2012-2014 Merkez Konseyi

 

Dr. Ahmet Özdemir Aktan (Başkan)

1953 Ankara doğumlu. 1977 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Marmara Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D. öğretim üyesi. Profesör. İstanbul Tabip Odası 2004-2006 Onur Kurulu üyesi, 2006-2010 Başkanı. 2010-2012 TTB İkinci Başkanı.

 

Dr. Gülriz Erişgen (II. Başkan)

1963 Eskişehir doğumlu. 1987 Anadolu Tıp Fak. mezunu. Ankara Tıp Fak. Fizyoloji A.D. öğretim üyesi. Profesör. Ankara Tabip Odası 2008-2010  Başkanı. 2010-2012 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Bayazıt İlhan (Genel Sekreter)

1969 Isparta doğumlu. 1993 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. S.B. Ulucanlar Göz EAH Göz Hastalıkları uzmanı. Ankara Tabip Odası 2006-2008 ve 2012-2014 Büyük Kongre Delegesi, 2008-2010 Yönetim Kurulu üyesi, 2010-2012 Başkanı.

 

Dr. Arzu Erbilici (Muhasip Üye)

1975 Ardahan doğumlu. 2000 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı. Özel sektör hekimi. 2010-2012  TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Filiz Ünal İncekara (Veznedar Üye)

1964 İzmir doğumlu. 1989 Dokuz Eylül Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Aile hekimi. Ankara Tabip Odası Pratisyen Hekimlik - Aile Hekimliği Çalışma Grubu Koordinatörü.

 

Dr. İsmail Bulca (Üye)

1954 Adana doğumlu. 1984 Cerrahpaşa Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim.  İşyeri hekimi. Adana Tabip Odası 2006-2008 ve 2012-2014 Büyük Kongre Delegesi, 2008-2010 Yönetim Kurulu üyesi. TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyesi.

 

Dr. Zülfükar Cebe (Üye)

1973 Diyarbakır doğumlu. 1999 Dicle Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Aile hekimi. Batman Tabip Odası 2006-2010 Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2010 Büyük Kongre Delegesi. 2010-2012 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Osman Öztürk (Üye)

1959 Ankara doğumlu. 1984 Cerrahpaşa Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. İşyeri hekimi. İstanbul Tabip Odası 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi, 2006-2010 Büyük Kongre Delegesi. 2010-2012 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Fatih Sürenkök (Üye)

1959 Malatya doğumlu. 1982 Ege Tıp Fak. mezunu. S.B. Tepecik EAH Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı. İzmir Tabip Odası 2000-2004 Başkanı, 2004-2006 Onur Kurulu, 2006-2012 ve halen Yönetim Kurulu üyesi. 2010-2012 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Melda Pelin Yargıç (Üye)

1987 İstanbul doğumlu. 2010 Ankara Tıp Fak. mezunu. Hacettepe Tıp Fak. Spor Hekimliği A.D. asistanı. Ankara Tabip Odası Asistan Hekimlik Komisyonu üyesi.

 

Dr. Mehmet Zencir (Üye)

1964  Gaziantep doğumlu. 1987 Çukurova Tıp Fak. mezunu. Pamukkale Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D. öğretim üyesi. Profesör. Denizli Tabip Odası 2004-2008 Yönetim Kurulu üyesi, 2008-2010 Büyük Kongre Delegesi. 2010-2012 TTB Merkez Konseyi üyesi.