2007 yılı Bilançosu

GÜ N L Ü D Ü R !

323-2008                                                                                                                  20.02.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Odanızın 01 Nisan 2007-31 Mart 2008 tarihleri arasındaki Gelir-Giderlerinin ayrıntılı Tablosunuve 2007 yılı Bilançosu'nun tasdikliolarak en geç 15 Nisan 2008 tarihinekadar Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

6023 sayılı Yasa'nın 10. maddesigereği Merkez Konseyi'ne gönderilmesi gereken hissenin, "Tabip OdalarındaHizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik"in 20. maddesi gereğince hesap edilerek,Birliğimizin Türkiye Vakıflar Bankası Maltepe Şubesi'nde bulunan00158007281178784 nolu hesabımıza yatırılmasını rica eder, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyia.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter