Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi Taslağı

2220-2007

28.12.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Özel Sağlık Kurum ve KuruluşlarındaÇalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi Taslağı Hk.

23-24 Haziran 2007 tarihlerinde yapılanTürk Tabipleri Birliği 56. Büyük Kongresi'nde alınan karar gereğince, özelsağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için tip sözleşme hazırlanmasıamacıyla Merkez Konseyi görevlendirilmişti.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucuhazırlanmış olan ekteki sözleşme taslağı hakkında odanız görüşlerinin 18 Ocak 2008 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesinibekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 


belirsizsüreli sözleşme

ÖZEL SAĞLIK KURUM VEKURULUŞUNDA ÇALIŞAN HEKİMHİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE1.  TARAFLAR               

Sağlık Kurumu/Kuruluşu      :..........................................................................

Hekim                                    : ........................................................................

İşbusözleşme, ....................................................................... adresinde faaliyet gösteren .............................................(bundan böyle sağlık kurumu/kuruluşuolarak anılacaktır) ile ...................................................................adresinde bulunan .....................bundan böyle hekim olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

MADDE 2.   HUKUKİ ÇERÇEVE

İşbusözleşme, İş Kanunu, Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü,Hekimlik Meslek Etiği Kuralları hükümleri ile yürürlükteki yönetmelik vemevzuat hükümlerine uygun olarak akdedilmiştir.

MADDE 3. KONU                       

Sözleşmeninkonusu, sağlık kurumunun/kuruluşunun .................................... bölümünde çalışacak olanhekim ile sağlık kurumu/kuruluşu arasındaki hizmet ilişkisini tanımlamak,karşılıklı hak ve yükümlülükleri tespit etmek ve güvence altına almak üzere düzenlenmiştir.

MADDE4. HEKİMİN HAKLARI

a) Hekim, görevini evrenseltıbbi etik ilkelere uymak kaydıyla mesleki bağımsızlık içinde yerine getirir. Hekim, mesleğini uygularken hasta yararını gözeterekhekimlik bilgisi ve vicdani kanaatine göre hareket eder. Bu çerçevede hekimhastasının durumunun gerektirdiği her türlü konsültasyon ile tahlil vetetkikleri isteyebilir, hastayı uygun gördüğü sağlık kurum ve kuruluşuna sevkedebilir.

b)Hekim, diğer birmeslektaşının tedavi ve müdahalesine olanak sağlayacak bir süre bulunmasıhalinde hastayı haberdar ederek, mesleki ve şahsi sebeplerle tedaviyibitirmeden hastasını bırakabilir.

MADDE5. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Hekim, kendi branşında, ayakta veya yatarak tedavi olmak üzere sağlıkkurumuna/kuruluşuna başvuran hastalar arasında herhangi bir ayırımgözetmeksizin gerekli tıbbi/cerrahi hizmeti verir.  

b) Hekim, hastaların tıbbi yararı için alınması gereken idari ve tıbbitedbirlere ilişkin olarak sağlık kurumu/kuruluşu yönetimine gerekli uyarılardabulunur.

c) Hekim, uzmanlık alanındaki yenilikleri izlemeye, en gelişmişstandartları oluşturmaya ve uygulamaya özen gösterir.

d) Hekim, uygulanmakta olan en güncel tedavi yöntemlerini öğrenmek üzeresağlık kurumu/kuruluşu tarafından düzenlenecek eğitim, sempozyum, seminer vebenzeri faaliyetlere katılır ve gerektiğinde katkıda bulunur.

e) Hekim, görev ve faaliyetleri ile ilgili olarak kendisinetahsisi/teslim/tevdi edilen tesisi, cihaz ve ekipmanları görevi süresincekorumak ve kullanım kılavuzlarına uygun olarak kullanmak, sözleşmenin sonaermesi durumunda aynen iade etmekle yükümlüdür. Hekim, kasıt ya da ihmaliolmaksızın meydana gelen hasarların tazmininden sorumlu değildir.

f) Hekim, hastanın tedavisinin terk edilmesi ilesağlığının olumsuz etkilenmesi olasılığının varlığı halinde, hastaya bakacakbir meslektaşı bulunmadıkça ve meslektaşı hastayı devralmadıkça hastanıntedavisini bırakamaz.

g) Hekim, sözleşmenin devamı süresince ve sona ermesinden sonra sağlıkkurumunun/kuruluşunun yazılı iznini almaksızın sağlık kurumunun/kuruluşununhesapları, mali durumları, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemlerine ilişkinherhangi bir bilgiyi üçüncü kişilere açıklayamaz.

MADDE 6. SAĞLIK KURUMUNUN/KURULUŞUNUNYÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Sağlık kurumu/kuruluşu, hizmetin gereğine uygun her türlü birimi, rahatve temiz çalışma ortamı ile hekimin dinlenebilmesi için ayrılmış yeterli mekanıdüzenler ve hekimin kullanımına sunar.

b) Sağlık kurumu/kuruluşu, hekimin çalışacağı bölüm için hizmetin gereğineuygun nitelik ve kapasitede yer, cihaz ve ekipmanı tedarik ve tahsis eder.

c) Sağlık kurumu/kuruluşu, her türlü tesis, cihaz ve ekipmanın bakım veonarımını yaptırmayı, hizmetin en iyi şekilde sunumuna elverişli olmaözelliğini kaybedenleri yenileri ile değiştirmeyi kabul ve taahhüt eder.

d) Sağlık kurumu/kuruluşu, cihaz ve ekipman konusundaki yenileme veyatırım kararlarında hekimin görüş ve önerilerini dikkate alır.

e) Sağlık kurumu/kuruluşu, hekimin kaliteli sağlık hizmeti verebilmesiiçin gerekli olan nitelikli hemşirelik ve sağlık personeli desteğini sağlar.

f) Sağlık kurumu/ kuruluşu, 9. maddede belirtilen sürekli meslek içieğitimlerle, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kongrelerin tüm masraflarınıkarşılamayı kabul eder.

g) Sağlık kurumu/kuruluşu, hekimin mesleki bağımsızlığını ihlal edecek hertürlü müdahaleden kaçınır.

h)Sağlıkkurumu/kuruluşu, hekimin mesleğini sağlık mevzuatı ve hekimlik meslek etiğikuralları hükümleri uyarınca, tıbbi ve vicdani kanaatine uygun olarak yapmasınısağlayacak her türlü önlemi alır.

ı) Sağlık kurumu/kuruluşu, hekimin sağlık mevzuatı ve meslek etikkuralları ile belirlenen hastanın mahremiyetinin korunması ve sır saklamayükümünü ihlal edecek her türlü talep ve müdahale ile karşılaşmaması içingerekli önlemleri alır, hastalarla ilgili her türlü kaydın korunmasını vemuayene edildikleri alanların yalıtımını sağlar.

j) Sağlık kurumu/kuruluşu, hekimin çalışmaya başlamasından en geç bir günönce SSK'ya gerekli bildirimleri yapar, sigorta primlerini ve buna bağlı diğertüm borçlarını zamanında ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

k) Sağlık kurumu/kuruluşu hekimin, mesleki sorumluluk sigortası genelşartları ve hekim mesleki sorumluluk sigortası klozuna göre en genişriski teminat altına alacak şekilde mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmayıve sigorta primini geciktirmeksizin ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

l) Sağlık kurumu/kuruluşu hekimin ücretini gününde ödemeyi, aksi takdirdeücret borcunu geciken her gün için bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizoranında gecikme zammı ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

m) Sağlık kurumu/ kuruluşu her ay ücret bordrosu düzenleyerek, birörneğini hekime verir.

 

n) Sağlık kurumu/kuruluşu, hekimin bağlı bulunduğu meslek kuruluşuncadisiplin cezası ile cezalandırılmasına neden olabilecek her türlü davranıştankaçınır.

MADDE 7. ÜCRET VE ÖDEME ZAMANI

Hekiminnet ücreti; .....-YTL'den az olmamak koşuluyla, aylık hasta muayene ücretleritoplamının % ....sı,  ameliyat ve diğergirişimsel işlem bedellerin  %....sıdır.

VEYA

Hekiminnet ücreti, sağlık kurumunun/kuruluşunun hastadan KDV hariç aldığı muayeneücretinin %...sı, takip, müdahale ve konsültasyon ücretinin % ..dır. Ancakhekimin gelirinin aylık net ....YTL'yi aşmaması halinde, hekime her durumda aylıknet ...YTL ücret ödenir.

VEYA

Hekiminaylık net ücreti ...YTL'dir. Buna ek olarak hekimin baktığı hasta sayısının...sayısını aşması halinde hekime ayrıca sayıyı aşan hasta muayene ücretlerinin%...sı, takip, müdahale ve konsültan ücretlerinin % ...ödenir.

Ücret,çalışılan ayı takip eden ayın ilk iş günü içinde nakit olarak ve bir seferdeödenir.

Ücret,taraflar arasında her yıl yeniden düzenlenir. Hekime ödenen ücret, herhalükarda Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen tarifeden aşağı olamaz.

Kanunlardaulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde ve haftalıktatil günlerinde çalışılmaması nedeniyle hekimin ücretinden herhangi birkesinti yapılamaz.

MADDE 8. ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ

Hekim,............................................. günlerinde ve ........... saatleri arasında çalışır.

MADDE 9. FAZLA ÇALIŞMA

Sözleşmedebelirlenen gün ve çalışma saatleri dışındaki her türlü çalışma, fazlaçalışmadır. Hekim 7. maddede belirtilen çalışma dışında, fazla çalışmayazorlanamaz. Fazla çalışma ancak hekimin kabulü ve yazılı onayı ile mümkün olur.Ancak, mesai saatleri dışında, acil durumlarda ve takip ettiği hastanıntedavisinin zorunlu kıldığı hallerde hekim, nöbetçi hekimin çağrısı üzerinegerekli hizmeti vermek zorundadır.

Herne sebeple olursa olsun sözleşmede belirlenen çalışma süresinden fazla yapılanher bir saat fazla çalışmanın karşılığı, normal saat ücreti %50 oranındaartırılarak hekime ödenir. Hekimin fazla çalışmalar karşılığında zamlı ücretyerine dinlenme süresi istemesi halinde, sağlık kurumu/kuruluşu hekime fazlaçalıştığı her bir saat karşılığında bir saat otuz dakika dinlenme süresi verir.

Kanunlardaulusal bayram, genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde ve hafta tatilindeçalışması halinde hekime, çalışılan her gün için bir günlük ücreti %100oranında artırılarak ödenir. Bu günlerde yapılan fazla çalışma nedeniylehekimin ücret yerine dinlenme süresi istemesi halinde sağlık kurumu/kuruluşu,her bir gün için iki gün izin verir.

MADDE 10. SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİM

Hekiminmakul bir zaman öncesinde haber vermesi koşuluyla sağlık kurumu/kuruluşu,hekimin kendisini güncel bilgilerle yenilemesine ve paylaşmasına olanaktanıyacak etkinliklere, kendi uzmanlık alanı ve ilgili alanlardaki kongrelerekatılmasına olanak sağlamayı ve bu amaçla yurt içindeki veya yurt dışındakikongre, sempozyum ve benzeri bilimsel çalışmalara, bir yıl içinde toplam 10 işgünü süre ile (veya bir yıl içinde 2 kere etkinlik süresince) katılımına izinvermeyi, bu sürelerin yıllık izin sürelerinden mahsup edilmeyeceğini ve hekiminkongre masraflarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11. İZİNLER

Hekim,yılda 30 iş günü yıllık ücretli izin kullanır. Yıllık ücretli izin, sağlıkkurumu/kuruluşu tarafından bölünemez. Ancak hekimin kabulü veya isteği halindeyıllık izin, bölünebilir.

Sağlıkkurumunda/kuruluşunda aynı branşta görev yapan birden çok hekimin bulunmasıhalinde yıllık izinler, en az bir hekimin sağlık kurumunda/kuruluşunda görevyapabileceği şekilde kullanılır.

Hekimyıllık izne ayrıldığı dönemde sağlık kurumunda/kuruluşunda aynı branştan uzmanhekim bulunmaması halinde, hekimin yerine bakacak diğer bir hekimi bulmaksağlık kurumunun/kuruluşunun görevidir. Ancak hekim, yerine bakacak uzman bulmakonusunda sağlık kurumuna/kuruluşuna yardımcı olacaktır.

Hekim,izne ayrılmadan önce bakmakta olduğu hastanın tedavisinin aksamaması için diğerhekimlerle işbirliği içinde gerekli önlemleri almadan ve sağlıkkurumunu/kuruluşunu bu konuda bilgilendirmeden izne ayrılamaz.

MADDE 12. SÖZLEŞMENİN FESHİ

a) Bildirimli fesih: Taraflar 3 ay önce fesih bildiriminde bulunmakkaydıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.

b) Sözleşmenin ihlali nedeniyle fesih: Taraflardan herhangi birinin, işbu sözleşmenin esashükümlerinden bir veya birkaçını ihlal etmesi halinde, diğer taraf yazılıihtarla bu ihlale son verilmesini talep eder. Verilen süre içerisinde sözkonusu ihlale son verilmemesi halinde, her türlü talep ve tazminat haklarısaklı kalmak kaydıyla sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir.

MADDE13.  TEBLİGATLARVE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarakyapılır. Tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir.Taraflardan birinin adres değişikliğini karşı tarafa 15 gün içinde yazılıolarak bildirilmemesi halinde, işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılantebligatlar geçerli sayılacaktır. Taraflar arasında çıkacak her türlü ihtilafta....Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE14.  SÖZLEŞMENİN BİLDİRİMİ

İşbusözleşmenin taraflarca imzalanmış olan ... nüshası, sağlık kurumu/kuruluşu  tarafından sözleşmenin yürürlüğe girmesindenönce .... Tabip Odası'na gönderilecektir.

MADDE15. HÜKÜM OLMAYAN HALLER  Sözleşmede hükümbulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.MADDE16. YÜRÜRLÜK

İşbusözleşme 15 ana maddeden ibaret olup, tarafların serbest iradeleri ile .../.../.... tarihinde toplam 6 sayfa ve 3 nüsha olarak düzenlenmiştir. Sözleşmededeğişiklik yapılması, tarafların karşılıklı anlaşmaları ve yazılı olmasıkoşuluyla geçerli olacaktır.

 SAĞLIK KURUMU/KURULUŞU                                                                  HEKİM

(yetkiliimza ve kaşe)                                                                                     (imza ve kaşe)