Cumhurbaşkanı ile görüşme

263-2007
14.02.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Ülkemiz sağlık ve tıp ortamınıilgilendiren ve kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen, "Sağlık HizmetleriTemel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun veTababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na ilişkin görüş ve önerilerimizi iletmek üzereSayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talebinde bulunulmuş ve 12 Şubat 2007 Pazartesi günüTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Türk Dişhekimleri Birliği ve TürkRadyoloji Derneği temsilcilerinden oluşan heyet Cumhurbaşkanı ilegörüşmüşlerdir.

            Görüşmede Torba Yasa ve maddelerihakkında Cumhurbaşkanına bilgi aktarılmış, tasarının sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesineyönelik olduğu ve kamusal sağlık anlayışına hizmet etmediği dile getirilmiştir.Ayrıca bu yasa tasarısı ile siyasi kadrolaşmanın sınırsızlaştırıldığı vehekimlerin özlük haklarının gerilettirildiği de aktarılmıştır.

            Sayın Cumhurbaşkanı, tasarınınmaddeleri hakkında bilgi sahibi olduğuna dikkat çekmiş, şef ve şefyardımcılıkları konusundaki yasayı daha önce Anayasa Mahkemesine taşıdığınıanımsatmış ve TBMM'de görüşülmekte olan yasa tasarısının kendisine iletildiktensonra daha ayrıntılı biçimde inceleyeceğini belirtmiştir.

            Bilgilerinize sunar,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
GenelSekreter