Aile hekimleri Türkiye çapında g(ö)revdeydi

Aile hekimleri giderek olumsuzlaşan çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak kayıplarının giderilmesi, getirilmek istenen yeni çalışma ve nöbet düzenini protesto etmek amacıyla, bugün (12.12.2014) Türkiye'nin her yerinde G(ö)REV yaptılar. 

Ankara’da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu önünde yapılan basın açıklamasına TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Merkez Konsey üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Rıza Özbek, Dr. Onur Naci Karahancı ve çok sayıda aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı katıldı.

Dr. Bayazıt İlhan, burada yaptığı konuşmada, aile hekimlerine tek taraflı bir sözleşmeyle dayatılan nöbet genelgesinin demokratik çalışma rejimine aykırı olduğunu söyledi. Emek sömürüsünden vazgeçilene kadar da mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Dr. Ebru Basa, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri sıfatı ile değil g(ö)revi başında bir aile hekimi olarak basın açıklamasını okuyacağını belirtti. Halkı tüketim nesnesine dönüştüren, ülke çapında sağlık hizmetlerine başvuru sayısını yılda ortalama 10’lara çıkaran, acilleri tıka basa dolduran, niteliği gözetilmeyen sağlık hizmeti anlayışının çöktüğünü söyleyen Dr. Ebru Basa oluşan tahribatın ASM’leri gece gündüz açık tutarak giderilemeyeceğini ve böylelikle birinci basamağa verilecek zararın da daha büyük olacağının altını çizdi.

Aile hekimleri, hem vatandaşların sağlık hakkını hem de kendi haklarını dile getirmek için Sağlık Bakanlığı önünde de bir basın açıklaması yaptı. 

Sağlık Bakanlığı önünde biraraya gelen hekimler adına önce SES Başkanı Gönül Erden konuşma yaptı. Erden, Sağlık Bakanlığı'nın hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak geç saatlere kadar esnek, cumartesi günleri de fazladan çalıştırmayı düzenleyen genelgeyi yayımladığını belirterek, hem kendi hakları hem de vatandaşların sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara da, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerine nöbet ve esnek çalışma dayatmasından vazgeçmesini istedi. İncekara, 13 Aralık Cumartesi günü de bir kez daha seslerini duyurmak için Sağlık Bakanlığı önünde olacaklarını, sonuç alıncaya kadar mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. 

G(ö)REV etkinliğine katılım Türkiye çapında yüzde 100'e yaklaştı. Odaların etkinliklerinden görüntülere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. 

Fotoğraflar: 

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

İstanbul

Kocaeli

Manisa

Mersin

 

12.12.2014

 

BASIN AÇIKLAMASI

HEM KENDİ HAKLARIMIZ, HEM DE TOPLUMUN SAĞLIK HAKKI İÇİN

SES VERİYORUZ!

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği ile birlikte çalışanlara uygulanan geçici görevlendirmeleri ortadan kaldırdığını iddia ediyordu, şimdi artık ASM çalışanlarını hastane acillerinde,112 istasyonlarında zorla görevlendirerek geçici görevleri sistematik hale getirmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı, ASM çalışanlarına daha iyi çalışma koşulları sağladığını iddia ediyordu, hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak geç saatlere dek esnek, hafta sonu Cumartesi günleri fazladan çalıştırmayı düzenleyen genelgeyi yayınladı.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekiminin kendisine kayıtlı kişiye bakmanın kolaylığı her seferinde dile getirirken, hafta içi esnek ve hafta sonu çalışma dayatmasıyla kayıtlı olsun olmasın başvuran herkese ‘acil’ sağlık hizmeti sunulacağını ilan ederek, kendi belirlediği ilkeyi çiğneme noktasına gelmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğiyle birlikte mesleki doyumun had safhaya ulaştığını iddia ediyordu. Performansa, cezaya dayalı bir sistemin bırakın mesleki doyumu; mesleki bağımsızlığı nasıl ortadan kaldırdığını, çalışanlar arasında çalışma barışını nasıl bozduğunu anlatmaktan sıkıldık.

Bakanlığın, birinci basamak sağlık hizmetlerini parçalayan, ekip hizmetini ortadan kaldıran, toplumun ancak kayıtlı olan kesimine o da başvuruya dayalı hizmet sunan anlayışı her geçen gün bataklığa saplanıyor.

Halkı tüketim nesnesine dönüştüren, ülke çapında sağlık hizmetlerine başvuru sayısını yılda ortalama 10’lara çıkaran, acilleri tıka basa dolduran, niteliği düşük sağlık hizmet anlayışı çökmüştür; oluşan tahribatın ASM’leri gece gündüz açık tutarak giderilemeyeceği ortadadır. Böylelikle birinci basamağa verilecek zararın da daha büyük olacağı açıktır.

ASM çalışanlarının dinlenme hakkını elinden alan, tek taraflı sözleşme dayatan, iş güvencesi olmayan, istismara açık ceza puanlarıyla, para kesintileriyle kendine has özel ‘çağdaş kölelik çalışma düzeni’ dayatmalarına karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Halkın; dinlenme hakkı kısıtlanmış, moral motivasyonundan yoksun sağlık çalışanından nitelikli sağlık hizmeti alması mümkün müdür?

Alt yapısı, güvenliği ve donanımı uygun olmayan ASM’lerde, meslek içi eğitimi ve deneyimden yoksun birinci basamak sağlık çalışanı eliyle  ‘Acil Sağlık Hizmeti’ sunarak, halk sağlığının tehlikeye atılmasına, sağlık çalışanının ölümcül olabilecek şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalmasına sebep olmayacak mı?

Sağlık Bakanlığı’nı buradan bir kez daha uyarıyoruz, ASM sağlık çalışanlarının yitirilmiş temel hakları üzerine yenilerini ekleyerek, haftada 40 saat çalışma üzerine, hafta sonları ve hafta içleri esnek çalışma dayatmalarından vazgeçin.

Birinci basamak sağlık çalışanları olarak, iş güvencesi, insani çalışma koşulları, şartlara bağlı olmayan emekliliğimize yansıyacak emeğimizin karşılığı bir ücret, mesleki bağımsızlık ve dayanışma içinde toplumun her kesimini kapsayacak, katkı ve katılımsız, eşit koşullarda nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz.

Kendi haklarımız ve toplumun sağlık hakkı için yürüttüğümüz mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

29 Kasım 2014 tarihinde uyarılarımızı Ankara da Sağlık Bakanlığı önünde yapmıştık, ancak Sağlık Bakanlığı ‘yeni nöbet genelgesini’  yayınlayarak 1 Ocakta 2015 tarihinde uygulamaya geçileceğini ilan etmiş bulunmakta.

Bugün bu nedenle hak kayıplarımızı önlemek amacıyla üretimden gelen gücümüzü kullanarak, halkımızı mağdur etmeden sesimizi kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz.

Yarın13 Aralık Cumartesi günüde bir kez daha sesimizi duyurabilmek için Ankara’da olacağız, sonuç alamazsak başta ASM’lerimizde olmak üzere her yerde hak alma mücadelemizi sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Saygılarımızla

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU