Ek Ödeme

997-2006
14.06.2006

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Tanımlar başlıklı 4. maddesinin Serbest Meslek katsayısının belirlendiği (ğ) bendinde yeralan “0.3” ve “0.5” ibareleri ile yönetmeliğin ekinde yer alan 1 nolu “Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar” çizelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi talepli TTB Hukuk Bürosunda hazırlanan bireysel dilekçe örnekleri ektedir.

Odanız üyelerinin bilgilendirilmesi konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                Saygılarımızla,
                TTB Merkez Konseyi Adına
                Dr.Orhan Odabaşı
                Genel Sekreter

 

            

Yürütmeyi Durdurma  İstemlidir

                                         DANIŞTAY (   ) DAİRE BAŞKANLIĞI’NA   

DAVACI                          :         

                                               …..Devlet Hastanesi

                                                T.C Kimlik Numarası: ..

VEKİLİ                           :       

                                              

DAVALI                          :  Sağlık Bakanlığı-Ankara

D. KONUSU                    :Tarafıma, döner sermaye gelirlerinden hukuka aykırı olarak ek ödeme yapılması işlemi ile bu işlemin dayanağı olan ‘Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin’ Tanımlar başlıklı 4. maddesinin Serbest Meslek katsayısının belirlendiği ğ) bendinde yer alan “0,3” ve “0,5” ibareleri ile Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 nolu “Tavan  Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar” ı çizelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR              :

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik, 12 Mayıs 2006 gün ve  26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bundan sonra kısaca  “Yönetmelik” olarak söz edilecektir. Yönetmelik66 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5471 Sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarafıma, bu düzenlemeler uyarınca,  döner sermaye gelirlerinden yapılacak olan ek ödeme miktarı hesaplanmakta ve ödenmektedir. Aşağıda öncelikle hekimlere ek ödeme yapılmasına ilişkin uygulama ve düzenlemelerin değişiminden kısaca söz edilecek, devamında ise  açıklayacağımız nedenlerle Yönetmeliğin  iptali istenilen hükümleri uygulanarak ek ödemenin belirlenmesi işleminin hukuka aykırılık nedenlerine değinilecektir.

EK ÖDEME YAPILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA VE DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ SÜREÇ

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler başlangıçta; 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun hükümleri gereğince, aylık maaşının yanı sıra kısaca “döner sermaye” diye anılan ek ücret almıştır. Bu sistemde de aynı konumda bulunanlar arasında bir farklılık yaratılmamıştır.

SSK’na ait sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığı’na 5283 sayılı Yasa ile devredilmeden önce, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun 17. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde, sağlık çalışanlarına (hekimlere) maaşlarının yanı sıra yapılan “ek ödemenin oranları, yüzdelik oranlar olarak belirlenmiştir. Bu sistemde, uzmanlık alanları arasında herhangi bir ayrım olmaksızın tüm uzman hekimler aynı miktarda ek ödeme almıştır.

Ancak 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu’nun 49. maddesinin (k) fıkrasına dayalı olarak,  ” 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan  09.02.2004 tarih ve 417 sayılı makam onaylı “Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında görevli Personele Döner Sermayeden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge, döner sermayeden yapılan ek ödemenin hesaplanması sistemi tamamıyla değiştirilmiştir.

 

Adı geçen Yönerge defalarca değiştirilmiştir. Son olarak  31.12.2005 tarih ve 5437 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’te yayımlanan 5437 sayılı 2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 32. maddesinin (d) fıkrasına dayanılarak, “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermayeden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge” 13.02.2006 tarihinde yayımlanmış ve 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe konulmuştur.  12.05.2006 tarihinde ise ek ödeme ile ilgili olarak, iş bu Yönetmelik ile de, yürürlükten kaldırılan Yönergeye paralel düzenlemeler yapılmıştır.

Gerek anılan Yönergelerde gerekse Yönetmelikte, hastanede çalışan personelden yalnızca hekimler dikkate alınarak,  bir kısım tıbbi muayene, girişimsel işlemler ve hizmet alanlarına verilen puanların, belirlenen katsayılarla çarpımları sonucu personele ödenecek net ek ödeme tutarının belirlenmesi yöntemi benimsenmiştir. Yönerge ve Yönetmeliğin sonunda yer alan eklerde katsayı çizelgelerine, girişimsel işlemler ile puan çizelgesine, bilimsel çalışmalar ve puanlarına  yer verilmiştir.

Performansa dayalı sistemde, isminden de anlaşılacağı gibi, hekimlerin yaptığı işlemler puanlandırılmakta ve ortaya çıkan puan üzerinden de ödeme yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nde öteden beri uygulanan döner sermaye ve eski SSK Hastanelerinde uygulanan ek ödeme uygulamalarından tamamıyla farklı olarak, kişilerin performansları “ödüllendirilmekte” ve böylece hekimler birbirinden tamamıyla farklı miktarlarda ek ödeme almaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından bu sistem, çalışanın/performans gösterenin ödüllendirilmesi olarak sunulmaktadır. Bu sistemde özetle; hekimlerin, yaptıkları her işlem Yönetmeliğin ekli çizelgesinde belirtilen puanlamaya göre ayrı ayrı hesap edilmekte ve bir puan toplamına ulaşılmaktadır. Ayrıca hekimin çalıştığı klinik puanı bulunmakta, bu puanlara aktif çalışılan gün sayısı, serbest çalışma, kadro unvan katsayısı, hastane toplam puanı gibi bir dizi puanlama hesabı da dahil edilmekte ve sonuç olarak net performans puanına ulaşılmaktadır.

Ancak bu sistemde bir hekimin, liyakatı, deneyimi gibi kriterler belirleyici değildir. Yine  bu sistemde farklı uzmanlık dallarında hizmet veren hekimlerin yerine getirdikleri görevler arasında, adeta önemli-önemsiz ayrımı yapılarak farklı puanlamalar getirildiğinden, artık tüm uzman hekimlere eşit ve aynı uygulanan bir sistem de söz konusu değildir. Bu nedenle özellikle cerrahi dallarda hizmet veren hekimler, yaptıkları işlemlere verilen puanların yüksek olması nedeniyle, aynı çalışma saatlerinde, aynı sayıda hastayı muayene eden dahili branş mensubu bir hekimden daha yüksek ek ücret almaya hak kazanmaktadır.

Aşağıda ayrıntısı açıklanacağı gibi hekimlerin 2368 sayılı Yasa’nın tanıdığı haktan yararlanarak, devlet memuru olarak yerine getirdikleri hizmetlerin yanı sıra, mesai saatleri dışında mesleklerini serbest olarak icra etmeleri adeta cezalandırılmakta ve bu hekimlere çok düşük katsayılar getirilmekte ve ek ödeme miktarları bu düşük katsayıya göre hesaplanmaktadır

HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ

Yönetmeliğin 4/ğ maddesinde serbest çalışan hekimlerin serbest meslek katsayısı,  ikinci ve üçüncü basamak yataklı tedavi kuruluşlarında çalışanlar için 0,3, birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda 0,5 ,  serbest çalışmayanların katsayısı ise 1. olarak belirlenmiştir.

Yönetmeliğin 17,18 ve 19. maddelerinde ise; kurumlarda net performans puanı hesaplama yöntemi tüm olasılıklar dikkate alınarak ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu kapsamda benim de içinde yer aldığı(m) grupta hesaplama yöntemi “2) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

            Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )” olarak belirlenmiştir.

Yönetmeliğin “EK –1” nolu bölümünde ise  “Tavan  Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar”ı düzenlenmiş olup bu oranlar şu şekildedir.

                                                                                                 

Katsayı

Klinik şef ve şef yardımcılarından serbest çalışmayanlar

8

Uzman tabip, tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışmayanlar

7

Pratisyen tabip ve diş tabiplerinden serbest çalışmayanlar

5

Klinik şefi, şef yardımcısı, uzman tabip, tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışanlar

3,5

Pratisyen tabip ve diş tabiplerinden serbest çalışanlar

2,5

Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi özelikli hizmetlerde çalışan personel

2

Bunların dışında kalan diğer personel

1,5

 

Yönetmeliğin iptali istenilen ibarelerinde yer alan katsayının dikkate alınarak   bu yöntemle hesap yapılması sonucu tarafıma ……..YTL tutarında ek ödeme yapılmıştır. Oysa serbest çalışmayan emsali personele yapılan ek ödeme tutarı………..YTL’dir.

Yönetmeliğin amacı 1. maddesinde; “Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, Bakanlıkça belirlenen  hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmek” olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin dayanağı olan 209 Sayılı Kanunun 5. maddesinin 3. fıkrasında ise;Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usûlleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

Bu düzenlemeler uyarınca hekimlerin kamu kuruluşu dışında hekimlik mesleğini icra edip etmemesi sekiz başlık altında toplanabilecek performans ölçümü kriterlerinden sadece birisidir.  Ancak katsayının düşük belirlenmesi ve hesaplama yönteminde bu katsayının iki kez yer alması sonucu performansın ölçümünde temel kriter olarak yer almıştır. Çünkü bu yöntem sonucu benim aynı oranda iş yaptığım emsalim personelden % … daha az ek ödeme almama neden olmaktadır.

2368 Sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 4. maddesi ‘...özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar istedikleri takdirde, 1 inci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile serbest olarak çalışabilirler...’ hükmüne yer vermiştir. Aynı Kanun, kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma süresinin 45 saat olduğunu belirttikten sonra,  Kanunun 4’üncü maddesinde tanınmış olan haktan yararlananlar için bu sürenin 40 saat olduğunu belirtmiştir.

İptalini talep ettiğimiz yönergenin 4. maddesinin “ğ” bendinde ve ekli çizelgede yer alan part-time, full-time çalışan hekimlere uygulanacak katsayı oranlarını ve tavan ek ödeme tutarlarını belirleyen hüküm, hekimlerin göstereceği performansa göre ödüllendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bu sistemin kurgusuna ve getiriliş amacına aykırıdır.

Hekimlere döner sermayeden ek ödeme yapılmasında sadece resmi kurumda çalışanlara ayrıcalık tanınmasına ilişkin düzenleme,  davalı idare tarafından açıklandığı üzere kamu sağlık hizmetinde çalışanları özendirmek ve ödüllendirmek amacıyla getirilmiştir. Bu halde, part-time çalışan bir hekim haftada 40 saatlik mesaisi boyunca, Yönetmeliğe göre puanlandırılan işlemleri yapmaktayken, full-time çalışan hekim bu hizmetlerini haftada 45 saatlik mesai dahilinde yerine getirmektedir. Bir başka ifadeyle, benim gibi mesleğini serbest olarak icra etme hakkını kullananlar, zaten full-time çalışan meslektaşlarına göre haftada 5 saat daha az çalıştıkları için, daha az döner sermaye ücreti alacaklardır. Şüphesiz bu durum adil ve mantıklıdır. Ayrıca part-time çalışan hekimlerden,  2368 sayılı Kanun’da sıralanan tazminatlar da kesilmektedir. Bu hekimlerin bir de düşük katsayı ve tavan ödeme sınırı ile adeta cezalandırılması adaletsiz olduğu gibi, yukarıda belirtildiği üzere performans sisteminin getiriliş amacına da aykırıdır.

Aynı şekilde bu düzenlemeler 2368 sayılı Kanun’un amacına ve ruhuna da aykırıdır. Kanun kamu sağlık çalışanlarına, tazminatları ödenmeme kaydıyla, mesleği serbest olarak icra etme hakkı tanımışken, Yönetmelik bu hakkı fiilen ortadan kaldırmakta, hekimlerin Yasa ile tanınan bu haklarını kullanmaları önünde, ciddi ve önemli bir engel alanı yaratmaktadır.  Kaldı ki 2368 sayılı Kanun, mesleği serbest olarak icra etmenin “yaptırımını” zaten düzenlemiş ve bu konumdaki hekimlere tazminatların ödenmeyeceğini belirtmiştir.

Performans sistemi, eleştirilen yönleri bir yana bırakılarak, kendi içindeki tutarlılığı yönünden ele alındığında; asıl olarak hekimlerin mesai saatlerinde  verimli çalışmalarını sağlamanın hedeflendiği görülmektedir. Buna göre,  haftada 40 saat çalışan hekimler ile 45 saat çalışanlar yönünden katsayılar ve tavan ek ödeme tutarları arasında herhangi bir farklılık bulunmadığı koşulda, hekimler çalışma saatlerine ve tabi ki bu saatler arasında gösterdikleri “performanslarına” göre döner sermaye payı alacaklarına göre, ortaya çıkacak sonuç, iptali istenilen düzenleme ve uygulamaya göre adil  ve amaca uygun, 2368 sayılı Kanun’un ruhuyla  da uyumlu olacaktır.

Sözü edilen katsayılar belirlenirken, part-time  ve full-time çalışanların haftalık mesai saatleri arasındaki oran da hiç dikkate almamıştır. Haftalık mesai saatleri arasında sadece 5 saatlik bir fark bulunduğu halde, katsayılar arasında %70, tavan katsayılar arasından % 50 oranında  fark bulunmaktadır. Katsayılar arasındaki fark, çalışma saatlerine oranlı ve adil değildir. Bu nedenle de, performans puanı benden çok az olan bir hekim sadece full-time çalışıyor diye, benden çok fazla döner sermaye almaktadır. Oysa sistem, “performansı” ödüllendirdiği ve bunu teşvik etmeyi amaçladığına göre, ücretlendirmenin de, benim çalışma saatlerime göre değil, yerine getirdiğim hizmetin niteliğine göre belirlenmesi gerekir.

Maaş, memurlara hizmetleri(emekleri) karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen paradır. Sağlık personelinin ürettiği performans sonucunda döner sermayeden almış olduğu para da bu itibarla maaş niteliğindedir. Bana,  kanunda tanınan hakkın sonucunda özel muayenehane açtım. Bu hakkımı kullandığım için kamu görevinde haftada beş saat az çalışmakta ve yine aynı Kanunla belirlenen tazminat haklarınmı almamakta ve maaşımdan emsali personele göre kesinti yapılmaktadır.  Yönetmelik de yer alan düzenlemeye göre;  çalıştığım kırk saat boyunca aynı uzmanlıkta ve statüde bulunan hekime göre daha fazla emek harcayıp üç kat fazla performans üretsem de sırf  hafta da toplam beş saat daha az çalışmam nedeniyle döner sermayeden çok daha az ek ödeme alacağım. Bu sonucu yaratan yönetmelik hükümleri Anayasanın 55. maddesine aykırıdır. Bilindiği üzere “ÜCRETTE ADALET SAĞLANMASI” başlıklı 55. maddede;

“Ücret emeğin karşılığıdır.

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan düzenlemeler sonucu, Kanunla bana tanınan bir hakkı kullanarak sadece haftada beş saat eksik çalıştığım için, emeğimden bağımsız olarak,  aynı işi yaptığım diğer emsali personelden %70 daha az ek ödeme almaktayım. Bu durum aynı zamanda eşitlik ilkesine ve ölçülülük ilkesine de aykırı olduğu gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 3.maddesinde belirlenen kariyer ve liyakat ilkelerine de aykırıdır. Bilinmektedir ki kamuda çalışan  bireyler arasında görevin gerektirdiği niteliklerin dışında başka bir ayrım yapılamaz. Ancak bu uygulama ile oluşan eşitsizliğin hizmetin gereklilikleri ile de açıklanması olanaklı değildir.

Davalı idarenin işleminin serbest çalışan hekimin, eskiden var olan haklarının bu büyüklükte tırpanlanması sonucunu doğurtan ölçüt ve gereklilik belirlenmemiştir. Bu düzenleme Anayasa’nın 10. maddesinde tanımlanan eşitlik ilkesine aykırıdır. Serbest meslek katsayısı adı altında getirilen katsayı ile somut objektif nedenlere dayanmaksızın ve çalışma saatleri arasındaki orantı bile dikkate alınmaksızın ayırım yapan düzenlemelerin eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığı açıktır.

İptali istenilen düzenlemelerin  dayanağını 209 sayılı Yasa’nın 5471 sayılı yasa ile değişik 5.maddesinde de bulmak olanaklı değildir. Çünkü bu madde de, haftada 40 saat çalışan hekimler ile 45 saat çalışan hekimlere ödenecek ek ödemelerin hangi katsayılar üzerinde verileceği konusunda açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Sadece 5. maddenin 4. fıkrasında “… (Ek fıkra: 7/3/2006-5471/1 md.) Yukarıdaki fıkrada yer alan hükme göre personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının; pratisyen tabip ve diş tabiplerinden serbest çalışanlara yüzde 250'sini, serbest çalışmayanlara yüzde 500'ünü, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışanlara yüzde 350'sini, serbest çalışmayanlara yüzde 700'ünü, serbest çalışmayan klinik şef ve şef yardımcılarına yüzde 800'ünü, diğer personele ise yüzde 150'sini GEÇEMEZ” düzenlemesi ile tavan miktarlarını belirlemiştir. Bu nedenle davalı idarenin hukuka aykırı işleminin dayanağının Yasa’da da bulunmadığı kanısındayız. Öte yandan bir an için bu oranların tavan oranlar değil de,  yapılacak ek ödemede 40 saat çalışanla 45 saat çalışan arasında  kurulacak orantı olduğu kabul edilse bile davalı idarenin düzenlemesi bu kez Kanuna da açıkça aykırı olacaktır. Çünkü görüldüğü gibi 40 saat çalışanın 45 saat çalışana göre tavan orantısı %100’e %50dir. Davalı idarenin iptali istenilen düzenlemesinde ise %100’e %30’dur.

Yukarıda açıkladığım nedenlerle iptali istenilen düzenleyici işlem ve bu işlem uyarınca tarafıma ödenecek ek ödeme miktarının belirlenmesi işlemi açıkça hukuka aykırıdır. Bu hukuka aykırı uygulama nedeniyle; esasen ücret niteliğinde olan ve aylık olarak ödenen performansa dayalı ek ücret ödemesinin  emsallerime göre %70 azaltılmış olması karşısında giderilmesi olanaksız sonuçlar doğacağından yürütmenin durdurulmasını istemek zorunda kalmış bulunuyorum.

HUKUKİ NEDENLER     :Anayasa, 657 Sayılı Yasa, 2368 Sayılı Yasa, 2577 Sayılı     Yasa ve ilgili hukuksal mevzuat

DELİLLER                                : Ekte sunulan belgeler ve her türlü hukuksal delil.

İSTEM SONUCU           : Tarafıma, döner sermaye gelirlerinden hukuka aykırı olarak ek ödeme yapılması işlemi ile bu işlemin dayanağı olan ‘Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin’ Tanımlar başlıklı 4. maddesinin Serbest Meslek katsayısının belirlendiği ğ) bendinde yer alan “0,3” ve “0,5” ibareleri ile Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 nolu “Tavan  Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar”ı çizelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına ve iptaline yargılama giderlerinin davalı idareye  yükletilmesine karar verilmesini diler ve isterim. Saygılarımla.

                                                                                                                  Davacı