Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

7Kasım 2007
1978/2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Türk Tabipleri Birliği PratisyenHekimler Kolu toplantısı aşağıda yazılı gündem ile 1 Aralık 2007 tarihinde Ankara'da toplanacaktır. 

            Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;

TTB Pratisyen Hekimler Kolu a.
Dr. Hasan Değirmenci
Başkan

TTB Merkez Konseyi a. 
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Tarih  :  1 Aralık 2007,Cumartesi
Yer     :  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Saat    :  09:00

Gündem :

  1. 12. Pratisyen Hekimlik Kongre Değerlendirmesi
  2. Aile Hekimliği

.Sağlık Ocakları Kurultayı

. 1 Ocak 2008tarihi itibariyle Genel Sağlık Sigortası uygulamalarının aile hekimliğineetkileri

.Yeni pilot illerdeki durumun değerlendirilmesi

3.UEMO Tam Üyelik

4.Diğer