[dr.tr] Tahsis Kuralları

 www.adinizsoyadiniz.dr.tr
 

[dr.tr] ALT ALAN ADI TAHSİS KURALLARI

AMAÇ

[dr.tr] Türk Tabipleri Birliği'ne üye ya da tıp doktoru olduğunu belgelerle kanıtlayan doktorların mesleki kullanımları için açılmış bir alt alan'dır.

Bu alt alan, ".tr". üst düzey alan'ı altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin sayısının artırılarak, İnternet'in mesleki kullanımının yaygınlaştırılmasına, doktorların toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve mesleki gelişmelerini artırılabilmelerine olanak sağlanması için açılmıştır.

Bu alan adı yalnızca tıp doktoru meslek grubuna özgü olması nedeniyle dr.tr'nin tahsis ve işleyiş kuralları belirlenmesi Türk Tabipleri Birliği'ne verilmiştir ve tek yetkili karar merci olarak yetkilendirilmiştir.

İÇERİK

İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak TTB'nin uygulayacağı sınırlamalar geçerli olacaktır, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği doktora aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı Yönetimi'nin, TTB'nin ya da yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur. İçeriğe ilişkin yapılacak şikayetlerin Türk Tabipleri Birliği Bilişim Birimi'ne ulaştırılabilmesi için dr.tr uzantılı web sayfalarında TTB tarafından boyutu belirlenmiş logo ile bir bağlantı oluşturulacak ve ana sayfanın en alt kısmında görünür biçimde bulundurulacaktır.

KURALLAR

[dr.tr] alt alan adının tahsisinde, başvuru sahibi ya da sahiplerinin TTB üyesi, üye olmayanların TTB tarafından istenen tıp doktoru olduğuna ilişkin belgeleri (mezun olduğu tıp fakültesi diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin noterden onaylı örneği), muhtarlık onaylı nüfus cüzdanı örneğini, ikametgah ve çalışılıyorsa çalışılan kurum ya da kuruluşun belgelerini Türk Tabipleri Birliği'ne iletmesi, tıp doktoru ya da doktor ortaklığı olması esastır.

[dr.tr] alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili başvuru ve karar mercii Türk Tabipleri Birliği'dir.

Bir doktorun alan adı başvurusu yapması halinde; [adıikinciadı[varsa]soyadı].dr.tr olarak tahsis edilecektir.

Örnek :

1-

orhanodabasi.dr.tr

2-

oodabasi.dr.tr

3-

odabasio.dr.tr

4-

oodabasi-1.dr.tr

Bir doktorluk ortaklığı adına bir ya da birkaç doktorun başvuru yapması durumunda; [birlikte çalışan doktorlardan biri ya da bir kaçının adı ve/veya soyadı].dr.tr olarak tahsis edilecektir.

Örnek :

1-

odabasi.dr.tr

2-

sincan.dr.tr

3-

odabasisincan.dr.tr

4-

sincanodabasi.dr.tr

5-

orhanodabasi.dr.tr

Doktorluk ortaklığının alan adı başvurusu yapması durumunda; [doktor ortaklığı doktorlarından biri ya da bir kaçının adı ve/veya soyadı].dr.tr olarak tahsis edilecektir.

Örnek :

1-

odabasi-sincan-yavuz.dr.tr

2-

orhanodabasi-muratsincan.dr.tr

3-

odabasi-sincan-yılmaz-yavuz.dr.tr

4-

odabasi-1.dr.tr

 

Muayenehane/doktorluk ortaklığı adına alan adı tahsisi için başvurulması durumunda başvuran kişi ve muayenehane/doktorluk ortaklığında çalışan diğer kişilerin 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası gereki Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi olup, üyelik bilgileri MERKAP (TTB Merkezi  Kayıt Programı)'da eksiksiz olan doktorların başvuruları otomatik olarak değerlendirilir. 

Başvuru sırasında tabip odasına üye olan ancak MERKAP'da bilgileri eksik ya da yanlış olanlar bağlı oldukları tabip odasına başvurup gerekli işlemleri yaptıracaklardır.  Yapılan düzenleme MERKAP'da görüldüğünde başvuru değerlendirilir.

Türk Tabipleri Birliği'ne üye olmayan doktorlar çalıştıkları ilin bağlı olduğu tabip odasına üye olabilecekleri gibi eğer üye olmalarında yasal bir engel varsa TTB tarafından istenen tıp doktoru olduğuna ilişkin belgeleri, muhtarlık onaylı nüfus cüzdanı örneğini, ikametgah ve çalışılıyorsa çalışılan kurum ya da kuruluşun belgelerini iletmekle yükümlüdür. Belgeler TTB'ye ulaştıktan sonra bilgiler ilgili kurulun incelemesinden sonra başvuru değerlendirmeye alınır.

Her tıp doktoru üyesi olduğu doktorluk ortaklığının alan adı tahsisi alması yanında kendi adına da ayrıca alan adı başvurusu yapabilir.

Alan adı tahsisi için, doktorun www.nic.tr adresine online olarak başvurması ve istenen bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin TTB'ye ulaştırılması gerekir. TTB'nin onayı üzerine DNS Yönetimi alan adını tahsis eder.

Başvuru sahibi tıp doktoru, doktorluk sıfatını geçici ya da sürekli olarak kaybetmesi, ölümü, kaydının silinmesi, muayenehanesinin kapanması, doktorluk ortaklığının feshi gibi durumlarında alan adına erişim TTB tarafından res'en geçici olarak durdurulur ya da alan adı iptal edilir. Alan adı alan doktor TTB'nin ya da yetkilendireceği kurulun kapatma işlemlerine karşı, alan adı başvurusu ile kapatma kararının uygulanmasına şartsız muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Alan adının tahsisi, durdurulması ya da geri alınmasında uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık başvuran doktorla yapılacak olan sözleşme hükümlerine göre TTB Bilişim Birimi ya da yetkilendireceği kurul tarafından tahkim usulleri dairesince çözülür.

[dr.tr] alan adı başvurusunda bulunan doktor, ".tr" Alan Adı Yönetimi ve TTB tarafından tutulan yazılı ve elektronik kayıtların kesin delil niteliğinde olduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

www.dr.tr, alan adı ".tr"  Türk Tabipleri Birliği tarafından rehber hizmeti (www.ttb.org.tr adresinde yer alacak rehberin içeriğine alan adı sahibi karar verir.) vermek için kullanılır.

Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetiminin diğer genel kuralları uygulanır.