Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odaları toplantısı yapıldı

30 Kasım 2014 tarihinde Diyarbakır Tabip Odası ev sahipliğinde Doğu ve Güneydoğu  Bölge Tabip Odaları Toplantısı Cigerxwin Kültür Merkezinde, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van, Muş, Ağrı, Şanlıurfa tabip odalarının üye ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Merkez Konsey Üyeleri Dr. İsmail Bulca ve Dr. Şeyhmus Gökalp katıldı.

Toplantı gündemi

1)Dünya ve Ortadoğu Sağlık Gündemi:

Olağandışı bir durum olarak Irak ve Suriye’deki savaştan kaynaklı bölge illerinde ağırladığımız tüm sığınmacılara ilişkin yapılan Sağlık Çalışmaları ve sonrasına ilişkin planlama.

2)Türkiye, TTB ve Sağlık gündemi.

a)      I.Basamak Sağlık Hizmetleri ve Uygulamadaki sorunlar.(Aile Hekimlerinin sorunları, İşyeri Hekimlerinin sorunları…)

b)      Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversitelerin Birleştirilmesi: “Afiliasyon Uygulaması”

c)      Sağlık Çalışanlarına Şiddet.

3) Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odalarının çalışmaları

a)      Odaların mali ve örgütlenme sorunları

b)      Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odalarının Yürütmesi ve Sekreteryasının seçimi

4)Mezopotamya Tıp Kongresine ilişkin yapılan hazırlıklar, bilgi paylaşımı.

TTB MK üyemiz Dr. İsmail Bulca Merkez Konseyi adına bir açılış konuşması yaptı.

Dr.Bulca, Aile hekimllerinin artan iş yükü ve sorunları, artan iş cinayeteri, Kamu Hastaneler Birlikleri ile ikinci basamak sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi ve katkı-katılım paylarıyla da sağlık hakkının yok edilişini ,üniversitelerin yok oluşu,bilim ve eğitim kurumu olmaktan çıkışı, asistan hekimlerin ağırlaşan çalışma koşulları gibi sağlık gündeminin başlıklarını hatırlattığı konuşmasından sonra gündeme geçildi.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr.Cengiz Günay, Şengal katliamı ve IŞID in Kobane saldırı sonrası gelişen toplu göç sonrası yapılan hizmetleri, mevcut durumu özetleyen bir sunum gerçekleştirdi. Koban'den yaklaşık 180 bin kişinin göç ederek bölgenin çeşitli il, ilçe ve köylerine yerel olanaklarla yerleştirildiğini,tüm ihtiyaçların olanaklar ölçüsünde karşılandığı,ses,tabip odaları ve bir çok duyarlı sağlıkçılar tarafından gönüllü sağlık hizmeti verildiğini,buna karşılık devletin sadece 6 bin kişiye AFAD kampında baktığını,Mardin eczacılar odası ve sonrasında Diyarbakır ile Batman Tabip Odalarının resmi yardım kampanyası başlattıklarını, ihtiyaçların zamanında,yeterince karşılanabilmesi için çalışmaların olanca hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Dr.Şeyhmus GÖKALP; Bölgeden, Bölge Dışından Tabip Odalarımızın Aktivistlerinin ve bir bütün olarak TTBnin bu süreçte çok değerli çalışmalar yaptığını, çok fazla emek harcandığını dile getirdi. Felaketin boyutlarının çok büyük olduğunu dile getirdi. Bölge adına emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Bölge tabip odalarından gelen temsilciler,bu konuda verdikleri hizmetleri dile getirdiler, koruyucu sağlık hizmetleri,hijyen ve beslenme alanında ihtiyaçların giderilmediği, verilen desteğin daha örgütlü ve organize olmasının önemi,bundan sonraki süreçte ihtiyaçların tek başına yerel desteklerle sağlanamayacağı,devletin yardım ve destek için gönüllü davranmadığı bunun için devlet olanaklarının bu yardımları yapması için zorlanması gerektiği düşüncesi ağırlıklı olarak vurgulandı.

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu (ODSH), ilkini Diyarbakır da sonra İstanbul da, son olarak 15-16 Kasım 2014 tarihlerinde Şanlıurfa’da ODSH Organizasyonu kurslarını gerçekleştirdiği bilgisi hatırlatıldı.

Sağlık gündemi, TTB tarafından yürütülen mücadele gündemi görüşüldü.

Prof.Dr.Raşit Tükel, Anayasa Mahkemesi'nin en son aldığı kararları hatırlatarak,genel değerlendirmelerde bulundu.

Üniversitelerin piyasanın ihtiyaçlarına uygun hizmet üretmelerini sağlayacak altyapı için yasal dayanaklar, kurumlar oluşturulduğunu, içi boşaltılmış uzmanlık eğitimi ile yeni akademik kadrolar tahsis edildiğini,asistan hekimlerin mücadele sürecinin hareketli olduğunu,bölge toplantılarının verimli geçtiğini bildirildi.

Aile Hekimlerinin temel hakları için sürdürdükleri mücadelenin TTB aile hekimliği kolu tarafından ortak taleplerle tüm çalışanları kapsayacak biçimiyle alandaki diğer bileşenlerle birlikte yürütülmeye çalışıldığı anlatıldı. Şimdiye dek nöbet eylemlerinin başarıyla sürdürüldüğünü, bu amaçla 29 Kasım da TTB den Sağlık Bakanlığı'na yapılan yürüyüşe polisin engel olduğu, hükümetin bu eylemlilik sürecinden oldukça  rahatsız olduğu ifade edildi

İşçi sağlığı iş güvenliği alanında yaşanan sorunların giderek arttığını, bunun için TTB nin işçi sağlığı iş güvenliği kolunun güçlendirilmesi için çaba içinde olduğu anlatıldı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek arttığı, buna karşı yürütülen mücadele hattının geliştirilmesinin önemi vurgulandı.