Odası Bölgesindeki İşyeri Hekimleri

1978/2018
14.09.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu   :Oda bölgesindeki işyeri hekimleri

Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyeri hekimlerinin işyerlerindeki çalışmalarına ilişkin kayıtları tutmasına karşın bunlarla ilgili bilgi vermekten kaçınmaktadır.

Bu konuyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına karşı açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 25.04.2018 tarih ve 2017/1273 E. 2018/853 K. sayılı Kararıyla, işyeri hekimleriyle ilgili bilgilerin Bakanlık tarafından Türk Tabipleri Birliği ile paylaşılması gerektiğine karar verilmiştir.

Söz konusu Karar uyarınca işyeri hekimleri ve çalıştıkları işyerlerine ilişkin temin edilen bilgilerden Oda bölgenizde işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımıza ilişkin liste ekte paylaşılmıştır. Bu liste de diğer üyelik bilgileri gibi kişisel verilerin gizliliğine uygun olarak muhafaza edilmeli ve kullanılmalıdır.

Diğer yandan, listede kayıtlı hekimlerin öncelikle üyelik kayıtlarının kontrol edilmesi, üye olmayanların üyeliğe davet edilmesi gereklidir. Ayrıca, bu meslektaşlarımızın çalışma bilgileri kontrol edilerek, birden çok işyerinde çalışanların 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 5. maddesine göre değerlendirilmesi ve durumu uygun olanlara gerekli onayların verilmesine ilişkin işlemler yapılmalıdır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Eki:
1-Oda bölgesinde çalışan işyeri hekimleri listesi
2-Üyeliğe davet yazısı
3-İşverenden bilgi isteme yazısı

 

 

Sayın ……….,

Değerli meslektaşım,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarına göre Odamız bölgesinde işyeri hekimliği yaptığınız görülmektedir.

Türk Tabipleri Birliği Yasasına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli görevlerinde çalışanlar dışında kalan ve herhangi bir şekilde mesleğini icra eden bütün hekimlerin bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmaları ve üyelik görevlerini yerine getirmeleri zorunludur.

Üyelik kayıtlarımızın incelenmesinde, sizin üyeliğinize ilişkin bir kaydın olmadığı görülmektedir.

Mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve hak ve yararlarımızı koruyup geliştirmek için birlikte mücadele etmek amacıyla, bu yazının tarafınıza ulaşmasından itibaren 15 gün içinde odamıza üye olmanızı bekliyoruz. Üyelik için gerekli bilgi ve belgeler Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesinin 2. maddesinde belirtilmiş olup aşağıda ayrıca gösterilmiştir. 

Üyeliğinizin belirtilen süre içinde yapılmaması durumunda, üyelik yükümlülüklerinizin 15.09.2018 tarihinden itibaren otomatik olarak başlatılacağı ve yasal zorunluluk olan üye olma yükümlülüğünden kaçınma halinde,  hakkınızda disiplin soruşturması açılmak durumunda kalınacağını hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Dr………………………….

…………Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı

 

Üyelik kaydı için aşağıdaki belgeler

Üyelik İşlemleri Yönergesi

Madde 2- (1) Üyelik kaydı için aşağıdaki belgeler istenir:
a)    Diploma fotokopisi veya çıkış belgesi örneği (Noter onaylı değil ise belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir ve fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır; uzmanlık ve yan dal uzmanlık belgesinin verilmesi halinde de aynı yöntem kullanılır) 
b)    Yabancı üniversitede tıp eğitimi alanların diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin 1219 Sayılı Yasa’nın 4. maddesi uyarınca kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olduğuna dair belge, (Noter onaylı değil ise belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir ve fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır)
c)    Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için, hekimin görevini belirten, çalıştıkları kurumdan alınmış belge, 
d)    TC Kimlik numarasını içerir resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya eşdeğerde belge) (Noter onaylı değil ise, belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir ve fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır. Her koşulda TC Kimlik numarası ilgili internet adresinden elektronik olarak kontrol edilir.
http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/VerifyIdentityNumber.aspx)
e)    İkametgâhı gösterir, son üç ayda düzenlenmiş belge (İkametgah belgesi olabileceği gibi ilgili adına düzenlenmiş adresi gösteren elektrik, su, gaz, vb. kurum faturaları da olabilir)
f)    4 adet vesikalık fotoğraf,
g)    Kayıt formu (Bu Yönerge ekindeki form hekim tarafından doldurulur),
h)    Kayıt ücretinin yattığını gösteren makbuz, 

 

 

……………….ŞİRKETİ’ne,

Türk Tabipleri Birliği Yasasının 5. maddesinin son fıkrasına göre “Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam eden bilumum daire, müessese ve işyerleri, tayin, nakil, işten ayrılma ve sair suretlerle hasıl olan değişiklikleri en geç 15 gün zarfında mahalli tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarına göre işyeri hekimliğinizin Dr…………. tarafından yürütüldüğü görülmektedir.

Meslektaşımızın işyerinizdeki çalışma saatleri ile iletişim bilgilerinin ve bu bilgilerde ortaya çıkacak değişikliklerin ………@.....org.tr (Oda mail adresi) adresine iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Dr………………………….

…………Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı