ÖNEMLİ 11 Ocak 2020 ”Hekimlik Yapmak İstiyoruz” Deklarasyonu Basın Açıklaması ve 14 Mart Programı

3593/2019
26.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

23 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Genel Yönetim Kurulu’nda “hasta ve hasta yakınlarının uyguladığı şiddet, hastane patronlarının ciro baskısı, performans ücretlendirmesi ve yarıştırması, acil servislerin yoğunluğu tıp ve uzmanlık eğitiminin içeriğinin boşaltılması, KHK’lar, güvenlik soruşturmaları, sürekli tıp eğitiminin ortadan kaldırılması, antidemokratik uygulmalar, liyakâtın yerini siyasi kayırmaların alması, emeğimizin ucuzlatılması, iş kazaları, etik ihlaller bu siyasi iktidarın sağlık alanındaki politikalarının sonucudur ve tüm bu sonuçlar bizim hekimlik yapmamızı artık imkansız hale getirmiştir.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” talebini tüm hekimlerle paylaşmak  yalnız bugünün hekimlerine değil yarınların hekimlerine yönelik de tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmektedir” dedik.

2020 yılı 14 Mart programımız GYK’da tüm tabip odalarıyla birlikte belirlediğimiz gibi “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” talebi üzerine olacaktır.

Hekimlik yapmayı zorlaştıran tüm sorunlar hekimler ve kamuoyu ile paylaşılacak ve taleplerimizin karşılanması için yoğun bir mücadele sergilenecektir.

14 Mart programında yer alan basın açıklamalarının hekimlerle birlikte ilinizde uygun alanlarda nöbet eylemleri tarzında veya sağlık kuruluşları önlerinde yapılması önemlidir.

Hepimizin içini yakan ve “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” talebimizin önündeki en büyük engellerden biri olan “sağlıkta şiddeti ve nedenlerini görünür” kılmak 14 Mart programımızın ana hedeflerindendir. Sağlıkta şiddete karşı bu süreçte birçok eylem ve etkinlik yapılacaktır.

TTB 70. Büyük Kongremizde Dr. Ersin Arslan’ın öldürülme tarihini “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” olarak kabul edilmişti.

Bu doğrultuda 17 Nisan 2020 günü tüm yurtta “Sağlıkta Şiddete Karşı” iş bırakacağız.

Sadece bugünün hekimlerine değil yarının hekimlerine karşı da  ekte genel hedeflerini ilettiğimiz 14 Mart “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” programını yaşama geçirmek sorumluluğumuzdur.

14 Mart programımızı başarıyla yaşama geçireceğimize olan umutla saygılarımızı sunar, başarılar dileriz.

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

11 Ocak 2020 “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” Deklarasyonun
Kamuoyu ile paylaşılması
Saat     :
11.00
Yer      : TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu

 

14 MART'A GİDERKEN "HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ"
11 Ocak 2020

 "Hekimlik Yapmak İstiyoruz" Deklarasyonu

Tabip Odaları, Uzmanlık Dernekleri, Kollar ve Çalışma Grupları ile Süreli Yayınların temsilcilerinin katılımıyla basın açıklaması. 

11 - 31 Ocak 2020

Bölge Tabip Odaları Toplantıları: 7 Bölgede Hekimlerle Buluşuyoruz

17 Ocak 2020 BASIN AÇIKLAMASI
Sağlıkta Şiddet Sona Ersin

“Birinci Basamak Sağlık Sistemi Güçlendirilsin; sevk sistemi sağlansın, Acil servislerde acil hastalara hizmet verilsin”

9 Şubat 2020
Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor

17 Şubat 2020 BASIN AÇIKLAMASI
Sağlıkta Şiddet Sona Ersin

İyi Hekimlik Yapmak için Hastaya Yeterli Süre

3 Mart 2020
Şehir Hastaneleri İle İlgili Eylem ve Etkinlikler

8 Mart 2020
Dünya Kadınlar Günü’nde “Kadın Hekimler de Size Rağmen Hekimlik Yapmak İstiyoruz” açıklamaları

15 Mart 2020
Büyük Hekim Buluşması ve Beyaz Yürüyüş (İstanbul)

11 Nisan 2020 BASIN AÇIKLAMASI
TTB’nin Önerdiği “Sağlıkta Şiddete Karşı Önlemler” Kabul Edilsin

17 Nisan 2020
Sağlıkta Şiddete Karşı İş Bırakıyoruz

Not:    Yukarıdaki programın ayrıntıları daha sonra odalarımızla paylaşılacaktır.