Referandum 2006

06.03.2006
359-2006

         TABİP ODASI BAŞKANLĞI’NA

Genel Yönetim Kurulu’nun 18.02.2006 tarihinde Ankara’da yaptığı toplantıda alınan kararlardan birisini oluşturan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı için Hükümete ve topluma Referandum çağrısında bulunulması doğrultusunda Merkez Konseyi gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı Mart ayı sonuna kadar çıkabileceği bilgisi edinilmiştir. TTB, Emek Platformu’nun Hükümete ve topluma referandum çağrısında bulunulması gündemiyle, bu zaman dilimine uygun acil olarak toplantıya çağrılması istemiştir. Emek Platformu’nun dönem sözcüsü Hak-İş çeşitli nedenlerle kısa sürede, acil olarak toplanılamayacağını bildirmiştir.

DİSK, KESK ve Türk Tabipleri Birliği Hükümete ve topluma, 6 Mart 20006 tarihinde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı için referandum çağrısı yapmıştır. “Niçin Referandum ve Nasıl bir Referandum” (Ek 1 ve 2) anlayışına uygun bir şekilde hareket edecek   kişi ve kuruluşlar  bu referandumun öznesidir. TTB ve Tabip odalarımız referandumun çağrıcısıdır.

Referandum çalışması için gerekli olan yazılı ve görsel dokümanlar (afiş, el ilanı, referandum kuralları vb.) hafta sonuna kadar tabip odalarına gönderilecektir. Tabip odalarımız bu süre içinde referandum çalışmaları için il ve ilçelerde kişi ve kuruluşlarla görüşerek gerekli hazırlıklarını tamamlamalıdırlar.

TTB Merkez Konseyi bünyesinde bir referandum irtibat noktası oluşturulmuştur. Tabip odalarımızın referandum irtibat noktası ile koordineli bir şekilde bu çalışmayı yürütecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter

 

 

06.03.2006

BU GÜNÜNE VE GELECEĞİNE SAHİP ÇIK ! REFERANDUMA KATIL!

OY KULLAN!

1-NİÇİN REFERANDUM

Emeklilik ve sağlık sigortası yasa taslağı tüm toplum kesimlerinin bugününü ve yarınını doğrudan ilgilendirmektedir. Gelecek kuşakları da etkiyecek olan bu yasa taslağını hiçbir hükümetin toplum adına, tek başına, onaylayarak yasalaştırması doğru değildir. Bu önemli konuda son söz hakkı toplumun bizzat kendisine aittir. Büyük sorumluluk getiren bu düzenlemede, milletvekilleri kendisine verilen sorumluluğu ve yükümlülüğü halkla paylaşmalıdır. Bu demokrasinin gereğidir.  Emeklilik ve sağlık sigortası yasa tasarısı halkın onayına sunulmak üzere referanduma götürülmelidir.

Toplumun %25’inin oyu ile milletvekillerinin 2/3  elde etmiş olan AKP’nin TBMM’deki çoğunluğuna dayanarak, mecliste bulunan siyasi partilerle bile uzlaşıya gitmeden bu yasa taslağını yasalaştırmasını doğru bulmuyoruz. Ayrıca %10 barajı nedeniyle de seçimde kullanılan oyların ancak %53,66 oluşan bir parlamentoya bu sorumluluğun yüklenmesi  parlamenter rejimi de yıpratacaktır.

Bilindiği gibi, bu yasa tasarısını  ana muhalefet partisi CHP ve TBMM’de grubu bulunan ANAP da onaylamamaktadır. Ayrıca Emek Platformu’nda yer alan sendikalar, meslek ve sivil toplum örgütleri de emeklilik ve sağlık sigortası yasa tasarısına karşı çıkmaktadır.  Kısacası toplumsal bir mutabakatın oluşturulamadığı açık olarak görülmektedir.

AKP Hükümetinin Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Yasa Tasarı’sını TBMM Genel Kurulu’nda temel yasa halinde getirilerek, 40 maddenin tek madde şeklinde ele alınarak, TBMM’de dahi tartışmalardan kaçırılarak ‘görüşülmesi’ ve oylanması anlayışı anti demokratik olup, hiçbir şekilde kabul edilemez.

Var olan bu tablo içinde, demokratik tutumun, yasa tasarısının halkın onayına sunulmak için referanduma götürülmesi olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle AKP Hükümeti’nin, bu hafta içinde,  Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Yasa Tasarı’sını referandumu götüreceğini ilan etmesini istiyoruz. HÜKÜMETİN BİZİM REFERANDUM ÇAĞRIMIZI REDDETMESİ DURUMUNDA,  DİSK, KESK ve TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ OLARAK HALKA BİZ SORACAĞIZ.  Ve bu nedenle herkesi ve tüm toplumsal kesimleri bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyor ve referanduma katılarak oy vermeye çağırıyoruz.

DİSK, KESK ve Türk Tabipleri Birliği sadece referandumun çağrıcısıdırlar. REFERANDUMUN SAHİBİ GÖNÜLLÜ HERKES VE GÖNÜLLÜ TÜM KURULUŞLAR İLE GÖNÜLLÜ SİYASİ PARTİLERDİR.

2-NASIL BİR REFERANDUM

Referandum Sandığı ; Oy pusulaları dışarıdan görülmeyecek bir şekilde ve  kapalı olacaktır. Geniş iki yüzü beyaz olacak ve bir yüzünde ‘Emeklilik ve Sağlık Hakkı İçin Referandum 2006’ diğer yüzünde ise ‘Sandık Numarası’ olacaktır.

Referandum Sandığının Yeri ; İlan edilmiş ve edilmemiş her yerde bulunacaktır.

         Sendika, meslek kuruluşu, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, sağlık kuruluşları, okullar, belediyeler, üniversiteler, yurtlar, muhtarlıklar vb. kapalı mekanlar.

         Mahalleler, meydanlar, ana caddeler, parklar, üniversite kampüsleri, okul bahçeleri, alışveriş merkezleri vb.

Kısacası tüm yurt sathıdır. Referandum sandıkları sabit oluğu gibi gezici sandık şeklinde de olabilecektir.

Sandık Görevlisi : Her referandum sandığının bir görevlisi olacaktır. Görevlilik gönüllüdür. Görevli referandumda oy kullanılması ve sayımı süresince 27 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında –6 gün boyunca-  referandum sandığından sorumlu olacaktır. Görevli ismini ve telefonunu Referandum İrtibat Noktası’na iletecektir.

OY KULLANMA İŞLEMİ

Oy Pusulası : Oy pusulası iki çeşittir. Kırmızı renkte olanı HAYIR, beyaz renkte olanı ise EVET  oy pusulası şeklinde hazırlanmıştır.

Oy pusulaları Referandum İrtibat Noktası’ndan elde edilebileceği gibi il ve ilçelerde ilan edilecek yerlerden de temin edilebilecektir. Ayrıca kişi ve kuruluşlar Referandum İrtibat Noktası’nca hazırlanan örneklere uygun olmak koşuluyla kendileri de hazırlayabilirler yada bastırtabilirler.

Oy Kullanma Süresi: Referandum oyları 27 – 31 Mart tarihleri arasında 5 gün boyunca, günün her saatinde kullanılabilecektir.

Kimler OY Kullanacaktır? TC vatandaşı olan herkes oy kullanabilecektir. İsim ve soyad yazılarak herkesin bir oy kullanma hakkı vardır. Oy kullanmada yaş sınırı aranmayacaktır. Geleceğine sahip çıkma hakkına sahip olarak herkes oy kullanabileceklerdir.

Oy Kullanma İşlemi; Önceden hazırlanmış Evet veya Hayır oylarından birisinin oy sandığına atılması şeklindedir. Ayrıca  elektronik ortamda (yöntemi bu hafta içinde ilan edilecek) oy kullanımı da mümkündür.

Oy Sayım İşlemi : Oy kullanma süresi bitimi olan 31 Mart’ın ertesi günü 1 Nisan Cumartesi  saat 11.00 de açık sayım usulüyle yapılacaktır. Oy sandıkları il ve ilçeler ile köylerde kararlaştırılan tek bir merkez yada merkezlerde kamuya açık olarak yerel ve ulusal basın önünde gerçekleştirilecektir.

Sayılan oylar Hayır ve Evet oyları şeklinde ayrı ayrı poşetlere konacak ve ağızları kapatılacaktı. Oy tespit tutanakları Hayır ve Evet  oyları ile toplam kullanılan oy sayısı olacak şeklinde düzenlenerek, 2 Nisan Pazar günü saat 17.00 e kadar, Referandum İrtibat Noktası’na  bildirilecektir.

Referandum’un Türkiye geneli sonuçları 4 Nisan Salı günü saat 11.00 de yapılacak basın açıklaması ile kamu oyuna duyurulacaktır.

3-REFERANDUM ÇALIŞMASI

Barış ve neşe içinde sınırsız bir özgürlükle yürütülecektir.  Referandum (oy kullanma öncesi ve oy kullanılması ) süresince ‘Niçin Referandum Bildirgesi’ yaygın olarak dağıtılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlere Emek Platformu’nun ‘Haberin var mı?’ el ilanı ve ‘Herkese sağlık Güvenlikli Bir gelecek Hakkı’ broşürü verilecektir. Referandum çağrısı afişleri uygun ve görünür yerlere asılacaktır.

Bu aynı zamanda bir kampanyadır ve her türlü zenginleştirici etkinlik ve yaratıcılıkla  yürütülecektir. Katılımcılar tarafından geliştirilecek her türlü referandum materyalinin kullanılması serbesttir. Bu ürünler Referandum İrtibat Noktası’na iletildiği taktirde  diğer katılımcılarla da paylaşılacaktır.

4-REFERANDUM İRTİBAT NOKTASI

Referandum İrtibat Noktası  Türk Tabipleri Birliği  GMK Bulvarı Şehit Danış Tunalıgil Sokak No 2 Kat 4  Maltepe/ Ankara adresindedir.

İrtibat  için gerekli iletişim adresleri hafta içinde açıklanacaktır.

Referandum İrtibat Noktası web sayfasından referanduma ait bilgi ve gelişmeleri izlenebilecektir.

Referandum için oluşturulan yazılı ve görsel dokümanlara web ortamından ulaşılabilecektir.  

(DİSK)TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

(KESK)KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

(TTB)TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ