Türkiye Sağlık Bilişimi Raporu

641-2007
16.04.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

"Dünya değişiyor. Bu değişimin başdöndüren hızına yetişmeyeçalışırken çoğu zaman soluksuz kalıyoruz. Tıpta Dünya ile birlikte hızla değişiyor. Modern laboratuvarlardaotomatik makineler binlerce örneği hızla inceleyerek sonuçları çıkartıyor.  İnsan genomu haritalandı, ameliyathaneleruzay teknolojisi kullanıyor ancak tıbbi dosyalar ve kayıtlar hala kağıtta. Artıkhastalıkların nedenlerinin, yeni ilaçların ve aşıların bilgisayar başındabulunabildiği bir çağda yaşıyoruz.  Buçağdan korkmamak ve bu yeniliği kucaklamak gerek. Tıp bilişimi bize tamda buanda yeni ufuklar açmaya aday. Yeni yüzyılda tıp farklı olacak ve biz bufarklılığın bilgiyi nasıl yönettiğimiz ile ilgili olacağını düşünüyoruz. 

            Dünya Sağlık Örgütü'nün Mayıs2005'te toplanan Dünya Sağlık Assamblesi'nde e-sağlığı şöyle tanımladı: "Sağlık,sağlık taraması, araştırma ve eğitim gibi ilgili alanlarda bilgi ve iletişimteknolojilerinin maliyet-etkin ve güvenli biçimde kullanılmasına e-sağlıkdenir."  Aynı toplantıda DünyaSağlık Örgütü tüm üye ülkelere e-sağlık alanında çalışmalarını arttırmaları önerdi.

1970'li yıllarda ilk kez sözü edilmeye başlanan tıp bilişimi giderekartan bir popülerliğe kavuşmuştur. Dünyada hemen tüm gelişmiş ülkelerde veönemli üniversitelerde tıp bilişimi bölümleri açılmıştır. Avrupa Birliğiaraştırma programlarında tıp bilişimi ve e-sağlık alanındaki araştırmalar artanbiçimde desteklenmektedir.

Türk Tabipleri Birliği olarak bu gelişmeden en üst düzeydeyararlanırken özellikle hasta bilgilerinin gizliliğinin korunması, bilgisistemlerinin klinik hizmetlere katkısının sağlanması ve hasta güvenliğinin enüst düzeye çıkartılmasını hedefliyoruz. Bu amaçla ülkemizde eksikliği hissedilen bir konu olan Türkiye Sağlık Bilişimi Raporu'nu(TSBR) hazırlıyoruz. TSBR ülkemizde sağlık bilişimi durumunu görünür kılmanınyanı sıra yapılacak bilimsel araştırmalarda bir temel oluşturarak sağlıkbilişiminin kanıta dayalı olarak gelişmesini ve uygulanmasını sağlamada önemlibir araç olacaktır.

Bu amaçla öncelikle 4 il'de pilot çalışma yürütülmüş ve elde edilensonuçlar ile soru formu güncellenmiştir.

Bu çalışma TTB Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü üyesi Dr.Murat Sincan ([email protected] , 0(312)305-2617)ve Dr. Orhan Odabaşı ([email protected] 0(312) 2313179)tarafından yürütülmektedir.  Çalışmaylailgili soru, görüş ve önerilerinizi [email protected]adresine de gönderebilirsiniz. 

Ekte sunulan bilgi formunda yer alan bilgilerin doğruluğunun denetlenmesi,eksiklerin tamamlanması ve formda yer almayan sağlık kurumlarına ilişkinbilgilerinde eklenerek en kısa süre içerisinde gönderilmesi çalışmamızınamacına ulaşmada önemli kat

kılar sunacaktır.

Odanızda varsa bilişim konularında ilgili bir hekim meslektaşımızıniletişim ve çalışmanın sürekliliği açısından tarafımıza iletilmesi yararlıolacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

EKLER:

1-TTB Türkiye SağlıkBilişim Raporu Formu-2007

Not:

İllere göre tarafımızdanbilinen kamu ve özel hastaneler bilgileri formlar üzerinde uygun yerlerdebelirtilmiştir.  Beklentimiz gönderilenbelgede var olan hastaneler için istenen bilgilerin denetlenmesi, eksiklerinintamamlanması ve listede yer alıp kapatılan ya da durumunda bir değişiklik olankurumların belirtilmesidir. Değişiklikler form üzerinde gösterilebilir. Tabip Odası bölgenizdebulunan tüm kamu ve özel hastanelerin bilgi sistemleri ile ilgili verilerinitoplamak amacıyla hazırlanan form tarafımızdan ilinizde bulunan hastanesayısınca çoğaltılmıştır(Ek:1). Formların hastane yönetimlerine iletilmesi vedoldurulan formların 15 Mayıs 2007 tarihine kadar Türk Tabipleri BirliğiMerkez Konseyi'ne iletilmesi beklenmektedir.