Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkalım!

333-2007
26.02.2007

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

Sağlıkalanında yaşanan tahribatın durdurulması ve özlük hakları kayıplarımızıngiderilmesi, vatandaşın sağlık hakkına sahip çıkılması amacıyla "Artık Yeter!"diyerek başlattığımız "Beyaz Eylemler"in ilki olan 1 Mart 2007 günü gerçekleştireceğimiz"Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkıyoruz-Beyaz Çağrı" etkinliğimizde okunacak BasınAçıklaması için yararlanacağınızı umduğumuz metin ektedir.

Gereği içinbilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

KAMUOYUNA

SAĞLIKOCAKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM!

(1Mart 2007)

Toplum sağlığının temel taşları, 50 yıllık birikimimizsağlık ocaklarımızın kapatılmasına izin vermeyeceğiz.

Sağlık alanında yaşanan tahribatın, her güneklenen düzenlemelerle artık katlanılamaz bir boyuta eriştiği, özlükhaklarımızın geriletildiği, sağlıklı yaşam ve sosyal güvenlik talebimizin gözardı edildiği bir dönemden geçiyoruz. Sağlıkta yaşanan bu olumsuzluklara bugünekadar hep birlikte "itiraz" ettik, Hükümeti sağlığın ticarileştirilmesine yolaçan uygulamalarından vazgeçirmeye çalıştık.

Ancak iktidar, yaptığımız tüm uyarılara, tümitirazlara karşın, toplumdan gelen sese kulaklarını tıkayarak, IMF ve DünyaBankası kaynaklı bir programı sürdürmektedir. Sağlık alanında ki tahribat artıktarif edilemez boyutlara ulaşmıştır. Halkımızın sağlığı ulus ötesi tekellerinönüne atılmakta, piyasa koşullarının insafına terk edilmektedir. Çağdaş sağlıkyaklaşımı tedavi edici hekimlikten, koruyucu hekimliğe doğru bir yönelimeevrilirken, Hükümet 50 yıla yakın süredir hizmet veren, halkımıza mal olmuş,her bir tuğlasında halkımızın emeği olan sağlık ocaklarını pervasızca kapatmakistemektedir.

Sağlık ocaklarımızın kapatılarak yerine konulmakistenen "Aile Hekimliği" sistemi'nin birinci basamak sağlık hizmetlerininözelleştirilmesi anlamına geldiği Dünya Bankası raporlarında tüm çıplaklığı ilebelirtilmektedir. Yapılmak istenen; insanların hastalanmasından kazanç eldeetmek, daha çok hasta yaratarak ilaç ve teknoloji satmayı hedefleyen tekelleringelirlerini arttırmaktır. Sağlıklı bir toplumu hedefleyen "Koruyucu SağlıkHizmetleri" ortadan kaldırılmak istenmektedir.

"Her aileye bir doktor", "istediğiniz saatte birtelefonla evinize gelecek" , "aile albümünde aynı fotoğrafı paylaşacağınızdoktor" söylemlerinin gerçek dışı olduğu Düzce'de başlatılarak 10 il'e dahayaygınlaştırılan uygulamalarda ortaya çıkmıştır. Aile hekimliği pilotuygulamasının başlatıldığı il'ler (Bolu, Denizli, Eskişehir, Edirne, Samsun)sağlık ocaklarının en etkin çalıştığı il'ler arasından seçilmesi tesadüfideğildir. Aile hekimliği kurtarıcı bir model olsa idi, örneğin 224 sayılı"Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun"un Muş'dan başladığıgibi birinci basamak sağlık hizmetlerinin sorunlu olduğu yerlerde başlardı. 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezön koşulu olan ve hastane önlerinde yığılmaları önleyecek olan birincibasamaktan sevk zorunluluğunun kaldırılmış olması, aile hekimliğinin finansmodeli olarak önümüze sürülen Genel Sağlık Sigortası"nın daha şimdiden iptaledilmiş olması, Hükümetin "Sağlıkta Dönüşüm" Programının çöktüğünün açıkkanıtıdır. Genel seçimlere giderken salt göz boyamaya dönük pilot uygulamalarınyaygınlaştırılması gibi uygulamalardan bu nedenle kaçınılması gerekir.

Sağlık Bakanı'nın 2007 yılı bütçe görüşmelerindekomisyonda yaptığı konuşmada verdiği bilgilere göre: aşılama oranları %78'den%93'e çıkmıştır. Sağlık ocaklarımızda yılda 115 milyon poliklinik, 18 milyonkişiye üreme sağlığı hizmeti sunulmaktadır. Bu rakamlar sağlık ocaklarınınkapatılmasını değil ihtiyaç olan bölgelerde yenilerinin kurulmasınıgerektirmektedir. Halen 6.200 sağlık ocağımız mevcut olup, ihtiyaç ise 10 binsağlık ocağıdır. Bakanlık ithal hekim getirmek yerine bu eksikliği gidermeküzere gayret göstermeli, sağlık ocaklarında görev yapan pratisyen hekimmeslektaşlarımıza ve sağlık ekibine teşekkür edilmelidir.

Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz.

"Beyaz Eylemler"in ilk çağrısını sağlık hizmetlerininbirinci basamağı olan sağlık ocaklarımızdan yapıyoruz. Bu "Beyaz Çağrı"dır.

  • Aile Hekimliği pilot uygulamaları başka il'lere yaygınlaştırılmamalıdır. Bu güne kadar aile hekimliği pilot uygulamalarının başladığı il'lerde yaşananlar tüm açıklığı ile kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Pilot uygulamanın başladığı il'lerde zorla geçici görevlendirmelerle aile hekimi yapılmak istenen meslektaşlarımızın mağduriyetlerine son verilmelidir.
  • Sağlık ocakları toplumun malıdır, kapatmak yerine kentsel alanlar başta olmak üzere ihtiyaç olan bölgelere yenileri inşa edilmeli, mevcutların eksiklikleri giderilmelidir.
  • Birinci basamakta görev yapan sağlık çalışanlarına kalıcı, özlük haklarına yansıyan "Birinci Basamak Tazminatı" ödenmelidir.
  • Basamaklandırılmış sağlık hizmeti modeli benimsenmeli ve sevk zinciri işletilmelidir.
  • Sağlık personeli tanımlanan işi dışında görevlendirilmemeli, asli uğraş alanlarında görevlendirilmelidirler.

Bugün gerçekleştirdiğimiz "Beyaz Çağrı" temel olarak"Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkmamız" gerektiği vurgusuna dayanmaktadır. Ancaksağlık alanını tahrip eden ve yıkıma yol açan Genel Sağlık Sigortası,vatandaşların ilaca ulaşımını güçleştiren uygulamalar, siyasi kadrolaşma,taşeronlaşma, hizmet alımları, ithal hekimler, yeni eğitim hastanelerininkurulması, zorunlu mesleki sigorta gibi uygulamalar da durdurulmalıdır.

Toplum sağlığını önceleyen nitelikli, parasız,eşit, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulmalı, hizmetin finansmanı ise faiz-rantgibi gelirlerin vergilendirildiği, dolaylı vergilerin kaldırıldığı gelire göretoplanan vergilerden oluşturulan genel bütçeden karşılanmalıdır.

Sağlık hakkını talep ettiğimiz "Sağlık Hakkıİçin Beyaz Miting" 11 Mart2007 Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecektir. "Sağlık Haktır"diyen tüm toplum kesimleri "Beyaz Mitinge" davetlidir. 14Mart 2007 günü Tıp Bayramı'nda ise, tüm sağlık çalışanları olaraktaleplerimizin gerçekleşmesi için bir günlük "GöREV" etkinliğinde olacağımızı,tüm bu sorunların değerlendirileceği bugünde hastalarımızı mağdur etmeden,gereken özen gösterilerek sağlık hizmeti sunulamayacaktır.

İnanıyoruz ki, sağlık ocaklarımızdan başlayançağrımız hizmetin örgütlenişinin kademelendirilmesi gibi dalga dalga tümTürkiye'ye yayılacaktır.

Sağlık ocaklarımızı kapattırmayacağız, sahipçıkacağız.

ARTIK YETER !

SAĞLIK HAKTIR!

TÜRKTABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ