İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

1953/2006
20 Aralık 2006

TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

9Aralık 2006 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İşyeriHekimliği Kol Toplantısı tutanakları ve 2007 Yılı İşyeri Hekimliği ÜcretTarifesi ektedir.

Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a. TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Bülent Aslanhan Dr.Altan Ayaz
Başkan GenelSekreter

 

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
Kol toplantısı Tutanağı
09-12-2006

17 TabipOdası katılımıyla gerçekleşen (İstanbul,Ankara,Kocaeli,Antalya,Bursa Hatay,Kayseri,Tekirdağ,Adana,Mersin,Tokat,Eskişehir,Muğla,Bolu,Diyarbakır,Zonguldak, Mersin ) Kol Toplantısında,Divana İsmail Bulca ve Mustafa Tamyürek önerildi ve heyet tarafındankabul edildi.

Merkez Konsey Üyesi Muharrem Baytemur'un katılımıyla toplantıyabaşlandı.

ToplantınınGündemi:

1-Sağlıkta Dönüşüm Programının İşçi Sağlığı alanınaetkilerinin/gelişmelerin değerlendirilmesi (İş Sağlığı ve Güvenliği KanunTasarısının değerlendirilmesi)

2- Odalarımız düzeyinde işyerihekimliği uygulamalarında yaşanan sıkıntılar (atama yöntemleri, atamalarda/sözleşmelerde SSK tutumu, asgari ücret uygulamalarında tutum vs) Aile Hekimliğiuygulaması başlayan illerimizde işyeri hekimliği alanının etkilendiği boyutlarve öneriler.

3- 2007 Yılı İşyeri HekimliğiAsgari Ücretinin belirlenmesi. 2007 yılı için 1 yıllık ücret belirlenmesiönerisinin Odalarımız düzeyinde değerlendirilmesi.

Sunum :

AsgariÜcretin ekonomi politiği : Ankara Tabip Odası

AsgariÜcret belirleme yöntem tekniklerimiz : Tekirdağ Tabip Odası

4-İşyeri hekimliği eğitim taleplerinindeğerlendirilmesi:

a-Temel Eğitim başvurularındakidurumumuz,

b-Mesleki Solunum SistemiHastalıkları Modülü için talepler ve takvimlendirilmesi.

c-Risk Değerlendirme Modülü içintalepler ve takvimlendirilmesi.

d-İşitmenin korunması Modülü içintalepler ve takvimlendirilmesi.

e-Geçiş döneminde b-kursutaleplerinin değerlendirilmesi ve takvimlendirme

Gündem okunarak ek gündemönerileri alındı.Ek gündem önerisi olarak Tekirdağ Tabip Odası , Kol yürütme sekreteri istifasınındeğerlendirilmesini önerdi Ek gündemönerisine ilişkin Mustafa Tamyürek(İstanbul T.O.) . Konuyu önce yürütmenintartışıp sorunu netleştirdikten sonra tartışılmasının uygun olacağı önerisindebulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ek gündemin 5. madde olarakdeğerlendirmesine karar verildi.

MerkezKonsey Üyesi Muharrem Baytemur : açılış konuşmasında;

- Sağlıkta dönüşüm yarattığı tahribatları,

- Kol kararlarının bütünlük içinde yer almasınıönemsediklerini,

- Ortak faaliyet kurgulanmasında kol çalışmasının önemliolduğunu

- Asgari ücret kavramının devam ettirilmesi kararının konseyde kararlaştırıldığı ve referansücretin karşısında durmak gerekliliği,

- Aralık ayında 24 saat çalışan SAĞLIK OCAKLARINDA TOPLU NÖBETTUTMA eylemlerinin yapılmaya başlanacağını ifade etti

Kol Başkanı Bülent Aslanhan; "Sağlıkta dönüşümprogramı halkı ve sağlık çalışanlarını nasıl etkileyecek?" Başlıklı sunumuyaptı.

Özetle;İşsizlik vepiyasaya açılma,taşeron ilişki,bu dönüşüm engellenemezse İşçi sağlığıortamının mevcut kötü gidişin dışındabaşka yöne gidemeyeceğini vurguladı. Sonrasında odalardaki yaşanansıkıntıların, deneyimlerin paylaşılması ve kurum hekimlerinin durumu hakkındabilgi paylaşılması hakkında, heyetten beklentilerin paylaşılmasını arzu ederekbitirdi.

Kol Yürütme Kurulu Üyesi Celal Emiroğlu:"Sağlıkta dönüşüm ve işçisağlığı" başlıklı sunum yaptı.Özetle,Sosyal güvenlikteki tarihsel değişimsürecini, Taslak Yasanın önemli olduğunu bunun yalnızca bizi ilgilendirentarafları ile değil bütün olarak değerlendirmek gerektiği konusuna vurgu yaptı.Yetkilendirilmiş aile hekimliğinden ,sosyal güvenlik sistemindekideğişikliklerin genel yaşananlar arasındaki bağlantılarının önemini vurguladı.

Sedat Abbasoğlu ( Ankara TO) :Her iki sunum konusundaburadaki heyetin bilgi eşitliği olduğunu düşündüğünü, asıl ne yapılmasıgerektiği üzerine konuşmanın gerektiğini,TİSK-Hükümet-Sendika duruşunun çizdiği manzarayı özetleyerek

Bize dokunmayana kadar çok fazla sorunlarlailgilenmediğimizden hareketle pratik önerilerde bulundu.

- İllerde harekete geçilmeli. Acil toplantılar yapılmalı.bütünillerde komisyonların-isih,pratisyen,halk sağlığı komisyonların -kolların ortakçalışmaları ile hatta mümkünse halkla beraber bilgilendirme eğitimleri sürecibaşlanmalıdır.

- Taslak yasaya ilişkin İYH lerinin bilgilendirilmesi

- Bundan daha iyi bir zemin olmayacağı bu nedenle yakalananzeminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini

Levent Koşar (Ankara TO):- Edilgen tutumdan kurtulmak gerek,

- Dava kazanmak sonucu yalnız başına değiştirmeye yetmiyor,

- Hukuksal süreçlere kol çalışması sürecinde olmayan birilerikatılıyor. Alanla kopuşa neden olmakta. Bu mesajın MK ve TO larına verilmesigerektiğini,

- Yalnız sağlığın geçtiği konularla ilgilenir olduğumuzu,

- Bütün emek cephesindeki değişiklikler bizleri sonuçtailgilendirmekte olduğunu,

- Hukuksal mücadelede kilitlenmek kitleselleşmeyi azaltığını,

- Bu tarz değiştirilmesinin gerektiğini. bu sorun bütünün sorunudur, bu nedenle bir kol programınaihtiyaç olduğunu,

- Görülen tablonun iç karartıcı olduğu bu durumdan yalnızkurtulamayacağımızı diğer örgütlerle temas etmek gerektiği "iş" hekim örgütününyalnız yapacağı iş değildir. Toplumun örgütlü kesimleri neredeyse bu örgütoraya gitmeli ve "ne yapmalıyıza" kadar "nasıl yapacağımızda" önemlidir şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Mustafa Tamyürek (İstanbul TO):Başka illerde yapılacaktoplantıların moral katkısının da önemli olduğunu ifade etti.

Celal Emiroğlu: Başka illerde yapılacak toplantılar için takvim oluşturmaönerisinde bulundu

Bülent Aslanhan:Bu yaşanan olumsuzluklara nasıl müdahale etmemiz gerekirlebaşlayan ve bu işin güçler dengesiyle ilişkisi olduğunu bu nedenle güç oluşturmak gerektiğini. Karşı çıkışplanımızı "kimlerle-nasıl vb" yapmalıyız,eğitim ve hukuk mücadelesi dışındaalana müdahale etme şansımız nedir bunları netleştirmek gerekliliğini ifadeetti.

Kayseri T.O :Biz herkesin sorunları bildiğini sanıyoruz ancak bunun böyleolmadığını ,sendika Ecz.odası Diş hekimler odası ile ortak yaptıklarıçalışmaları aktardı.

Toplumu bilgilendirmek gerektiğinden,. çatışma cephesini genişletmekgerektiğini vurguladı.

Hukuk Bürosu:Bakanlıkla yapılan 6 Aralık toplantısı hakkında bilgilendirmeyaptı. Taslak hakkındaki görüşleri bildirdi. Taslağın henüz çok ham olduğunuüzerinde çalışılması gerektiğini , 17 Ocak'a tekrar toplanılacağını aktardı.

Oda temsilcilerinden 50 nin altında işçi çalıştıranyerlerdeki işe giriş muayenelerinde yapılan uygulamalar paylaşıldı bunun hukukive muhasebeleştirme boyutu için çalışma gerektiğinin altı çizildi.

Aynı şekilde atamalarda da sorunlar olduğu ifade edildi. Birstandardın olmadığının altı çizildi. İhtiyaçlar ve yaklaşımlara göre değiştiğisöylendi.

Düzce T.O :Aile hekimliği uygulaması nedeniyle işyerlerinde ki hekimlerin işlerini bıraktığını ve işyeri hekimisertifikası olan hekim olmadığından atamalarda sıkıntı yaşadıklarını aktardı.Mevcut durumu aşmak için ikinci yetkileri verdiklerini ancak açıkta kalanyerlerde problemi aşmak için ya üçüncü yetki vermek gerekliliği ya dasertifikasız hekim atamasının gündemde olduğunu aktardı.

Bu soruna ilişkin üçüncü yetki verilmesinin tehlikeliolacağı. Yapılacak çözümlerin emsal teşkil edebileceği. Ancak şartlı yetkiverilebileceği gibi öneriler üzerinden tartışma yürütüldü. Durumun YürütmeKurulunda değerlendirilmesi önerildi.

Kocaeli T.O:Kocaeli uygulamalarından aktardı.. Uygulamalar ve yargıkararlarını içeren dosyayı bilgisayar ortamından paylaşacağını ifade etti.

Levent Koşar: Asgari ücretle ilgili sunum yaptı. SonrasındaKomisyonlarımızın asgari ücret önerileri aktarıldı :

ÖNERİLER:

Adana: tefe+tüfe/2 +5 yılda bir

İstanbul: tefe + tüfe / 2 yıldabir

Mersin: %5 +%5 yılda iki

Diyarbakır: %9 yılda bir

Zonguldak: %9 yıldabir

Hatay: %9 yılda bir

Tokat: %10 + 2 yılda bir

Eskişehir: neverilirse?

Tekirdağ: %9 yıldabir

Muğla: %10 yılda bir

Bolu: %10 yılda bir

Bursa: %9 yılda bir

Kocaeli: %10 yıldabir

Ankara : geçen yıldankayıp( + veya -) + beklenen enflasyon + iyileştirme (%2 ve %5 arası %3 deolabilir)

Bu öneriler doğrultusunda,Yürütmeye karar vermek üzere yetki verildi.

Eğitimlerin takvimlendirilmesine 15-17 Aralık Çalıştayısonrası karar verilmesi ve eğitimlerşekillendikten sonra en geç şubat 2007 de başlanması hedefi belirlendi.

Şubat ayına yetişmemeselesinin çalışma hızımızla da ilgili olduğu vurgulandı.

Sorunlu illerde sertifika eğitimi konusunda bir an öncebaşvuruların yapılmasının iyi olacağı vurgulandı.

Levent Koşar:Kol sekreteri Altan Koltan'ınistifasının değerlendirilmesinin işin mekanizması üzerinden yapılmasınıniyi olacağını vurguladı.

Yapılan Öneri ile KolSekreteri Altan Koltan'a KolAdına tekrar çağrı yapılmasıkararlaştırıldı.

 

2007 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÜCRET TARİFESİ

 

 

KATSAYI:

3,16

İşçi Sayısı

Birim

Ocak-Aralık 2007

50-74

350

1.106.00

75-99

400

1.264.00

100-124

450

1.422.00

125-149

500

1.580.00

150-174

550

1.738.00

175-199

600

1.896.00

200-224

650

2.054.00

225-249

700

2.212.00

250-274

750

2.370.00

275-299

800

2.528.00

300-324

850

2.686.00

325-349

900

2.844.00

350-374

950

3.002.00

375-399

1000

3.160.00

400-424

1050

3.318.00

425-449

1100

3.476.00

450-474

1150

3.634.00

475-499

1200

3.792.00

500-524

1250

3.950.00

525-549

1300

4.108.00

550-574

1350

4.266.00

575-599

1400

4.424.00

600-624

1450

4.582.00

625-649

1500

4.740.00

650-674

1550

4.898.00

675-699

1600

5.056.00

700-724

1650

5.214.00

725-749

1700

5.372.00

750-780

1750

5.530.00

  TAMGÜN

 

5.530.00

 

50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: işçi başına birim 7'dir.

İşçi başına ücret:

Ocak 2007-Aralık 2007:

22,12

Not: Bu ücretler net'tir.