XII. Pratisyen Hekimlik Kongresi

101/2007
21 Ocak 2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Genel pratisyenliğin ayrı bir tıp disipliniolarak, her yıl düzenlediği Pratisyen Hekimlik Kongre'lerinin on ikincisi buyıl 17-21 Ekim2007 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecektir. Bilindiği gibikongrelerimizi TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü vePratisyen Hekimlik Derneği ile birlikte yapmaktayız. Bunun nedeni,kongrelerimizde en fazla sayıda pratisyen hekimle buluşmak ve kongrelerimizeonların en yoğun katkısını sağlamaktır. Bu amaçla XII. Pratisyen HekimlikKongresi ana teması öneriniz ile işlenmesini istediğiniz kurs ve bilimseloturumlar ile bunlardan ilinizce düzenlenmesini düşündüğünüz kurs veoturumların olası kurs sorumlusu/oturum başkanı, eğitici/konuşmacılarını 10 Şubat 2007 tarihine kadar TTB Pratisyen HekimlerKolu'na faks ya da e-posta yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz. (Konuya ilişkinform ve Kongre Yönergesi ektedir).

            Ayrıca Kongre Düzenleme Komite'sindeiliniz  odanız adına görev alacakmeslektaşlarımızın belirlenirken Kongre Yönergesi'ndeki koşulları taşımasınaözen gösterilmesi  yukarıda ifade edilenamacımızın gerçekleşmesi için önemlidir. Gerekli duyarlılığın gösterilmesinibekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla;
TTB Pratisyen Hekimler Kolua.                                  TTBMerkez Konseyi a. 
Dr. Hasan Değirmenci                                                 Dr.Altan Ayaz            
Başkan                                                                       GenelSekreter

PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

            I.Tanımlar

  • 10. Pratisyen Hekimlik Kongresi; Kongre
  • Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu; PHK
  • Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü; GPE
  • Pratisyen Hekimlik Derneği; PHD
  • Kongre Başkanlar Kurulu; KBK
  • Kongre Düzenleme Kurulu; DK
  • Kongre Sekretaryası; KS
  • Kongre Bilimsel Kurulu; BK
  • Kongre Sosyal Kurulu; SK
  • Kongre Bilimsel Danışma Kurulu; KBDK

PRATİSYENHEKİMLİK KONGRESİNİN SAHİBİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ PRATİSYEN HEKİMLER KOLU,TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ ve PRATİSYEN HEKİMLİKDERNEĞİ'DİR. HER ÜÇ ÖRGÜTÜN YÖNETİM / YÜRÜTME KURULLARI KONGRENİN BÜTÜNÜNDENDOĞRUDAN SORUMLUDUR.

 

II.Kongrenin Tarih ve Yerinin Belirlenmesi

1.                 Kongreninsahipleri PHK, GPE ve PHD'dir.

2.                 Kongrenin yer vetarihi bu üç örgüt tarafından belirlenir.

a.                Kongrenin yer vetarihini belirlemek üzere her üç örgütün yönetim ya da yürütme kurullarıtarafından belirlenen iki temsilciden oluşan altı kişilik bir heyet, kongreiçin sunulan turizm firması tekliflerini de inceleyerek kongre yer ve tarihikonusunda oluşturduğu önerileri her üç örgütün yönetim ve yürütme kurullarınınkatıldığı toplantıya sunar.

b.                Turizm firmalarıile tüm ön görüşmeler bu altı kişilik heyet tarafından yürütülür.

c.                Kongre yer vetarihi konusunda ki son karar üç örgütün yönetim ve yürütme kurullarınınkatıldığı toplantıda belirlenir.

d.                Belirlenen tarihve yer üzerinden seçilen turizm firması ile görüşmeler altı kişilik heyet tarafındanyürütülür ve sözleşme en geç 1 (Bir) ay içerisinde hazırlanarak imzalanır.

III.Kongre Kurullarının Belirlenmesi

A.    KongreBaşkanlar Kurulu

Kongrenin Başkanlar Kurulu PHK, GPE ve PHDBaşkanlarından oluşur.

B. KongreBilimsel Kurulu

Kongre Bilimsel Kurulu PHK, GPE ve PHD'nin kendiyöntemleri ile belirleyeceği beşer temsilcinin katılımı ile oluşan on beşkişilik bir kuruldur.

C. KongreSosyal Kurulu

Kongre Sosyal Kurulu PHK, GPE ve PHD'nin kendiyöntemleri ile belirleyeceği birer temsilcinin katılımı ile oluşan üç kişilikbir kuruldur.

D. KongreDüzenleme Kurulu

BK'u oluşturan onbeş, SK'u oluşturan üç temsilci ilePHD, GPE'nin kendi yöntemleri ile belirleyeceği dörder temsilcinin ve PHK'nunkomisyon temsilcilerinden oluşan bir kuruldur. Bu kurul dışında KBK üyeleri vePHK, GPE ve PHD genel sekreterleri DK'nun doğrudan üyesidir.

E. KongreSekreteryası

BK ve SK ‘un kendi içinden seçeceği iki kişidenoluşur.

F. KongreBilimsel Danışma Kurulu

DK'na PHK, GPE ve PHD tarafından önerilen isimler arasındanKBK tarafından değerlendirilerek belirlenir.

 IV. Kurulların Yetki ve Sorumlukları

A. KongreBaşkanlar Kurulu

1.                 Kongrehazırlıklarının kongre takvimine uygun olarak ilerlemesini takip etmek

2.                 DK toplantılarınakatılarak hazırlıkların gözden geçirilmesinde ve planlama da yer almak

3.                 Kongrenin tümkamuoyunda duyulması için her türlü görsel, işitsel, yazılı basın olanaklarınıkullanmak

4.                 Kongreye desteksağlayan tüm kurum, kuruluş, örgüt ve dernek başkanları ve Üniversitelerleilişki kurmak

5.                 Kongre ile ilgiligelişmeleri yönetim / yürütme kurulu adına takip etmek.

B. KongreDüzenleme Kurulu

1.                 Kongrehazırlıkları süresince en az iki kez toplanmak. ( Toplantı sayısı KS tarafındangerekli görülmesi halinde artırılır.)

2.                 Kongre "Ana Tema"sını belirlemek.

3.                 Kongre oturumsayısını belirlemek.

4.                 Kongre kayıt vekurs kayıt ücretlerini belirlemek.

5.                 Kongre hazırlıktakvimini oluşturmak

6.                 BK ve SK'u kongretakvimine uygun olarak görevlendirmek.

7.                 Kongre SosyalEtkinlikleri ( Açılış Yemeği, Gala Yemeği, Konser, Dinleti, Sergi, Söyleşi vb.)ile ilgili ana kuralları belirlemek ve SK'nin belirleyeceği programı onaylamak.

8.                 Kongrehazırlıklarını takip ederek değerlendirmek.

C. KongreSekreteryası

a ) BKSekreteri

1.      BK üyeleri arası iletişimi sağlamak

2.      BK tarafından yürütülen hazırlıkları aylık yazılıraporlar halinde PHK, GPE ve PHD Genel Sekreterlerine iletmek.

3.      DK toplantılarında BK çalışmalarını sunmak.

4.      KBDK ile ilişkileri yürütmek.

5.      Kongrede yer alacak uydu sempozyum temsilcileri ileilişkileri yürütmek.

6.      Kongrede örgütler tarafından hazırlanan oturumhazırlıklarını takip etmek.

7.      Kongre basılı materyalinin takvime uygun olarakhazırlanmasını takip etmek.

8.      SK sekreteri ile düzenli olarak birlikte çalışmak veDK toplantılarını organize etmek.

b ) SKSekreteri

1.      SK üyeleri arası iletişimi sağlamak.

2.      SK tarafından yürütülen hazırlıkları aylık yazılıraporlar halinde PHK, GPE ve PHD Genel Sekreterlerine iletmek.

3.      DK toplantılarında SK çalışmalarını sunmak.

4.      Kongre hazırlıklarını yürüten Acenta ile ilişkileriyürütmek.

5.      Kongrede yer alacak stand, temsilcileri ile ilişkileriyürütmek..

6.      Kongre basılı materyalinin takvime uygun olarakdağıtımını takip etmek.

7.      BK sekreteri ile düzenli olarak birlikte çalışmak veDK toplantılarını organize etmek.

D. KongreBilimsel Kurulu

1.      DK toplantılarına aktif katılmak.

2.      DK tarafından verilen görevleri, kongre takvimineuygun olarak yerine getirmek.

3.      Kongre ana temasına uygun olarak bir kongre planıoluşturmak.

4.      PHK, GPE ve PHD tarafından önerilen konu ve kurslararasından seçim yaparak kongre de yer alacak oturum ve kursları belirlemek.

5.      Kongre için KBDK'ndan oturum ve kurs önerileri almak.

6.      Kongre basılı materyallerinin ( Afiş, Duyurular,Kongre Özet Kitabı, Kongre CDsi, Çanta içeriği vb ) içeriğini belirlemek,basımını takip etmek.

7.      Kongreye sunulan yazılı, sözlü bildirileri KBDK'nungörüşünü alarak belirlemek.

8.      Kongrede yer alacak oturum ve kursların hazırlıklarınıtüm süreç boyunca takip ederek kongre ana temasına ve TTB ilkelerineuygunluğunu takip etmek.

9.      Kongre oturum ve kursları için gerekli alt yapı, araçgereç ihtiyacını saptamak ve SK ile işbirliği içerisinde karşılamak.

10.   Kongre de yer alacak konu ve kursların PHK, GPE ve PHDüzerinden paylaşımını sağlayarak kongrenin tüm alanı temsil etmesini sağlamak.

11.   Kongre öncesinde, sırasında, sonrasında paylaşılacaktüm anket, değerlendirme formu, bilgi formu vb. materyali oluşturarakkatılımcılara ulaştırılmasını, toplanmasını ve kongre sonrasıraporlaştırılmasını sağlamak.

12.   DK'nun önerileri doğrultusunda kongre ile ilgilideğişiklikleri gerçekleştirmek.

13.   Kongre sonrası tüm verileri raporlaştırarak bir ayiçerisinde PHK, GPE ve PHD'ne yazılı olarak sunmak.

14.   Kongrede yer alacak Uydu Sempozyumların içeriğiniönceden kontrol ederek kongre ilkelerine uygunluğunu sağlamak.

15.   Tüm sorumlulukları ile ilgili  kurul içerisinde iş bölümü yapmak. (gereklihallerde kurul dışı yardım alabilir.)

E. KongreSosyal Kurulu

1.      Kongre sözleşmesini en geç 1 (Bir) ay içerisindesonlandırarak imzalanmasını sağlamak.

2.      Kongre hazırlıklarını yürüten acenta ile ilişkilerisürdürmek.

3.      Kongreye katılacak sponsor firmalar ile ilişkileridüzenlemek.

4.      DK tarafından belirlenen takvim ve koşullara uygun birkongre planlamak.

5.      DK tarafından ana hatları belirlenen sınırlariçerisinde bir sosyal program organize etmek.

6.      Kongreye katılacak meslektaşlarımızın ulaşım vekonaklama koşullarını takip etmek.

7.      Kongrede kullanılacak otel, misafirhane vb. yerleriönceden inceleyerek hazırlıkları takip etmek.

8.      Kongreye kendi olanakları ile katılacakmeslektaşlarımızın konaklayabilecekleri 3 yıldızlı otel pansiyon seçenekleriniyeterli sayıda oluşturmak.

9.      Kongre oturum başkanları, konuşmacılar, DK üyeleri veKBDK üyelerinin ve kongrede PHK, GPE ve PHD misafiri olarak yer alankatılımcıların konaklamasını sağlamak.

10.   Kongre oturum, kurs, toplantı, slayt kontrol, DKsalonlarını tesbit ederek gerekli hazırlıkları yürütmek.

11.   BK tarafından içeriği oluşturulan basılı materyalintakvime uygun dağıtımını takip etmek.

12.   Kongreye katılacak yerli/yabancı misafirlerin ulaşım,karşılama, konaklama koşullarını planlamak, yürütmek.

13.   DK'nun önerileri doğrultusunda kongre ile ilgilideğişiklikleri gerçekleştirmek.

14.   Kongre Stand alanları, açılış ve gala yemekleri, sergialanları, konser salonları, TTB ve PHD standları ile ilgili hazırlıklarıyapmak, takip etmek.

15.   PHK, GPE ve PHD tarafından kongrede yapılmasıplanlanan etkinlikler için alt yapıyı hazırlamak.

16.   Kongre sonrası tüm verileri raporlaştırarak bir ayiçerisinde PHK, GPE ve PHD'ne yazılı olarak sunmak. ( Bu raporda kongre bütçesitüm detayları ile yer almalıdır.)

17.   Tüm sorumlulukları ile ilgili  kurul içerisinde iş bölümü yapmak. (gereklihallerde kurul dışı yardım alabilir.)

F. KongreBilimsel Danışma Kurulu

1.      Kongreye konu - kurs önerilerinde bulunmak.

2.      Kongreye sunulan ve BK tarafından kendilerine iletilenserbest bildiri başvurularını inceleyerek görüş bildirmek.

3.      Kongre ile ilgili her türlü görüş ve önerilerini KS'nailetmek.

G. PHK,GPE, ve PHD Genel Sekreterleri

1.      DK toplantılarına gözlemci olarak katılmak.

2.      Yönetim / Yürütme Kurulu toplantılarında kongrehazırlıklarını sürekli gündeme almak.

3.      BK ve SK sekreterleri tarafından aylık düzenli sunulanyazılı raporları Yönetim / Yürütme Kurulu ile paylaşarak, kongre hazırlıklarınıtakip etmek. ( gerekli durumlarda her üç örgütte diğer örgütleri toplantıyaçağırarak hazırlıkları birlikte değerlendirebilir.)

4.      Kongrede yer alacak oturum, kurs, söyleşi, panel,konferans, sergi, toplantı vb. etkinlikler ile ilgili kendi örgütünün aldığısorumluluklara ilişkin hazırlıkları takip etmek, tüm örgüt tarafındanpaylaşılarak gerçekleşmesini sağlamak.

5.      Kongreye ilişkin tüm gelişmelerle ilgili yönetim/yürütmekurulu değerlendirmelerini komisyon/ bölge / şubelerle paylaşmak.

6.      BK ve SK sekreteryası tarafından iletilen talepleriyönetim kurulu ile paylaşmak.

7.      Diğer örgüt genel sekreterleri ile sürekli iletişimhalinde olmak.

V. KongreKatılım Koşulları

1.      Kongreye konuşmacı, oturum başkanı, DK üyesi olarakkatılan tüm meslektaşlarımız kongre otelinde konaklar. Bu katılımcıların ulaşımve konaklama giderleri PHK, GPE ve PHD'den ikişer kişinin katılımı ileoluşturulan ve kongre yer ve tarihini belirleyen heyetin belirlediği koşullardakongre bütçesinden karşılanır. Bu katılımcılardan kongre kayıt ücreti alınmaz.

2.      Kongreye sunduğu serbest bildirisi BK tarafından kabuledilen tüm meslektaşlarımızın kongre konaklama giderleri aynı heyetinbelirlediği koşullarda kongre bütçesinden karşılanır. ( Her yazılı/ sözlübildiri için bir katılımcı). Bu katılımcılardan kongre kayıt ücreti alınmaz.

3.      Kongreye kendi olanakları ile katılanmeslektaşlarımızdan TTB ve PHD üyesi olmaları koşulu ile kongre kayıt ücretialınmaz.

4.      Kongre sözleşmesinde yer alan ve konaklama giderlerikongre bütçesinden karşılanacak meslektaşlarımıza ait kontenjanın örgütlerarasında hangi oranlarla kullanılacağı her üç örgütün yönetim/yürütmekurullarının yapacağı ortak toplantıda belirlenir.

5.      Örgütlerin kendi kontenjanlarına düşen orandamisafirlerinin ulaşım ve konaklama giderleri kongre bütçesinden karşılanır. Bumisafirlerden kongre kayıt ücreti alınmaz.

6.      Kongreye konuşmacı ya da oturum başkanı olarak katılantüm pratisyen hekimler kongrenin tamamını izleyebilir.

7.      Kongreye katılacak diğer uzmanlık alanlarındankonuşmacı misafirler kongrede tercihlerine göre 1 ya da 2 gün konaklayabilir.

8.      Kongre Sekreteryası, BK ve SK üyeleri kongre otelinekongreden bir gün önce giriş yaparlar. Sekreteryanın görevlendireceğimeslektaşlarımızda bir gün önce giriş yapabilir. Bunun dışındaki tüm girişleren erken kongre ilk günü yapılır.

9.      Kongre ulaşım ve konaklama koşulları PHK, GPE ve PHDyönetim / yürütme kurullarının ortak kararı ile değiştirilebilir.

XII. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ

KONU ÖNERİLERİ

A.    ÖNEREN KURUM:

B.   KONGRE ANA TEMASI ÖNERİLERİ:

C.   KONGREDE İŞLENMESİ ÖNERİLEN KONULAR

D.   KONGREDE YAPILMASINI ÖNERİLEN KURSLAR:

E.    HAZIRLAMAK İSTEDİĞİMİZ KONULAR VEYA KURSLAR (Yukarıdaki iki listedenseçiniz)

F.    KONGRE İLE İLGİLİ DİĞER ÖNERİLER:

Not:   *Önerilerinizi önem sırasına göresıralayınız.

         *Konu ve kurs önerilerinizi spesifikolarak yazınız.

         *Hazırlamak istediğiniz konularıayrıntılarıyla (oturum şekli, konuşmacı sayısı vs) öneriniz.

         *Hazırlamak istediğiniz kurslarıayrıntılarıyla (eğitici sayısı, kursiyer sayısı vs) öneriniz.

         *Formların gönderileceği yer;

TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Gazi Mustafa KemalBulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sk. No: 2 Kat: 4 Maltepe / Ankara

         Tel: (0312)231 31 79  Fax: (0312) 231 19 52 E-posta: [email protected] .