Atama ve Nakil Yönetmeliği (İl içi personel dağılımı)

1217/2006
26 Temmuz 2006

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Bakanlığı tarafından 24.06.2006 tarihinde Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin olarak bilgi notumuzu SB. Personel Genel Müdürlüğü’ne göndermiş bulunmaktayız. Bu konuda Tabip Odası bölgenizde yaşanan gelişmeleri ve bir meslek örgütü olarak alınması gereken örgütsel tavrımız konusunda görüşlerinizi 7 Ağustos 2006 tarihine kadar  iletmeniz çalışmalarımıza güç katacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter

 


 

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kızılay/ANKARA

26 Temmuz 2006

 

            TC. SAĞLIK BAKANLIĞI
            PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                                       ANKARA

            Konu: İl içi personel dağılımı hakkında 

            Atama ve Nakil Yönetmeliğine eklenen Personel Dağılım İlkeleri 24.06.2006 tarih ve 26208 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 29.06.2006 tarihinde Bakanlığınız web sayfasında duyurulmuştur.

            Yazınızın temel alındığı Personel Atama Nakil Yönetmeliği’nde yapılan ilave ve değişiklikler Türk Tabipleri Birliği’nin görüşlerinin alınmaksızın yapılmış olması hem yönetime demokratik katılım ilkesi hem de Sağlık Hizmeti Temel Kanunu uyarınca bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Her ilde kurulması düşünülen komisyonda meslek örgütlerinin ve ilgili sendikaların temsilcilerinin bulunmayışı eksiklik olarak görülmektedir.

            Bu duyuru ve ilanın ardından izinli olanlar dahil tüm personelin hizmet puanlarını itiraz için 5 iş günü süre verilmesi ilgi yazınızda belirtilmektedir. Kanaatimizce bu süre az olup uygulamada sıkıntılar doğurabilecektir.

Personel dağılım cetvellerinin hazırlanmasında başvurulan kriterlerin ne olduğu konusu muğlaktır. Sağlık birimlerinin işyükü, hizmetin nitelikli, etkin ve verimli bir biçimde sürdürülebilmesi göz önüne alınmaksızın salt nüfusa bakılarak belirlenmesi yeterli değildir. Ayrıca sağlık hizmetlerinde ulaşılması beklenen hedeflerin göz önüne alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum gerek sağlık hizmetinin sunanların ve gerekse hizmetten yararlananların memnuniyetsizliğine yol açabilecektir.

Personel dağılım cetvellerinde kadro fazlası olarak görülen sağlık bilimlerinde görev yapan meslektaşlarımızın açık bulunan kadrolara ilgili komisyon tarafından Valilik kanalıyla görevlendirmesinin yapılacağı yazınızdan anlaşılmaktadır. Bu durum meslektaşlarımızın özlük haklarında telafisi mümkün olmayan zarara yol açabilecektir. Sağlık hizmetinin ülke sathında nitelikli, eşit, ulaşılabilir biçimde sunulabilmesi için yapılması gerekenin boş kadrolara açıktan atama suretiyle ve varsa gönüllü nakil işlemiyle giderilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Ayrıca bu Yönetmelik ile çok istisna bir uygulama olması beklenen geçici görevlendirmelerin birer asli görevlendirme niteliğine dönüşmeye elverişli hale geldiğini ve bunun da uygulamada kamu görevlilerinin kendilerinin ve ailelerinin yaşamlarında düzenlilik, öngörülebilirlik ve istikrar gibi güvencelerin ortadan kalkması sonucunu doğurabileceğinden endişe duymaktayız.

Türk Tabipleri Birliği olarak ilgili Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak olan sıkıntılar konusunda bilgi sunmayı Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek örgütünün sorumluluğu olarak atlediyoruz. Ayrıca Yönetmelik ve uygulamadan kaynaklı her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter