Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

263/2008
11 Şubat 2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısıaşağıda yazılı gündem ile

8 Mart  2008 tarihindeAnkara'da toplanacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;

 

TTB Pratisyen Hekimler Kolu a.
Dr. Hasan Değirmenci
Başkan

TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Tarih   :  8 Mart 2008, Cumartesi
Yer      :  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Saat    : 09:00

Gündem :

Pratisyen Hekim Komisyonları ve Kol Yürütmesi çalışmalarının sunulması

3 aylık süreçte oda çalışmaları

14 Mart Haftası programı / etkinlikleri ve talepler

İkinci basamakta çalışan pratisyen hekimlerin özlük haklarısorunları

Kol Yönergesi

Tam zamanlı çalışma yasa tasarısı  ve işyeri hekimliği

Sağlık Ocakları Kurultayı / Sosyalleştirme Genel KuruluHazırlıkları

Aile Hekimliğinde son durum

13. Pratisyen Hekimlik Kongresi

Kongre ana tema, oturum ve kurs önerileri

Kongre Yönergesinin ele alınması

Düzenleme Kurulu çalışmaları

Diğer

Not: 13. Pratisyen Hekimlik Kongremizin Düzenleme Kurulu'ndaodanız adına görev alacak bir hekim arkadaşımızın isminin belirlenerek KolToplantısı öncesi TTB PHK Sekreteryasına bildirilmesi ve Kol Toplantısınakatılımının sağlanması önemlidir. Çünkü gündemimizin 6. maddesinin 3. altbaşlığında belirtildiği gibi Düzenleme Kurulu ile ilgili çalışmalar KolToplantısmızda başlatılacaktır. İsmi bildirilen arkadaşların Kongre tarihinekadar ilan edilecek Düzenleme Kurulu Toplantılarına katılacağı ve illerindeki Kongrekatılımını artırma ve örgütlenme çalışmalarını yürüteceğini bilerek tespitedilmesi konusunda özenli davranılmasını rica ederiz.