Dr. Füsun Sayek VII. Eğitim Hastaneleri Kurultayı Gerçekleştirildi

Dr. Füsun Sayek anısına her yıl düzenlenen Eğitim Hastaneleri Kurultayı İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu’nda 12 Aralık 2014 Cuma günü gerçekleştirildi. Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen kurultaya eğitim araştırma hastanelerinden, uzmanlık derneklerinden ve üniversitelerden çok sayıda hekim katıldı. 

TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanı Dr. Tunçalp Demir ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çetin Atasoy tarafından açılış konuşmaları yapıldı. Ardından düzenlenen panelde, eğitim araştırma hastanelerinin sorunları asistan, uzman ve eğitici gözüyle ele alındı. 

Hekim ve hastalarda değişen sağlık algısı konulu oturumun ardından, eğitim hastanelerinde yaşanan görev yetki karmaşası da hukuki açıdan değerlendirildi.

Eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite işbirliğinin ele alındığı panelin ardından uzmanlık derneklerinden gelen temsilcilerin katılımıyla eğitimin niteliği, sorunları ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Kurultayın sonunda “serbest kürsü”de sorunlar ve çözüm önerileri katılımcılarla birlikte tartışıldı.