İstanbul Tabip Odası imza kampanyası

1996-2006
28.12.2006

TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

Hekimlerinmeslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği'nin bilgisi dışında TBMM gündeminegetirilen ve sağlık ortamına dönük yapılan/yapılacak yasal düzenlemelere tepkiolarak İstanbul Tabip Odasınca bir imza kampanyası başlatılmıştır. Başlatılankampanya hekimlerin büyük desteğini almış ve 26 Aralık Salı günü de HaydarpaşaNumune Hastanesi'nde toplanan hekimler bir yürüyüşle seslerini kamuoyunaduyurmuşlardır.

İstanbul TabipOdası'nca hazırlanan ve ekte gönderilen imza kampanyası çalışmasının tabipodalarımızca ortaklaştırılması ve söz konusu yasal düzenlemelerin TBMM GenelKurulu'na geldiği gün oda başkanlarımızın TTB Merkez Konseyi'nce Ankara'yadavet edilerek toplanan imzaların kamuoyuna ve ilgililere iletilmesiörgütümüzün daha güçlü bir duruş sergilemesine katkı sunacaktır.

Gereğiiçin bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

 

Bizaşağıda imzası olan hekimler;

1-Uygulanması planlanan Genel SağlıkSigortası uygulaması ile;

.Milyonlarca vatandaşımızın sistemdışında kalacağı,

.Sağlık çalışanlarınınyoksullaşacağı, işsiz kalacağı,

.Sağlık hizmetlerine ulaşmada zorlukyaşanacağı,

.Eşitsizlikleri artıracağıtespitleriyle

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nındurdurularak, herkese Anayasal hakkı olan; ulaşılabilir, nitelikli,ücretsiz sağlık hizmetlerinin sunulmasını talep etmekteyiz.

2-Koruyucu sağlık hizmetlerinigözardı ederek, sadece tedavi edicihizmetleri içeren aile doktorluğu uygulamalarına karşıyız. Sağlığı birbütün olarak ele alan sağlık ocaklarının iyileştirilmesini ve burada hekimçalışabilmesi için özendirici uygulamalar getirilmesini savunmaktayız.

3-"Mecburi Hizmet" adı altında yaptırılan sağlık hizmetlerinin insanhaklarına aykırı, verimsiz ve yararsız olduğuna inanmakta olup, gönüllülükilkesiyle sürdürülen çalışma ortamını savunmaktayız.

4-Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun, tıpta uzmanlık eğitimini iktidaryanlılığından koruyacak şekilde; tıpta uzmanlık eğitiminin tarafları olanSağlık Bakanlığı, YÖK ve TTB'nin eşit düzeyde temsil edildiği, demokratikişleyişe sahip bir yapıda olması gerektiğini savunmaktayız.

5-Üniversite ve eğitimhastanelerindeki eğitici kadrolarındeğerlendirilmesi ve belirlenmesi için Sağlık Bakanlığı, YÖK ve TTB'nin eşitdüzeyde temsil edildiği özerk ve bilimsel yapıda kurullar oluşturulması gerektiğineinanmaktayız.

6-Avrupa Birliği'ne giriş bahaneedilerek getirilmeye çalışılan ve hekim emeğinin değerini ucuzlatmayıamaçlayan, bu haliyle çalışmastandartları belirlenmeden "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan" hekimlereçalışma izni getiren yasal düzenlemeye karşıyız.

7-Sağlık ortamlarında uluslar arasıbilimsel standartlara uygun altyapı, insangücü ve çalışma koşullarının varolupolmadığını gözetmeksizin, hekimleri potansiyel suçluymuş gibi gösteren "zorunlu mali sigorta sisteminin"yanlış bir uygulama olduğuna inanmaktayız.

8-Uygulanmakta olan "Performansa Dayalı Ödeme" sisteminin, hekimler vediğer sağlık personeli için eşitsizlik yarattığına inanmaktayız. Farklıperformans ödemeleri yerine adaletli ve emekliliğe yansıyacak bir ücretlendirmesistemini savunmaktayız.

 

Ad-Soyad

İmza

Ad-Soyad

İmza