15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı

2397/2018
25.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Etik Kurulu tarafından düzenlenen, 15-16 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Etik Bildirgeler Çalıştayı’nın tabip odaları ve uzmanlık derneklerinden gelen öneriler ve Etik Kurulun değerlendirmeleri doğrultusunda, aşağıdaki çalışma grupları ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Tabip Odalarının etik bildirgelerin oluşturulması/güncellenmesine katkıda bulunması çok değerlidir. Odanız tarafından uygun görülecek temsilci/temsilcilerinizin çalışma gruplarına katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 15 Kasım 2018 tarihine kadar iletilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih              :
15-16 Aralık 2018
Saat                :10.00
Yer                 :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
                        GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Çalışma Grupları

Çalışma Grubu 1

        i.            Hekim hakları ve hekim özerkliği

      ii.            Maliyet etkinlik temelli sağlık sitemi hakkında bildirge

    iii.            Malpraktis bildirgesi

Çalışma Grubu 2

    iv.            Gelenekse Alternatif Tıp Uygulamaları

      v.            Palyatif bakım hizmetleri ve ağrı tedavisine ilişkin bildirge

Çalışma Grubu 3

    vi.            Yaşamın sonuna ve boşuna tedaviye ilişkin bildirge

  vii.            Yaşamın başlangıcı ve yardımcı üreme tekniklerinin uygulanmasına ilişkin bildirge

 

Çalışma Grubu 4

viii.            İşçi sağlığı bildirgesi

    ix.            Toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ bireylerin sağlık hizmetine ilişkin bildirge

Çalışma Grubu 5

      x.            Yerinden edilme, savaş ve olağandışı durumlara ilişkin bildirge

    xi.            Özgürlüğünden yoksun bırakmaya ilişkin bildirge

Çalışma Grubu 6

  xii.            Çevre sağlığı bildirgesi

xiii.            Güvenli beslenme ve gıda güvenliği bildirgesi

Çalışma Grubu 7

xiv.            Tıp ve toplumun sağlık eğitimi etiği bildirgesi

  xv.            Özel yaşama saygı ve mesleki gizliliğin korunması bildirgesi (kişisel sağlık verileri, biyobankalar, sağlık veri tabanları başlıkları ele alınarak)