TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı'nın Değerlendirilmesi

2188-2007
24.12.2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Konu:TürkTabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği Taslağı'nın Değerlendirilmesi.

Hatırlanacağı üzere 23-24 Haziran 2007 tarihinde toplananTTB 56. Kongresi'nde alınan karar gereği sağlık kurum ve kuruluşlarındakullanılabilecek tabela standartlarının belirlenmesi amacıyla Merkez Konseyitarafından çalışma başlatılarak varsa odanız bölgesinde kullanılmakta olantabela standartlarının/kurallarının, bu alanda yazılı bir düzenleme bulunmamasıhalinde tabela standartlarının belirlenmesine ilişkin odanız önerilerininbildirilmesi istenmiştir.

Tabip Odalarından gelen yazı cevaplarıdeğerlendirilmiş ve sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbideontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlıkkurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelalarındiğer standartlarının belirlenmesi ve ülkemiz genelinde uygulama birliğininsağlanması amacıyla ekte gönderilen taslak yönetmelik metni hazırlanmıştır.

Yönetmelik taslağının bazı bölümlerinde boşluklarbırakılmış, bazı tabelaların kullanımı, tabela boyutlarının ve şeklininbelirlenmesi gibi konular tartışmaya açılmıştır. Bu çerçevede yönetmeliktaslağının odanız bölgesindeki ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak,özellikle tartışmaya açılmış olan bölümler olmak üzere bütünü üzerinden değerlendirilerek,konuya ilişkin önerilerinizin 18 Ocak 2008tarihine kadar tarafımıza gönderilmesini rica ederiz.

Büyük Kongre'ye sunulmak üzere hazırlanan buYönetmelik taslağı, sizlerden gelecek olan görüş ve öneriler doğrultusundaşekillendirilerek, tekrar görüş ve önerilerinize sunulacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılardileriz.

 

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu

TTB Merkez Konseyi a.

TTB Hukuk Bürosu

Dr.Altan Ayaz

Koordinatörü

Genel Sekreter

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELAYÖNETMELİĞİ

I.Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1.     BuYönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbideontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlıkkurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelalarındiğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğininsağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2.     Yönetmelik,muayenehaneler ve hastaneler de dahil olmak üzere her türlü sağlık kurum vekuruluşlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3.     Bu yönetmelikTürk Tabipleri Birliği Kanununun 59. maddesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 9.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

II. Bölüm

Tabelaların İçeriği

Dış Tabela

Madde 4.     Sağlık kurumve kuruluşlarının tabelalarında aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

             a)Muayenehanelerde hekimler ad vesoyadlarını, akademik unvanlarını ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre alınmışuzmanlık ve yan dal uzmanlık alanlarını yazabilirler. Tabelalarda bu nitelikteolmayan herhangi bir bilgiye yer verilemez. Birden fazla alandaki uzmanlığınıilan etmek isteyen hekimler, bunu aynı tabelada göstermek zorundadır.

     b)Poliklinik, tıp merkezleri ilelaboratuarların dış tabelalarında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluşismi ve unvanı yazılabilir. Özel sağlık kuruluşları, sağlık kuruluşunun adı veunvanından önce gelmek üzere "Özel" ibaresini belirtmek zorundadırlar.

     c)Güzellik ve estetik amaçlı sağlıkkuruluşlarının tabelalarında sağlık kuruluşunun ismi ve bunu takiben "GüzellikMerkezi" ibaresi yer alır.

     d)Hastanelerindış tabelalarına, ruhsatlarında yer alan mevcut isim ve unvanları ile faaliyetizin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları yazılabilir.

Sağlık kurum ve kuruluşları, resmi veya özel sağlıkkuruluşlarınca kullanılan isimleri tabelalarında belirtemezler.

Tabelalarda Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer almayan biruzmanlık dalına, tanı ve tedavi yöntemi ile sağlık kuruluşunda mevcut tıbbicihaz bilgilerine ve özelliklerine yer verilemez.

Tıbbi görüntüleme merkezleri, ruhsatlarında kayıtlıgörüntüleme sistemlerini (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR, vb.)tabelalarında belirtebilirler. Ancak cihaz özelliklerinin tanıtımına yerverilemeyeceği kuralı görüntüleme merkezlerini de kapsar.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında çalışmagün ve saatleri ile telefon numaralarına yer verilebilir.

Diğer Tabelalar

Madde 5.     Sağlık kurumve kuruluşları, ayrı bir tabela ile burada hizmet verilen tıp dallarını, ayrıcaruhsatlandırılmış özel hizmet birimlerini ve çalışan hekimlerin adı, soyadı veuzmanlık dalları ile akademik unvanlarını gösteren tabelalar asabilirler.Sadece konsültasyon için anlaşma yapılmış hekim isimleri, bu durum açıkçabelirtilerek ilan edilebilir. Bu tabelalarda, tam olarak faaliyete geçmemişveya ilgili uzmanı olmayan tıp dalı ve ünite isimlerine yer verilemez.

Güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşları velaboratuarların isimlerinin yer aldığı dış tabelalarda, sağlık kuruluşununbünyesinde bulunan birimler ile çalışan hekimlerin isimleri de yer alabilir.

 

Acil Tabelaları

Madde 6.     Hastanelerile 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşlarında, acil servis girişlerininbelirlenmesi amacıyla, beyaz zemin üzerine ters "C" harfi şeklinde kırmızıhilal ve altında koyu mavi harflerle "ACİL" ibaresinin yer aldığı tabelabulundurulur.

III. Bölüm

Tabela Standardı

Tabela sayısı

Madde 7.     Sağlık kurumve kuruluşları, belediyelerce yapılan düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla,faaliyet gösterdikleri binanın en fazla iki cephesi ile bina girişine birtabela asabilirler. [1]   [2]    [3]   [4]Bina duvarlarına veya cama yazılan yazılar tabela olarak değerlendirilir. 

Tabela boyutu

Madde 8.     Binacephelerine konulacak tabelalar, Belediyelerce belirlenen tabela boyutlarınıaşmamak kaydıyla en çok;

a)Muayenehanelerde ... m2,

b)Diğer ayakta teşhis ve tedavi yapılan her türlü sağlık kuruluşunda  ... m2,

c)Hastanelerde  ... m2 olabilir.

d)Bina giriş kapılarına asılabilecek tabelalar ...m2'den,  [5]acil tabelasının boyutu ...m2'den büyük olamaz.

Tabelanın Diğer Şekil Özellikleri

a)Tabelalarda en fazla iki renk [6] kullanılabilir.

b)Tabelaya yazılması zorunlu olan "Özel" ibaresi diğeryazı büyüklüğünün yarısından az olmamak kaydı ile sağlık kuruluşunun adındanküçük yazılabilir.[7]

c)Işık verici vasıtalarla tabelaların süslenmesiyasaktır.

d)Dış tabela ve acil tabelası ancak sağlık kuruluşununfaaliyette bulunduğu saatlerde ışıklandırılabilir.

e)Acil tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dikolacak şekilde asılamaz.

f)Kötü görünümlü tabelalar kullanılamaz.

IV. Bölüm

Son Hükümler

Aykırılık

Madde 9.     Muayenehanelerile diğer tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, yukarıda tanımlanan sayı, şekilve içeriğe aykırı herhangi bir tabela kullanılması yasaktır.

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkındaTürk Tabipleri Birliği Kanunu ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğihükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler

Madde 10. 15 Mart 1999 tarihinde yürürlüğe giren Türk Tabipleri BirliğiAyakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları Yönetmeliği'nin 9. maddesinin buYönetmeliğe aykırı hükümleri ile tabip odaları tarafından yapılan tabeladüzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmaktaolan tabelalar 3 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

Madde 11. BuYönetmelik, Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12. Bu Yönetmelikhükümlerini Türk Tabipleri Birliği yürütür.

Tabela boyutları ile ilgili Oda Yönetmeliklerindeki Ölçüler

 

Oda

Muayenehane

ATT

Hastane

Bilgi

Apt.içi

Yön gösterici

Bina girişi

Acil

Adana

100x120

 

 

 

 

20x30

 

Adıyaman

3

3

 

 

 

0,15

50x70

Antalya

4

4

 

 

 

 

 

Antep

2

8

20

 

 

50x70

50x70

Aydın

3

3

 

 

 

0,15

50x70

Bursa

2

8

16

 

 

50x70

50x70

1 m2

Denizli

2

8

20

 

 

50x70

50x35

Eskişehir

1.2 kat  65x100

3.4. kat 80x120

5+ kat 100x150

 

 

 

 

40x60

 

İstanbul

8

8

20

 

80x100

30x10

50x35

İzmir

3

3

 

 

 

0,15

50x70

Kocaeli

100x120 (mua+lab)

 

 

 

 

 

 

Manisa

250x100

250x100

 

 

80x100

0,15

50x70

Ordu

Zemin   40x60

1.2. kat 75x125

Yukarı   90x160

250x100

 

 

 

40x60

 

Şanlıurfa

2

8

16

 

 

50x70

50x70

 

 

 [1]Sağlık kurum ve kuruluşlarının, içindebulundukları binadan başka bir yere tabela asmaları yasaktır. Ancak hastalarınana yollardan uzakta yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarını kolaycabulabilmelerine yardımcı olmak amacıyla, faaliyet gösterilen binanın bulunduğu cadde veya sokak girişlerine birertane olmak üzere, yalnızca sağlık kuruluşunun adının, muayenehanelerde isehekimin adının yazılabileceği en fazla iki adet bilgi levhası konulabilir.

[2] Herhangi bir nedenle apartman üzerine tabelaasılamaması ve sağlık kuruluşunun tamamen bina arka cephesinde kalmasıdurumunda bina imar sınırları içinde kalacak şekilde direk üzerine bir adettabela koyabilir.

[3] Özellikle büyük binalarda ve iş hanlarında, her kattabir taneden fazla olmamak kaydıyla bina içerisinde yön gösterici küçük levhalarasılabilir.

[4] 24saat hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşları, acil durumlarda hastaneninkolayca bulunabilmesi amacıyla, hizmet binasının çatı katına gündüz ve gece uzaktan görülebilecek boyutta,içeriden ışıklandırılabilen ve yalnızca hastanenin adının yazılı olduğu birtabela konulabilir.

[5] sağlıkkuruluşunun ana yollardan uzak olması nedeniyle konulabilecek bilgi levhalarıise ...m2'den büyük olamaz.

[6] İki renk uygulamasına zemin dahil midir?

[7] Tabeladaki tüm ibareleraynı yazı karakteri ve punto ile yazılır.