"İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Kursu Programına Başvuru Formları

982-2007
13.06.2007

TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

Odanızcadeğişik tarihlerde Birliğimize gönderilen "İşyeri Hekimliği Temel EğitimSertifika Kursu Programına Başvuru Form"ları tarafımızdan bilgisayaragirilmektedir. Bu nedenle formlardaki bilgilerin eksiksiz girilmiş olması önemtaşımaktadır.

Ekteodanız üyelerine ait eksik gönderilmiş formlar iade edilmektedir. Formlardaözellikle TC Kimlik No, Adı, Soyadı, Doğum Tarihi(gün-ay-yıl), Mezun Olduğu TıpFakültesi ve tarihi(gün-ay-yıl), Kayıtlı Olduğu Tabip Odası Adı ve Kayıttarihi(gün-ay-yıl), Adresi, e-posta adresi, Başvuru Tarihi(gün-ay-yıl) ve OnayTarihi(gün-ay-yıl)'nin eksiksizolması ve yine ekte gönderdiğimizformlar içerisinde yeralan eski tip formların güncel hale getirilerek en kısa süredeBirliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

Gereğiiçin bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter