YÜKSEK ONUR KURULU (YOK) TARAFINDAN VERİLEN DİSİPLİN CEZASI KARARLARININ YAYIMLANMASI ÜZERİNE

Tabip Odaları Onur Kurulları ya da Yüksek Onur Kurulu tarafından verilen kesinleşmiş disiplin cezası kararlarının TTB’ nin yayın organlarında duyurulması meslek içi denetimin sağlanması açısından işlevsellik taşıyabilecek bir uygulama gibi görülmektedir. 6023 sayılı yasa, Büyük Kongre kararları ve bunlara bağlı daha önce TTB’ nin yayın organlarında yayımlanmış olgular dayanak olarak bulunmaktadır. Ayrıca TTB’nin 4-5 Ekim 2003’te Ankara’da düzenlediği “Onur Kurullarının İşlevi “Toplantısı’nın sonuç bildirgesinde, “Onur Kurulu kararlarının Tıp Dünyası veya Oda bültenlerinde yayımlanması” ifadesi yer almıştır. Tüm bunlara göre; kesinleşmiş cezaların bir süre yayınlanması; bir gereklilik olarak değerlendirilmiştir.

Ancak Etik Kurul’un verilen cezaların cezanın niteliğine bakılmaksızın tümünün yayımlanması konusunda çekinceleri bulunmaktadır. Etik Kurul, sadece “GEÇİCİ OLARAK MESLEKTEN MEN / ODA BÖLGESİNDE ÇALIŞMANIN YASAKLANMASI” cezalarının bir süre yayımlanması taraftarıdır. Diğer cezaların yayımlanmaması düşüncesi, aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır:

1 - Meslekten men cezaları gerekçeleri çok daha TEMEL MESLEKİ ETİK DEĞERLERE dayanmaktadır. Buna karşılık uyarı ve para cezaları, daha çok hekimlik uygulamaları sırasında ortaya çıkan bazı görevleri aksatmak ve kimi zaman hukuksal usullere aykırı davranmak gibi suçlara yöneliktir.

2 - Etik değerlerin bir bütün olduğunun kabulü ile, cezaların bir kısmını hafifseme gibi algılanabilirse de, uyarı ve para cezalarının yayımlanmasının hekimler arasında çok anlamsız tartışmalara neden olduğu göz önünde bulundurulması gereken bir gerçektir.

3 - Uyarı ve para cezalarının Oda OK’da ve YOK’ta sonuçlanabildiği düşünülürse, sadece YOK kararlarındakiler yayımlandığında haksızlık yapılmış olur.

4 - Yayın organının kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, tüm cezaların yayımlanmasının güç olacağı, ama daha da öncelikli olarak iç denetim amacına hizmet etmeyeceği açıktır.

Sonuç: Geçici olarak meslekten men/oda bölgesinde çalışmanın yasaklanmasına ilişkin kesinleşmiş cezaların, gerekçeleri ve veriliş tarihleriyle birlikte ve düzenli olarak TTB’ nin yayın organlarında yayımlanması uygun olur. Ancak bunun yanısıra, yayımlanan cezaların belirli bir süre sonra yayından kaldırılması gereklidir. Aksi takdirde amacını aşan bir cezalandırma yaklaşımı insan haklarını zedeleyebilecek sonsuz bir teşhir uygulamasına dönüşebilme tehlikesi barındırmaktadır.

TTB Etik Kurulu

16. 11. 2006