Sağlık emek ve meslek örgütlerinden fiili hizmet zammı ile ilgili yasa teklifi

Sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının uzun yıllardır çözülemeyen fiili hizmet zammı talepleriyle ilgili hazırladıkları yasa teklifini düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdular. 

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi'nde bugün (24.12.2014) düzenlenen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Türk Dişhekimleri Birliği İkinci Başkanı Serdar Sütçü, SES Eş Başkanları Gönül Erden ve İbrahim Kara, Türk Hemşireler Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Özdemir ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket Özgür katıldılar. Basın açıklamasını Türk Hemşireler Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Özdemir okudu. 

Fiili Hizmet Zammı ile ilgili yasa teklifi için...

 

Yıpranıyoruz, Hakkımızı İstiyoruz

Ülkemizde sağlık çalışanlarının en az 40 yıldan bu yana dile getirdiği fiili hizmet zammı (yıpranma payı) konusundaki taleplerinin arkasındaki temel gerekçelerden en başta geleni, sağlık hizmeti verilen mekanların, çalışma koşulları ne denli uygun olursa olsun, insan sağlığı yönünden bizatihi  az ya da çok tehlikeler barındırıyor olmasıdır. Buna sağlık hizmetinin kendisinden kaynaklı tehlikeler ve sayısız mesleki riskler eklendiğinde, sağlık çalışanlarının yıllardır fiili hizmet zammından mahrum bırakılarak haksızlığa uğradıkları açıklıkla ortaya çıkmaktadır.

24 saat süreyle üretilmek zorunda olan hizmetin, gündüz mesaisi  dışında da sürdürülmek zorunda olması  nedeniyle,  çalışanların fizyolojik, ruhsal ve sosyal yaşamlarının  tehdit altında kaldığı, bozulduğu  bilinmektedir. Bu düzensizliğe bir de hizmeti yönetenlerden kaynaklanan sorunlar eklendiğinde durum daha da içinden çıkılmaz hale gelebilmektedir.

Dünya tıp literatürü sağlık hizmetinin ne denli tehlikeli bir alan olduğunun sayısız kanıtlarıyla doludur. Enfeksiyon hastalıklarından kansere, trafik kazalarından şiddete, ortopedik sorunlardan ruhsal sorunlara kadar sağlık çalışanlarını bekleyen pek çok sağlık sorunu vardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olarak 14 Mayıs 2014 günü  katıldığı Ebeler, Hemşireler ve Anneler Günü kapsamında düzenlenen Sağlık Çalışanları Türkiye Buluşması isimli etkinlikte,  belli ki bütün bunları bilerek, anlayarak, kabul ederek  yıpranma payı konusunda çalışma yapılması talimatı verdiğini ifade etmişti. Bu durum sevindirici olmakla birlikte geçen zamanda adım atılmamış olması bir o kadar üzücüdür.

Bizler sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer yetkililerin işlerini kolaylaştırmak için bir çalışma yürüttük, Dünya literatürünü derledik ve yıllardır süren haksızlığın son bulması için, sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammından yararlanabilmesi için bir yasa teklifi hazırladık.

Hazırladığımız yasa teklifini, gerekçeleriyle birlikte bir kitapçık haline getirdik. Bunu Sağlık Bakanlığı, TBMM’de grubu bulunan Siyasi Partilerin Grup Başkanvekilleri, Milletvekilleri ile paylaşacağız. En kısa sürede teklifimizin yasalaşmasını ve mağduriyetimizin son bulmasını istiyoruz.

Hakkımızın takipçisi olacağız. Verilen sözler tutulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Türk Hemşireler Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Türk Psikologlar Derneği