2007 yılında uygulanacak üye aidatları

1964-2006
21.12.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            18-19 Kasım 2006 tarihlerindegerçekleştirdiğimiz TTB 55. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde alınan karargereğince, 2007 yılında uygulanacak üye aidatlarının 2006 yılı aidatmiktarlarına 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298'inci maddesi uyarıncabelirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılarak çıkan miktarlarınuygulanması kabul edilmişti(Madde:4).

            Maliye Bakanlığı'nca 20 Aralık 2006tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, SıraNo:364" ile 2006 yılının yeniden değerleme oranı 7.8 olarak açıklanmıştır. Bunagöre 2007 yılında uygulanacak üye aidatları:

      a)Üyekayıt ücreti 32.34 YTL

      b)Sadece resmi kurumda görevli veyamesleğini icra etmeyen üyeler için 53.90 YTL

            b)Diğer üyeler için 161.70 YTL'dir.

            Gereği için bilgilerinize sunar,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter