Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Yönetmeliği

781-2007
10.05.2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan "Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Yönetmeliği"ninGeçici 1. Maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı Yan Dal Uzmanlık Eğitimi için GirişSınavı açacağını duyurmuştur.

Konuyla ilgili bugün (10.05.2007)Birliğimizce yapılan Basın Açıklaması metni ektedir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB MerkezKonseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

BASINAÇIKLAMASI

(10.05.2007)

SağlıkBakanlığından Somut İşbirliği Çağrımıza Yanıt Bekliyoruz

Sağlık Bakanlığı 28Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yandal Uzmanlık SınavYönetmeliği'nin Geçici 1. Maddesine göre, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi için girişsınavı açacağını duyurmuştur. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki toplam 17 Eğitimve Araştırma Hastanelerindeki yandal uzmanlık kliniklerine 217 asistan kadrosuaçılmıştır. Sınavın başvuru süresi 3-18Mayıs 2007 olarak belirtilmiş, yazılı aşaması 26Mayıs 2007, yazılı sınavdan 50 puan ve üzeri alanların gireceğisözlü sınavı ise 4 Haziran2007 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

Ancak,Geçici 1. Madde ile hem eğitim birimlerine olanaklarının veihtiyaçlarının üstünde kadro açılmış hem ÖSYM'nin nesnel ölçütlerle yapacağımesleki bilim sınavı ertelenmiştir.
Böylece geçici 1. Madde ile yerleştirmenin bir kereliğine kurumlartarafından yapılmasına imkan sağlanmıştır. Sınav için açılan asistankadroları, sınav yönetmeliğinin 5. maddesi hiçe sayılarak kadro açılankliniklerin bu asistanların eğitimi için yeterli eğitici, altyapı olanakları,bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri yeterli eğitim düzeyine bakılmadanbelirlenmiştir. Aynı yanlışta tekrar etmenin nedenini anlamakta güçlükçekmekteyiz. Sağlık Bakanlığı yıllardır hukuka uygun bilimsel sınavaçmayarak yan dal uzmanlık eğitimine ciddi darbe indirmiştir. Şimdi ortayaçıkan ihtiyacı gidermek üzere geçici bir madde ile yine usulsüz olarak çoksayıda yandal asistan kadrosu açarak atamalar yapmak istemektedir. Ancakyetişecek bu yan dal uzmanları bu uzmanlara ihtiyaç duyan eğitim hastanelerindegörevlendirilemeyeceklerdir. Yan dal uzmanları, zorunlu hizmet yasası gereğiuzmanlık alanları için gerekli donanımın olmadığı bölgeleregönderilmektedirler. Sağlık Bakanlığı'nın 217 asistanı seçeceği bu sınav nesnelölçütler içermemektedir. Sağlık Bakanlığı'nın hangi ölçütleri gözeterekhazırladığı bilinmeyen merkezi mesleki bilim sınavında 100üzerinden 50 puan almak yeterli bulunmaktadır. Sözlü sınav için değerlendirmekriterleri tanımlanmamıştır. Jüri üyeleri için ölçütler belirtilmemiştir. Jürilerbakanlıkça atanacaktır.

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ıngetirdiği düzenlemeleri dikkate almadan yapılan bu değişiklikler,meslektaşlarımızı mağdur etmekte eğitim ortamını zedelemektedir.

Önerilerimiz:

İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığıve Hastalıkları Anadallarına bağlı yandal sınavları ÖSYM tarafından üç ayiçerisinde yapılsın.

Eğer bu mümkün değilse;

Yeni bir sınav duyurusuyapılarak ve ilgili kurumların görüşleri alınarak standart kadrolarınbelirlenmesi ve nesnel jüri seçimi şartının konulması ilkesi gözetilerek ÖSYMtarafından sınav yapılıncaya kadar acil ihtiyaçları karşılayacak şekildebir e-kılavuz yayınlansın.

Biz TTB olarak SağlıkBakanlığı yetkililerinden yukarıdaki yapıcı çözüm önerilerimiz için yanıtbeklemekteyiz.

Sonuç olarak; meslek örgütü olarak yalnız bugünün değil toplumun ve hekimlik ortamınıngeleceğini ilgilendiren böyle önemli bir konuda geleceğin ihtiyaçlarını dagözetmek görevimizdir.

Sınavın ÖSYM tarafındanyapılacağının öngörülmesi çok önemli bir kazançtır. Fakat bu sınavın ÖSYMtarafından gerçekleştirilecek olması aşamasında bugünden bu geçici maddeye goreaçılan kadrolar nedeni ile bir tıkanma yaşanacaktır.

Bir kliniğin bütün ihtiyaç duyduğu kadro bir kerede tahsis edilemez. Bu hem eğitim gerekleri ilebağdaşmaz, hem de eğitimden çok hizmet unsurunun esas kaygı olduğu izlenimiyaratır. Unutulmamalıdır ki yan dal asistanları yalnızca hizmet ileyükümlü olamazlar.

Sağlık bakanlığını hemeğiticileri, hem yan dal eğitimine başlamak isteyen hekimleri, hemde kurumları mağdur etmemek için gereken adımları atmaya, toplumun gerçek sağlık ihtiyaçlarını ve ülke tıp ortamının hassasiyetlerini hiçolmazsa bu kez dikkate almaya çağırıyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ