans, sergi, toplantı vb. etkinlikler ile ilgili kendi örgütünün aldığı sorumluluklara ilişkin hazırlıkları takip etmek, tüm örgüt tarafından paylaşılarak gerçekleşmesini sağlamak.

5.      Kongreye ilişkin tüm gelişmelerle ilgili yönetim/yürütme kurulu değerlendirmelerini komisyon/ bölge / şubelerle paylaşmak.

6.      BK ve SK sekreteryası tarafından iletilen talepleri yönetim kurulu ile paylaşmak.

7.      Diğer örgüt genel sekreterleri ile sürekli iletişim halinde olmak.

V. Kongre Katılım Koşulları

1.      Kongreye konuşmacı, oturum başkanı, DK üyesi olarak katılan tüm meslektaşlarımız kongre otelinde konaklar. Bu katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri PHK, GPE ve PHD’den ikişer kişinin katılımı ile oluşturulan ve kongre yer ve tarihini belirleyen heyetin belirlediği koşullarda kongre bütçesinden karşılanır. Bu katılımcılardan kongre kayıt ücreti alınmaz.

2.      Kongreye sunduğu serbest bildirisi BK tarafından kabul edilen tüm meslektaşlarımızın kongre konaklama giderleri aynı heyetin belirlediği koşullarda kongre bütçesinden karşılanır. ( Her yazılı/ sözlü bildiri için bir katılımcı). Bu katılımcılardan kongre kayıt ücreti alınmaz.

3.      Kongreye kendi olanakları ile katılan meslektaşlarımızdan TTB ve PHD üyesi olmaları koşulu ile kongre kayıt ücreti alınmaz.

4.      Kongre sözleşmesinde yer alan ve konaklama giderleri kongre bütçesinden karşılanacak meslektaşlarımıza ait kontenjanın örgütler arasında hangi oranlarla kullanılacağı her üç örgütün yönetim/yürütme kurullarının yapacağı ortak toplantıda belirlenir.

5.      Örgütlerin kendi kontenjanlarına düşen oranda misafirlerinin ulaşım ve konaklama giderleri kongre bütçesinden karşılanır. Bu misafirlerden kongre kayıt ücreti alınmaz.

6.      Kongreye konuşmacı ya da oturum başkanı olarak katılan tüm pratisyen hekimler kongrenin tamamını izleyebilir.

7.      Kongreye katılacak diğer uzmanlık alanlarından konuşmacı misafirler kongrede tercihlerine göre 1 ya da 2 gün konaklayabilir.

8.      Kongre Sekreteryası, BK ve SK üyeleri kongre oteline kongreden bir gün önce giriş yaparlar. Sekreteryanın görevlendireceği meslektaşlarımızda bir gün önce giriş yapabilir. Bunun dışındaki tüm girişler en erken kongre ilk günü yapılır.

9.      Kongre ulaşım ve konaklama koşulları PHK, GPE ve PHD yönetim / yürütme kurullarının ortak kararı ile değiştirilebilir.