XX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Gerçekleştirildi

XX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından 13 Aralık 2014 Cumartesi günü İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu’nda gerçekleştirildi. UDEK Başkanı Dr. Tunçalp Demir’in açılış konuşmasını yaptığı kurultaya eğitim araştırma hastanelerinden, uzmanlık derneklerinden ve üniversitelerden çok sayıda hekim katıldı. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan tarafından Türkiye’deki sağlık ortamı değerlendirilerek TTB gündemi aktarıldı. 

Oturumun ardından katılımcılar, ilaç ve teknoloji, toplum sağlığını geliştirme, sürekli tıp eğitimi, asistan ve genç uzman hekimler ve insan gücü planlama başlıkları altında gruplara ayrıldılar. Ayrıca bir grup da ATUB (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği) TTB temsilcileri ve uzmanlık dernekleri ATUB temsilcileri olarak toplandı.

Çalışma grup toplantılarının sona ermesinin ardından Sağlık Politikaları ve Uzmanlık Eğitimi paneli şehir hastaneleri, kamu hastane birlikleri ve tıpta uzmanlık kurulu konuları ele alınıp tartışıldı.

Uzmanlık derneklerinin iyi uygulama örneklerinin ve çalışma gruplarının bilgi notlarının paylaşılmasının ardından kurultay sona erdi.