İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNERGESİ

2215/2007
27.12.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

9 Aralık 2007tarihinde Ankara'da İşçi Sağlığı ve İşyeri hekimliği Kol toplantısıgerçekleştirilmiştir. Kol toplantısı tutanakları (Ek:1) ve Tabip Odalarımızınişyeri hekimliği profili ile ilgili anketimizin sonuçları (Ek:2) ektedir.

Ayrıca yineekte sunulan son dönemde Aile Hekimliği, Performans uygulamaları nedeniyleortaya çıkmış ve görece küçük ölçekli işyerlerinde işyeri hekimi görevlendirmelerindesıkıntı yaratacak kriterler yeniden değerlendirilerek düzenlenmiştir. Yapılandeğişiklikler ekte (Ek:3) mevcut olup Tabip Odalarımızın değişikliklerle ilgiligörüşlerini ve katkılarını  15 Ocak 2008 tarihine kadar Kolyürütmemize iletmeleri ve İşçi Sağlığı alanında yaşanan gelişmelerindeğerlendirmesi amacıyla hazırlanmış olan anketimizin de (Ek:4) Komisyonlarımızve aktif işyeri hekimleri tarafından yanıtlanarak Kol Yürütmemize ulaştırılmasıbu değerlendirmelerimize katkı sağlayacağından gerekenin yapılacağıdüşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Dr.Bülent Aslanhan
Başkan

TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

TÜRKTABİPLERİ BİRLİĞİ  İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMAONAYI YÖNERGESİ

HAKKINDADEĞİŞİKLİK TEKLİFİ  :

‘Amaç ve Dayanak' başlığı altındaki1.madde ve 2.maddenin ilk fıkrası ile üst başlığı olan  ‘İşyeri Hekimlerinin Gruplara Ayrılması'aynen korunuyor.

                          Madde - 2 :

  1. Grup     : ( b)  bendi

                      2. Grup      : ( b ) ve ( d ) bentleri

 Madde - 7 : (  b ) ve ( d ) bentleri

                       DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ :

Yukarıda belirtilen maddelerin ilgilibentlerinin yürürlükten             kaldırılması.

                      GEREKÇE :

  Genel nedenler :

-                           Hekimler arasında tıp mesleğinin icra edilmesinde yaş, cinsve uzmanlık alanına göre ayrım yapılmasının ve sınırlama getirilmesininbilimsel, etik ve deontolojik ilkelere aykırı olması.

-                           Yaş, cins ve buna benzer özellikler nedeniyle kişilerin işyaşamlarına ve mesleki çalışmalarına kısıtlama getirilmesinin insan hak vehürriyetlerine aykırılığı.

Örgütsel nedenler :

-                           Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) özel sağlık kurumundan/kuruluşundan sağlık hizmeti satın alma sözleşmesine koyduğu bir madde ile 65yaşın üzerindeki hekimlerin reçetesinin kabul edilmeyeceğine dair bir hükümdebulunarak, sağlık hizmet sunucularından 65 yaşın üzerindeki hekimlerleyaptıkları sözleşmeleri kabul etmeyeceğini bildirmiştir. T.T.B ve Tabip Odalarıbuna  şiddetle tepki göstermişler ve SGKile görüşerek bu maddeyi değiştirmemeleri halinde örgütsel mücadeleyebaşlayacaklarını ve yargı yoluyla haklarını arayacaklarını kamuoyu önündedeklare etmişlerdir.

-                           23-24 Haziran 2007 tarihinde gerçekleştirilen Türk TabipleriBirliği 56. Büyük Kongresinde, "65 yaş ve üzerindeki hekimlere hekimlikyaptırmama eğilimine karşı çıkılmasını" oy birliği ile kabul ettiği 15nolu  Büyük Kongre Kararı.

-                           Bir hekimin işyeri hekimliği yapıp yapamayacağının veya enfazla hangi işçi sayılarındaki işyerlerine hizmet verebileceğinin, "65 yaş üstüyada 65 yaş altı" ndan bağımsız olarak, Tabip Odaları seçili kurulları veorganları tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu tarafından kararverilebilir.

 

Hukuki nedenler :

-                           17.11.2007 tarihinde,İSİG Yasa Tasarısı ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığı'nın çıkaracağı yasataslağına karşı T.T.B'nin ve birlikte hareket ettiği diğer oda, birlik vesendikaların İSİG yasa tasarısıyla ilgili temel görüşlerini oluşturmak amacıylaAnkara'da düzenlenen toplantıda; T.T.B Hukuk Bürosu üyeleri 65 yaşa sınırlamagetirilmesi uygulamasını hukuken savunmalarının zor olduğunu,savunamayacaklarını bildirmişlerdir.

-                           Danıştay 10.Daire'nin SGK'nın özel sağlıkkurumundan/kuruluşundan sağlık hizmeti satın alma sözleşmesinin 3.1.6.maddesinin 1. fıkrasında yer alan "65 (altmış beş) yaşını doldurmamış"ibaresinin, bu ibarenin 15.12.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğineilişkin 9.3 maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin 06.11.2007tarihinde oybirliği ile aldığı karar.

-                           65 yaş üzerindeki hekimlere işyeri hekimliğindeçalışabilecekleri işçi sayısı üzerinden sınırlama getirilmesinin; 6023 sayılıTürk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 4/c. ile 5/c. maddelerinin "işlerin hekimlerarasında adilane dağıtımı" hükmüne aykırılığı.

 

Madde - 2:

1.Grup (a)bendi, 2.Grup (c) bendi ve 3.Grup'taki "meslekietkinlik"          ifadesinin değiştirilmesi.

DEĞİŞİKLİKTEKLİFİ :

             "Gelir Getirici Mesleki Etkinlik"ifadesinin kullanılması.

GEREKÇE:

-Meslekietkinlik, her türlü hekimlik faaliyetinin icrasında kullanılan genel birifadedir. Bu ifade bilimsel ve mesleki çalışmaları kapsadığı gibi Oda ve TürkTabipleri Birliği içindeki örgütsel faaliyetleri de içerebilmektedir.Yönergeyegöre işyeri hekimlerinin gruplara ayrılarak, işyeri hekimleri sıralamalistesinin oluşturulmasında en büyük belirleyici etken ve bundan kastedilen,hekimlerin sahip oldukları Tıp Fakültesi diplomasına istinaden emek harcayarakmesleklerini icra etmeleri ve bu emeklerinin karşılığı belli bir gelir getiriciücreti almalarıdır. Sadece mesleki etkinlik ifadesinin kullanılması anlamkarışıklığına yol açabildiği gibi, bazı üyeler tarafından yargıya başvurularakhukuksal  sonuçlar da doğurabilir.

  Madde-2 :

1.     Grup (a) ve 2.Grup (a) bentleri

DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ :

1.Grup (a)bendi:Herhangi bir gelir getirici mesleki etkinliği bulunmayan hekimler : Bugrupta bulunan hekimlere, ağır ve tehlikeli işlere girmeyen işyerleri için,işçi sayısı en fazla 1000'e kadar olan işyerleri için onay verilir. Bu gruptayer alan hekimlere, ağır ve tehlikeli işlere giren işyerleri için işçi sayısıen fazla 750'ye kadar olan işyerleri için onay verilir.

2.Grup (a)bendi : Sadeceişyeri hekimliği yapanlar : Bu grupta bulunan hekimlere ağır ve tehlikeliişlere girmeyen işyerleri için, işçi sayısı en fazla 1000'e kadar olanişyerleri için onay verilir.Bu gruptaki hekimlere ağır ve tehlikeli işleregiren işyerleri için, işçi sayısı en fazla 750'ye kadar olan işyerleri içinonay verilir.

GEREKÇE:

-                           Yönergenin 7. maddesinin (a) bendinin, bu gruptaki hekimlereişyeri  çalışma onayının yenilenmesinde1000'e kadar işçi sayısı artışına kadar imkan tanıması dolayısıyla, bu gruptabulunan herhangi bir gelir getirici mesleki etkinliği bulunmayan veya sadeceişyeri hekimliği yapan hekimlere, ilk onayda da 7. maddenin (a) bendindeki işçisayısı artışı limitlerinin tanınması, bu gruptaki hekimlerin işyeri hekimlerisıralama listesindeki konumlarının ve çalışma sürelerinin uygun olmasınedeniyle bir sorun yaratmayacaktır.

-                           İşyerlerinde yapılan işin niteliği ve risk derecesine görehekimlerin hizmet verebilecekleri işçi sayılarına Çalışma BakanlığıYönetmeliği'nin 25. maddesinde sınırlama getirilerek, ağır ve tehlikeli işlerkabaca 4. ve 5. risk grupları olarak belirlenmiş ve  bu işyerlerinde en fazla 750 işçi sayısınakadar tam gün çalışacak bir işyeri hekiminin görevlendirilmesi uygungörülmüştür. Oysa, TTB İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği veYönergesi'nde; işyerlerinde yapılan işin niteliği ve risk derecesiyle ilgilibir ayrım getirilmemiş olup, tüm işyerleri için 1000 işçi sayısına kadar tamgün işyeri hekimliği yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu konuda T.T.B'nin,Çalışma Bakanlığı'nın gerisinde kalması düşünülemez. Bakanlıkyönetmeliğine  göre 4. ve 5. riskgrubunda yer alan ve 750  işçi çalıştıranişyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi, 750 kişiyi aşan hallerde iseçalışan işçi sayısına göre yeteri kadar işyeri hekimi eklenmesi kuralıgetirilmiştir.Yönergemizin de benzer şekilde düzenlenerek ağır ve tehlikeliişler vasfına giren işyerlerinde; 750 işçiye kadar tam gün çalışacak bir işyerihekimiyle, 750 işçiyi aşan hallerde işçi sayısı artışına göre gerektiği kadarişyeri hekimi bulundurulması, işçi sağlığı ile iş güvenliği ilkeleri veörgütsel tutumumuz ile bağdaşmakta olup, bu uygulama çalışanlar ve işyerihekimleri lehinedir.

- ÇalışmaBakanlığı Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5. fıkrası : ( bilgi amaçlı)

"İşyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği açısından hangi risk grubuna gireceğiSosyal Sigortalar Kurumu iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri degöz önünde bulundurularak; İş Sağlığı ve Güvenliği genel Müdürü başkanlığında,Sağlık Bakanlığı,Sanayi Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, İşTeftiş Kurulu Başkanlığı ile en çok üyeye sahip işçi sendikalarıkonfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği ile TürkMühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden birer temsilcinin oluşturduğu birkomisyonun görüşleri doğrultusunda her yıl Şubat ayında  Bakanlıkça belirlenir."

                          Madde-2 :

                       Mevcut Yönergedeki  2.Grup (c)  bendi :

                      

 "İşyerihekimliği dışında her türlü hekimlik faaliyetlerinden birini yürüten hekimler :Bu grupta bulunan hekimlere işçi sayısı en fazla 240'a   kadar olan bir işyeri için onay verilir."   

            DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ :

Bu bendin;

"İşyeri hekimliği dışında her türlügelir getirici hekimlik  faaliyetlerinden birini yürüten hekimler: Bu grupta bulunan hekimlereişçi sayısı 240'a kadar olan işyerleri için onay verilmesi gözetilir. İşçisayısı 240 ile 289 arasındaki işyerleri için, İşyeri Hekimleri SıralamaListesi'nde yeterli  çalışma süresi vetalebi olan hekim bulunmadığında, bu gruptaki hekimlere yönergenin 7.maddesinin (c)  bendine uygun olarak ilkonayda da işçi sayısı 289'a kadar olan işyerleri için işyeri hekimliği onayıverilir."

şeklindedüzenlenmesi.

          

          GEREKÇE :

-           Yürürlükte olan performansa dayalıdöner sermaye uygulamasından  dolayıhekimlerin işçi sayısı az olan işyerlerini tercih etmemeleri,işçi sayılarıfazla olan işyerlerine yönelmeleri.

-           İşyeri Hekimliği Sıralama Listesi'ndebu sayılardaki işyerleri için çalışma süreleri uygun hekim bulunulamaması yadabu gruptaki hekimlerin, çalışma saatleri uygun olmasına rağmen bu sayılardakiişyerlerini uzaklık, ulaşım giderleri, çalışma zamanlarındaki uygunsuzluk vb.nedenlerle kabul etmemeleri.

-      Yönergenin 7. maddesinin (c) bendinin,çalışma onayı yenilenmesinde          bugruptaki hekimlere işçi sayısı  289'akadar olan işyerleri için işyeri hekimliği yapabilmesine imkan tanıması.

-        Bu düzenlemede; ‘bir işyeri' ifadesinin yerine ‘işyerleri'olarak düzenleme getirilmesinin sebebi; yönergenin 8.maddesine bazı ek fıkralareklenerek değişiklik teklifleri arasında sunulan ve 50'nin üzerindeki işçiçalıştıran birden fazla işyerlerinin ortak sağlık birimi oluşturabilmesi veburalarda işyeri hekimi istihdam edilebilmesiyle, bu işyerlerine bir veya dahafazla işyeri hekimleri için çalışma onayı verilebilmesi konusunda birdeğişikliğe gidilmesidir.

                      Madde-2 :

     

3.Grup

                     DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ :

Gelirgetirici iki mesleki etkinliği olan hekimler (muayenehane              hekimliği + işyeri hekimliği,kamu hekimliği + muayenehane hekimliği, özel sağlık kuruluşu hekimliği + kamuhekimliği, vb.): Bu grupta bulunan hekimlere, 1. ve 2. grupta T.T.Bmevzuatına uygun ve talebi olan hekim bulunduğu sürece onay verilmez.Belirtilen gruplarda T.T.B mevzuatına uygun ve talebi olan hekim olmamasıdurumunda, mesleki faaliyetlerinden arta kalan zaman tespit edilerek OdaYönetim Kurulu tarafından taktir edilecek sayıda bir işyeri veya bir ortaksağlık birimi için onay verilir.

         

            GEREKÇE :

-Oda bölgesinde hiçbir gelir getirici mesleki etkinliği olmayan (sıfır       etkinlik) yada bir mesleki gelir getiricietkinliği olan hekimler, düşük işçi sayılarını tercih etmediklerinde yada bugruplardaki bazı hekimlere ulaşılamadığında ve listede yer aldıkları sürece;3.gruptaki hekimlere sıra hiç gelmeyecektir.Oysa kendilerinden öncekigruplardaki hekimlerin tercih etmeyebileceği düşük işçi sayılı yerleri bugruptan tercih edebilen hekimler çıkabilmektedir. 3.gruptaki hekimlere işyerihekimliği önerildiğinde, bir üst grupta bekleyen fakat çeşitli nedenlerleulaşılamayan hekimlere, bu uygulama nedeniyle kendilerine odaya karşı hakdoğuracaktır. ( TTB'nin 8 Ekim 2003 tarih ve 1673-2003 sayılı Hukuk Bürosuimzalı  yazısı.)

-Yönergenin2. maddesinde yer alan 1. ve 2. gruptaki hekimlere taslakta yapılandeğişiklikle tanınan ilk onaydaki işçi sayısı artışlarının, yapılan budeğişikliklerle yönergenin 7. maddesindeki işçi sayısı artışlarına uygun değişikliklerin 3. gruptaki hekimler  için de eşit hale getirilmesi.

Madde - 3 :

                     İşyeri Hekimleri SıralamaListesinin Oluşturulması :

          

-3.maddeninbaşlığı ve 1.fıkrası ile ( a ) ve ( b ) bentlerinde değişiklik önermiyoruz.Bumaddenin ( d ) bendi için verilen değişiklik teklifi konusunda çalışma grububir karara varamamış olup, bu bentle ilgili değişiklik önerisi için TTB HukukBürosundan görüş almayı ve İSİH Kolu'na sunmayı uygun görmüştür.

          

Madde-3:

          

          DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ :

Ek Fıkra :

Sıralama listelerioluşturulurken, İşyeri Hekimliği Sertifikası'na sahip hekimlere öncelikleişyeri hekimliği yapmak isteyip istemedikleri, çalışmak istedikleri en az işçisayıları, tam gün işyeri hekimliği yapmak isteyip istemedikleri, odasınırlarındaki hangi bölgelerde işyeri hekimliği yapmak istedikleri vb. sorularsorularak tercihleri belirlenir ve hekimin sıralama listesindeki bölümünde butercihleri belirtilir.

GEREKÇE :

-Hekimlerinbu tercihleri bilinmediğinde işyeri hekimliği önermelerinde zaman kaybedilmesi,tercihleri bilinmeyen hekimler aranmadan ve önermede bulunulmadan işyerihekimliği sıralama listesinde bulunan diğer hekimlere işyeri hekimliğiönerilmesinde bulunulamaması, bazı odaların işyerlerine hekim önerilmesiuygulamasında hekimlerin bu gibi tercihlerinin bilinmemesi nedeniyle üyeleriyleyargıya kadar yansıyan sorunların yaşanması, işçiler ve işverenlerin işyerihekimliği hizmetlerinden yararlanmasında gecikmeler meydana gelmesi, işyerihekimliği yapmak isteyen ve sıralama listesinde bulunan diğer hekimleringereksiz yere zaman kaybına uğramaları vb. nedenlerle.

Madde-3: (c) bendi :

DEĞİŞİKLİKTEKLİFİ :

TürkTabipleri Birliği tarafından kredilendirilen işçi sağlığı ve işyeri hekimliğietkinliklerinden  kazanılan kredi puanı 0.03 ile çarpılır.

Madde-3 :

DEĞİŞİKLİKTEKLİFİ :

Ekbent  :

TürkTabipler Birliği yada Tabip Odaları'nın düzenleyicisi olduğu ve T.T.B tarafından kredilendirilen tüm eğitimetkinliklerinden kazanılan kredi puanı 0.01ile çarpılır.

                     GEREKÇE :

-Aktifolarak Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları'nın düzenlediği etkinlikleritakip eden ve emek sarf eden hekimlerin motivasyonunu artırmak ve buetkinliklere katılımlarını teşvik etmek. Mezuniyet sonrası  meslek içi eğitim etkinliklerine hekimlerin katılımınısağlamak, bu etkinliklere katılan hekimlere işyeri hekimleri sıralamalistesindeki puanlarına eklenecek kredi puanlarıyla işyeri hekimliğini teşviketmek ve özendirmek.Yeni mezun yada düşük puana sahip ve işyeri hekimliğiyapmak isteyen hekimlerin; T.T.B ve Tabip Odalarının düzenleyicisi olduğu tümeğitim etkinlikleri ile işçi sağlığı ve işyeri hekimliğiyle ilgili eğitimetkinliklerini takip etmelerinden dolayı alacakları kredi puanlarının, işyerihekimliği sıralama listesindeki derecelerinde artış sağlayacak olması nedeniyleeğitim etkinliklerine katılım ve takibin özendirici hale getirilmesi.

                      Madde- 3 'ün SonFıkrasında DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ :

                     "Listeler en az ayda birgüncellenir."

GEREKÇE:

-İşyeriHekimliği Sertifikası sahibi oda  üyesive işyeri hekimi talebi  fazla olanişyerlerinin bulunduğu odalarda; hekim etkinliklerinin hızlı değişmesinedeniyle, gelir getirici mesleki etkinliğini azaltan hekimlerin gereksiz yere bir ay boyunca fazlaetkinlikli hekimler sırasında yer almaları nedeniyle, bu gibi hekimlere işyerihekimliği önermesinde bulunulamaması yada gelir getirici mesleki etkinliğiniarttıran hekimlerin bir ay boyunca sıralama listesinde az etkinlikli hekimlersıralamasında görünmesinin, işyeri hekimliği önermelerinde yanlışlıklar yaşanmasınasebep olması.

Madde- 4 :

DEĞİŞİKLİKTEKLİFİ :

-İşçiSağlığı ve İşyeri Hekimliğine ilişkin hukuksal düzenlemeler ile Türk TabipleriBirliği kararlarına uygun olarak işyeri hekimliği yapmak istemesi nedeniyle, işakdi haksız olarak fesih edilen veya bu nedenlerle iş akdini haklı olarak fesiheden işyeri hekimleri, grupları içinde öncelikli olarak değerlendirilerekfesihten önceki işyeri hekimliği yapmak için son bekleme tarihi esas alınır.

GEREKÇE:

-Yönergedeki, grupları içindeöncelikli olarak ‘değerlendirilebilir' ifadesinin, işyeri sıralamalistesindeki  kriterlere karşılık gelensomut bir rasyonel değer olmaması. İşyeri hekimliği yapmak için son beklemetarihinin esas alınmasının, somut ve ölçülebilir bir değer olması, sıralamalistesine etki eden bir puan kriterine karşılık gelmesi ve objektif bir değerolması. Böylece işyeri hekiminin kredi puanının hesaplanmasında, işyerihekimliği yapmak için son bekleme tarihinin esas alınmasının etkili bir kriterolması nedeniyle, bu gibi hekimlerin kredi puanlarının ve işyeri sıralamalistesindeki yerlerinin korunarak mağduriyetlerinin azaltılması.

Madde-4:

DEĞİŞİKLİKTEKLİFİ :

EkFıkra  :

6 aydankısa süreli işyerlerinde işyeri hekimliği yapan yada iş akdi 6 aydan öncefeshedilen hekimlerin, bu işyerine başlamadan önceki son işyeri hekimliğibekleme tarihi esas alınarak işyeri hekimleri sıralama listesindeki yeridüzenlenir.

GEREKÇE:

- 4857 sayılı İş Kanunu'ndave 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha  Kanunu'nda, 6 aydan kısa süreli işlerin geçici işler olarak tarifedilmesi.

 

- Uzunsüreler İşyeri Hekimliği Sıralama Listesi'nde işyeri hekimliği yapmak içinbekleyen hekimlerin, 6 aydan az  sürengelir getirici işyeri hekimliği etkinliği nedeniyle, son işyeri beklemetarihinin bu işyerinden ayrıldığı tarih olarak esas alınması halinde mağduredilecek olmaları.

‘Çalışma Onayı İçin Gerekli Koşullar' başlığı altındaki 5. ile 6. maddeve 6. maddenin  4 fıkrasının aynıkalması. ( değişiklik yok )

          

Madde 7'nin iki fıkrası ile ( a ) ve ( c ) bentlerinin aynı kalması.( bve d bentlerinin kaldırılması daha önceden teklif edilmişti.)

Madde- 8 :

           DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ : ( Madde - 8'inüst başlığının değiştirilmesi)

         

           Eski Başlık :

          

          "Elliİşçiden Az Çalışanı Olan İşyerlerinde İşyeri Hekimi İstihdamı"

          Teklif Edilen Başlık:

İşyeriOrtak Sağlık Birimleri ve Ortak Sağlık Birimlerinde İşyeri    Hekimi İstihdamı :

GEREKÇE :

-İşyeri Ortak Sağlık Birimlerinin esas olarak İş Kanunu kapsamındaolmayan ve işyeri sağlık birimi hizmetlerinden faydalanmayan 50'nin altındaişçi çalıştıran işyerlerinde kurulması ve tüm çalışanları kapsaması ( kamusektörü dahil ) ülkemiz için bir zorunluluk arzetmektedir. Çünkü ülkemizdekiişyerlerinin çalıştırdıkları işçi sayıları ile iş kazası ve meslekhastalıklarıyla ilgili yapılan istatistikler, mevcut işyerlerinin % 50'denfazlasının 50'den az işçi çalıştırdığı ve iş kazaları ile meslekhastalıklarının çoğunun, bir sağlık biriminin örgütlenmesinin zorunlu olmadığıbu yerlerde görüldüğünü ortaya çıkarmıştır.Fakat Çalışma Bakanlığı'nın öncekiyönetmeliğinde yalnızca 50'nin altında işçi çalıştıran işyerlerinde OrtakSağlık Birimi kurulabilirken,yeni yönetmelikte bu sınır kaldırılarak vetaşeronlaştırılmanın da etkisiyle; işçi sayısı 50'nin üzerindeki işyerleri içinzorunlu olmaması ve isteğe bağlı olarak kurulması, ayrıca bu konudaki aleyhtetüm yargı karalarına rağmen özellikle emek yoğun sanayinin yaşandığıillerde  Ortak Sağlık Birimleri kurulmayabaşlanmıştır.İşyeri Ortak Sağlık Birimlerinin gelinen bu noktadan  sonra; belli kriterlere göre oluşturulması vedenetimlerinin yapılarak TTB'nin bu alana müdahil olmasının; işçi sağlığı ve işgüvenliği açısından işin daha iyi yerine getirilebilmesi prensibinin sağlanmasıve işyeri hekimlerinin hak kaybına uğramasının engellenmesi açısından önemteşkil etmektedir.Meslek örgütümüzün bu alanda var olan 20 yıllıktecrübe,deneyim ve bilgi birikiminin; Ortak Sağlık Birimi uygulamalarına ve bualanın yeniden düzenlenerek çalışanlar ve işyeri hekimleri açısından uygunçalışma ortamlarının sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

                     Madde - 8'in ilk fıkrası aynen kalsın.

Madde- 8:'in 2.Fıkrasında Değişiklik Teklifi :

Yerel Tabip Odaları 50'den az işçi çalıştıranişyerlerini tespit ederek bu işyerlerinde işe giriş ve periyodik muayenelerinyapılması için İşyeri Hekimleri Sıralama Listesi'ni gözeterek, işyerihekimleri arasından çalışma talebinde bulunanlara yetki verir.

Şeklindedeğişiklik taslağında yer alan yönergenin 8. maddesinin 2. fıkrasınındeğiştirilmesi hakkındaki değişiklik teklifi ile asıl yönergedeki ilgilifıkranın tümden kaldırılmasına, 3'e karşı 8 oyla 9 Aralık2007 tarihli TTB İSİHKol toplantısında karar verildi.

GEREKÇE:

-Kamusalbir alan olarak görülen İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği hizmetlerinin; 50'ninaltında işçi çalıştıran işyerlerinin zorunlu olmamalarına rağmen İşyeri OrtakSağlık Birimi şeklinde örgütlenmesi gerektiğine yönergenin 8. maddesinin ilkfıkrasında yer verilmiştir. Dolayısıyla 50'nin altında işçi çalıştıranişyerleri bir sağlık birimi kurmaya ve işyeri hekimi bulundurmaya teşvikedilirken, diğer yandan da yönergenin aynı maddesinde bulunan ayrı bir fıkrayla50'nin altındaki işyerlerinin Tabip Odaları'nca tespit edilerek, çalışanlarınişe giriş ve periyodik muayenelerinin yapılması için İşyeri Hekimleri arasındançalışma talebinde bulunanlara yetki verilmesi; hekimlere ek gelir kazandırıcıbir uygulama anlamına gelebileceği gibi, bu aynı maddenin 1. fıkrasında tarif edilenmodel ve anlayışla da çelişmektedir.Bu açıdan değerlendirildiğinde; 50'ninaltında işçi çalıştıran işyerlerinin bir araya gelerek Ortak Sağlık Birimikurmaları ve İşyeri Hekim bulundurmaları için çaba gösterilmesi ve işverenlerinbuna özendirilmesi gibi işin kamu yararına olan felsefesinden uzaklaşılarak,İşyeri Hekimlerine ek gelir getirici bir işle uğraşmanın meslek örgütümüzünilke ve uygulamalarıyla bağdaşmayacağı fikrinde ortaklaşılarak; taslaktaki bu fıkra değişikliği ile mevcut Yönergedeki asıl fıkranınkaldırılmasına 9Aralık 2007 tarihli TTB İSİH Kol Toplantısı'nda karar verildi.

3.FıkradaDeğişiklik Teklifi :

Bu yönergehükümlerine göre yapılacak gruplandırma ve sıralama listesi oluşturulmasındaellinin altında işçi çalıştıran işyerleri veOrtak Sağlık Birimleri için verilen onaylardan yalnızca bir tanesi dikkatealınmaz. 50'den az çalışanı olan Ortak Sağlık Biriminde işyeri hekimliğiiçin çalışma süreleri uygun olan hekimlere, sıralama listesine bakılmaksızınsadece bir Ortak Sağlık Birimi için onay verilir.Ortak Sağlık Birimindekiişyerlerinden birinin yada Ortak Sağlık Biriminin toplam işçi sayısının 50'ninüzerine çıkması halinde, hekimin sıralama listesindeki etkinliğiarttırılır. 

GEREKÇE:

4857 sayılı İş Kanunu'nun81.maddesi gereğince; devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler,işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazlaİşyeri Hekimi çalıştırmak ve bir İşyeri Sağlık Birimi oluşturmakla yükümlüdür.50 işçinin altında bu zorunluluk olmadığı gibi, ellinin altındaki işyerleriylehekimlerin iş sözleşmesi imzalamaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısındandesteklenmesi gereken bir durumdur ve burada kamu yararı vardır. Bu nedenleellinin altında işçi çalıştıran işyerleri ve Ortak Sağlık Birimleri için hekimlere verilen onaylardan,yalnızca bir tanesinin gruplandırma ve sıralama listesi oluşturulmasındadikkate alınmaması ve onay verilirken hekimlerin sıralama listesindeki yerinebakılmaması, kabul edilebilir bir uygulamadır. Fakat çalışan işçi sayısıellinin üzerine çıktığında ve  devamlıhale geldiğinde ( 6 ay süresince ), yasa gereği işverenlerin bir işyeri hekimiçalıştırması ve işyeri sağlık birimi oluşturması mecburi hale geleceğinden vebu işyerlerine Tabip  Odaları hekimatayabileceğinden, bu durumdaki hekimlerin gruplandırma ve sıralama listesindeetkinliğinin arttırılması, TTB İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği'nin 6/e.maddesine uygundur ve yapılması gereklidir.

                     DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ :

Yönergenin 8. maddesine, aşağıda sıralanan 4 ayrı ek fıkranın eklenmesi.

(Ek Fıkra - 1) :

"50'ninüzerinde işçi çalıştıran aynı yada farklı iş kollarındaki işyerleri, önceliklekendi bünyelerinde bir İşyeri Sağlık Birimi (İSB) oluşturduktan ve işyerindeki işçi sayısına ve işintehlike derecesine göre bir veya dahafazla işyeri hekimi çalıştırdıktan sonra İşyeri Ortak Sağlık Birimi (İOSB)kurabilirler, kurulmuş olanlara dahil olabilirler. İşyeri Ortak SağlıkBirimi'ne, 50'den az çalışanı olan işyerleri de katılabilir."

                       

                     ( Ek Fıkra - 2 ) :

OrtakSağlık Birimine katılan bütün işyerleri, İşyeri Hekimi veya Hekimlerinin herbiri ile ayrı sözleşme yaparlar.Ortak Sağlık Biriminde çalışan İşyeri Hekimiveya Hekimlerinin ücreti, hizmet verdikleri işçi sayısına göre Türk TabipleriBirliği İşyeri Hekimliği Asgari Ücretine göre ödenir.

( Ek Fıkra- 3 ) :

OrtakSağlık Birimlerinde görev yapacak hekim veya hekimlerin çalışabilecekleri azamiişçi sayıları, bu yönergenin 2. ve 7. maddelerindeki esaslara göre belirlenir.

( Ek Fıkra- 4 ) :

OrtakSağlık Biriminde işyeri hekimi olarak görev alacak hekim veya hekimlereverilecek işyeri hekimliği onaylarında; İşyeri Hekimi Çalışma OnayıYönetmeliği'nin 5. ve 6. maddeleri gereğince, öncelikle hekim yada hekimlerinOrtak Sağlık Biriminde hizmet verecekleri işçi sayısına göre işyerlerineayırabilecekleri zaman ve işin en iyi biçimde yapılması, işyerlerinde yapılanişin niteliği ve risk derecesi ile işyerlerinin birbirlerinden uzaklıkları veişyerlerine ulaşım için ayrılması gereken süre esas alınarak,  İşçi Sağlığı ve İşyeri HekimliğiKomisyonu'nun inceleme sonucuna göre Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.        

GEREKÇELER:

HUKUKİNEDENLER :

-Danıştay 10. Dairesi'nin 28.05.2004tarihli gerekçeli kararı.

-Danıştay10. Dairesi'nin 28.02.2006tarihli gerekçeli kararı.

-Danıştay 10. Dairesi'nin 05.06.2007tarihli gerekçeli kararı.

YARGININ ‘ORTAK SAĞLIK BİRİMLERİ'KONUSUNDAKİ GEREKÇELİ     KARARI  :

" 4857 sayılı İş Kanunu'nun81.maddesi uyarınca, devamlı olarak 50 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıranbütün işyerlerinde, bir İşyeri Sağlık Birimi kurulması ve bir veya daha fazlaİşyeri Hekimi istihdam edilmesi zorunluluğuna, "İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile ÇalışmaUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in ( Resmi Gazete : 16 Aralık 2003Tarih ve 25318 Sayı )  5. maddesindeaçıkça yer verilmiş olduğu, İşyeri Ortak Sağlık Birimi kurulmasının 5. maddedeöngörülen İşyeri Sağlık Birimi kurulması zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı, 5.maddedeki yükümlülük dışında, ayrıca isteğe bağlı olarak Ortak Sağlık Birimikurulmasını düzenlediği, Yönetmeliğin kapsamının en az 50 işçi çalıştıranişyerleri olması nedeniyle 50 den az işçi çalıştıran işyerlerinindüzenlenmemesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır."  

-Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "İşyeriSağlık Birimleri ve   İşyeri HekimlerininGörevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in, madde -4'teki Ortak Sağlık Birimi tanımı ile işverenlerin bir Ortak Sağlık Birimikurabilmeleri ve kurulmuş olanlara ortak olabilmelerini içeren yönetmeliğin 17.maddesi hakkındaki hukuki süreç tamamlanmış olup, şu an yürürlüktedir.

Örgütseldevamlılık açısından :

-Bir önceki yürürlüktenkaldırılan Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi              Çalışma Onayı Yönergesi'nin, şimdikiyönergeden çıkartılan 8. maddesi:

"Asıl işyerine bağlı  olarak aynı işyerini paylaşan, OrganizeSanayi Bölgesi gibi aynı alanda bulunan yada birbirine komşu işyerlerininoluşturduğu  ‘ortak sağlık birimlerinde'çalışacak olan işyeri hekimlerinden;

         

 -  Tamgün çalışanlar için en fazla 780 işçi bulunan,

           - Bir mesleki etkinliği olanlar için en fazla 240 işçi bulunan ortak

             sağlık birimleri için onayverilir."

Şeklindedüzenlenerek, aynı alanda yada birbirine komşu işyerlerinde, her bir ayrıişyerinin çalışan işçi sayısı belirtilmeden Ortak Sağlık Birimioluşturulabileceğini düzenlemiş ve Ortak Sağlık Birimlerinde çalışacak işyerihekimlerinin, bakabilecekleri toplam azami işçi sayıları tek kriter alınarakistihdam edilebileceğini öngörmüştür.

Madde - 3 (d) bendindekideğişiklik önerisi üzerinde karar          verilememiş olup T.T.B Hukuk Bürosu'nun görüş ve önerilerinesunulacaktır.

DEĞİŞİKLİKTEKLİFİ  :

"İşyeri hekimliği ile ilgili  bireylem sebebiyle 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca,haklarında Oda Yönetim Kurulu tarafından disiplin soruşturması açılmışhekimler, devam eden disiplin soruşturması sonuçlanana kadar işyerlerine işyerihekimliği amacıyla önerilemez ve işyeri hekimliği onayı verilemez. Disiplinsoruşturması kesinleşen ve T.T.B Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarıncadisiplin cezası alan hekimler, disiplin cezasına konu olan fiillerini devamettirdikleri müddetçe işyerlerine işyeri hekimliği amacıyla önerilemez ve buhekimlere işyeri hekimliği onayı verilemez. Disiplin cezası almalarına nedenolan fiili devam ettirdikleri müddetçe almış oldukları disiplin cezasıuyarınca; yukarıdaki bentlere göre hesaplanacak puanların toplamı;uyarma cezası için ikiye, para cezası için üçe, meslekten geçici men cezasıiçin dörde, Oda bölgesinde çalışmaktan men cezası için beşe bölünür. Bu uygulama, hekimin disiplin cezasınakonu olan fiilini devam ettirdiği müddetçe sürdürülür. "

GEREKÇE  :

Madde-3'ün(d) bendi, hekimlerin aynı suçtan dolayı iki yada daha fazlacezalandırıldıkları kanısını uyandırmaktadır. Hekimler aldıkları disiplincezasının yanı sıra (1), işyeri hekimleri sıralama listesindeki puanları belli oranlarda azaltılmakta(2) ve böylece bulunduğu grup içinde  sonsıralara doğru  kayarak işyeri hekimiolma şansını yitirmektedirler (3).İşledikleri disiplin suçuna konu olan fiilisonlandırdıklarında ve durumlarını Türk Tabipleri Birliği mevzuatına uygun halegetirdikleri takdirde bile, TTB Disiplin Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince‘uyarı' ve ‘para cezas'ı için disiplin suçunun sicilden silinmesi 2 yıl,tekrarında yada benzer suç işlenmesinde bu süre ikinci verilen cezadan sonra 4yıla çıkmaktadır. Böylece eylemlerini sonlandırsalar dahi en az iki yıl İşyeri HekimleriSıralama Listesinin alt yada sonlarında yer alarak işyeri hekimliği yapma şansları zora girmektedir ki (4), budaaynı suçtan hekimi parantezler içinde numaralandırıldığı gibi 4 kezcezalandırmak anlamına gelmektedir.İnsanların işledikleri bir suç nedeniylebirden fazla kez cezalandırılmaları, hukuka ve insan haklarına aykırıdır.Hekimlerin işledikleri bir disiplin suçundan dolayı ölçüsüz bir şekildecezalandırılmaları, odalarına olan güveni kırmakta ve adalet duygusunuzedelemektedir. Bu durum  üyelerle odakurulları ve yönetimleri arasında sıkça yaşanan sıkıcı ve uzayan sorunlara yol açmaktadır.

 

TTB İSİH KOLU - 9 Aralık 2007 / ANKARA