Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Rehber El Kitabı

1911-2006
12.12.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TTB-Uzmanlık Dernekleri EşgüdümKurulu'nca hazırlanan ve Birliğimizce yayımlanan "Tıpta Uzmanlık EğitimindeRehber El Kitabı", "Tıpta Uzmanlık Eğitimi İzmir Ölçekli İki Araştırma veKarşılaştırmalı Sonuçları" ve "12. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı"kitaplarından ekte odanız kütüphanesi için birer adet gönderilmektedir.

            Bilgilerinize sunar,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

 Tıpta Uzmanlık EğitimindeRehber El Kitabı'na ulaşmak için tıklayınız...