ÖNEMLİ ve ACİl Gazete İlanı

1567/2018
25.07.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere, emeklilik ücretlerine uzman hekimler için 2000, pratisyen hekimler için 1500 civarında zam yapılması ve hizmet sürelerine çalışılan her yıl için 60 gün fiili hizmet süresi eklenmesi ile ilgili bir kanun teklifi hazırlanarak 18.07.2018 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmüştür. Kanun teklifinin 26.07.2018 tarihinde TBMM’de oylamaya sunulması beklenmektedir.

Ayrıca; son günlerde artan sağlıkta şiddet olaylarına dikkat çekmek ve Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanarak daha önce de TBMM’ye sunulan  “Sağlıkta Şiddet Kanun Tasarısı”nın bir an önce gündeme alınması için bir gazete ilanı verilmesi planlanmıştır.

“Hekimlerden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Çağrı” Gazete ilan metnimiz ektedir. Perşembe (26.07.2918) günü Hürriyet Gazetesi’nde yer alacak gazete ilan metnine Tabip Odanızın isminin yer alıp almayacağı ile bilginin en geç bugün (25.07.2018) saat:13.00’e kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

HEKİMLERDEN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NE ÇAĞRI

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak emekli hekim maaşlarının yükseltilmesi ve hekimlere fiili hizmet süresi zammı verilmesi taleplerimiziyıllardır ısrarla dile getiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde bulunan düzenlemeleri yetersiz de olsa bu doğrultuda atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Ancak Kanun Teklifi bu biçimiyle yasalaşacak olursa emekli hekimlerin büyük çoğunluğu yapılacak düzenlemelerden yararlanamayacaktır ve hayal kırıklığından öte bir anlam taşımayacaktır.

Teklifin Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi sürecinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz:

1. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur; şimdilerde zaten birleştirilmiş olan hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmalıdır.

2. Emekli olmakla birlikte çalışmak zorunda olan hekimler yapılacak zamdan mahrum bırakılmamalıdır.

3. Kendi parasıyla prim ödeyip döner sermaye gelirinin bir kısmını emekliliğine saydırmış olan hekimlerden maaş zammında herhangi bir kesinti yapılmamalıdır.

4. Fiili hizmet süresi zammı yılda en az 120 gün olmalı, görev alınan hizmetin yıpratıcılığına bağlı olarak 150 ve 180 güne çıkarılmalı ve sadece bundan sonraki çalışmalara değil, geçmişe dönük olarak da uygulanmalıdır.

5. Emekli maaşlarına yapılacak zam Kanun yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girmelidir.

Bunun yanısıra, son günlerde yaşadığımız saldırı olaylarında da görüldüğü gibi sağlık alanındaki şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür.

Acillerde, polikliniklerde, hastane koridorlarında bir meslektaşımızı daha kurban vermek istemiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan “Sağlıkta Şiddet Kanun Tasarısı” bir an önce gündeme alınmalı ve yasalaşmalıdır.

BÜTÜN HEKİMLERİN GÖZÜ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN ÜZERİNDE!

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ