Aile Sağlığı Çalışanları Hakları İçin Mücadele Etmeye Devam Edecekler

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla sağlık hizmetine ilişkin yapılan sürekli değişiklikleri ve bu çerçevede aile hekimlerine getirilmek istenen nöbetleri protesto etmek amacıyla Ankaralı ve Ankara dışından gelen sağlık, emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri 29 Kasım 2014 Cumartesi günü Türk Tabipleri Birliği önünde bir araya geldi. Sağlık bakanlığı önüne yürüyerek basın açıklaması yapmayı planlayan kitle polis engeliyle karşılaştı. Onlarca çevik kuvvet polisi ve tomalar tarafından etrafları çevrilen hekimler ve aile sağlığı çalışanları anayasal hakları olan toplantı ve gösteri yürüyüşünün güvenlik güçlerince engellendiğini belirterek basın açıklamasını durduruldukları yerde gerçekleştirdiler. 

TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhan engelleme karşısında bir saat süreyle Ankara Emniyet Müdürü ve Ankara Valisi’ne telefonla ulaşmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını belirttikten sonra demokratik ülkelerde en doğal hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının bu türlü engellenmesinin ülkemizdeki rejimin niteliğini açıklıkla ortaya koyduğunu ifade etti. Dr.Bayazıt İlhan, ilan edilmemiş bir sıkıyönetimle karşı karşıya kaldıklarını sözlerine ekledi.

TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara tarafından okunan ortak basın açıklamasının ardından kitle Sağlık Bakanlığı’na doğru yürüyüşe geçti.


TTB’nin çağrısıyla Ankara Tabip Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimleri Derneği, İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Bursa Tabip Odası, Bursa Aile Hekimleri Derneği, Adana Tabip Odası, Adana Aile Hekimleri Derneği, Antalya Tabip Odası, Mersin Tabip Odası, Mersin Aile Hekimleri Derneği, Balıkesir Tabip Odası, Balıkesir Aile hekimleri Derneği, Çanakkale Aile Hekimleri Derneği, Gaziantep-Kilis Aile Hekimleri Derneği, Gaziantep Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, Kayseri Aile Hekimleri Derneği, Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği, Şırnak Aile Hekimleri Derneği, Çorum Aile Hekimleri Derneği, Sakarya Aile Hekimleri Derneği, Aksaray Aile Hekimleri Derneği, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’nda pankartları, önlükleri, dövizleri ve balonlarıyla renkli ve coşkulu bir kalabalık oluşturdular. 

Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen sağlık emek ve meslek örgütleri ortak mesajlarında Bakanlık tarafından dayatılan, koruyucu sağlık hizmetinden uzak, uzun süreli esnek çalışma koşullarını reddettiklerini ve bu şekilde iyi hekimlik yapılamayacağını ve nitelikli sağlık hizmeti verilemeyeceğini vurguladılar.

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı ve sekreteri halka seslenerek “Ülkemizin güzel insanları en iyi sağlık hizmetine layıktır. Aile hekimliği çalışanlarının bunun için burada olduğunu biliyor musunuz?” sorusunu yönelttiler; Sağlık Bakanı’na da “Tek taraflı sözleşme istemiyoruz. Sizi basında değil, aile hekimliği çalışanlarıyla masada görmek istiyoruz. Sahanın sesini duymanızı istiyoruz. Aile Hekimliği kanunu, yönetmelik ve genelgeleri hep beraber hazırlamak istiyoruz. Hep beraber Ankara’dayız. Sesimizi duyurmak için daha neleri göze aldığımızı biliyor musunuz?” diyerek taleplerini dile getirdiler.

Bakanlık önünde basın açıklamasını bir kez daha okuyan TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara, birinci basamak sağlık sisteminin seçim yatırımı adına geri dönüşümsüz zararlara kurban edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. 
Basın açıklamasının ardından seslendikleri Sağlık Bakanı’nı mumla aradıklarını belirten örgüt temsilcileri ellerindeki mumları bakanlık duvarına bırakarak, türküler eşliğinde halay çekip horon oynadılar.

 

Türk Tabipleri Birliği Basın Açıklaması

29 Kasım 2014

Bizi Anlıyor Musunuz?

Baskılarınıza Boyun Eğmeyeceğiz,

Haklarımız İçin Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz!

Bizi Anlıyor musunuz?

Baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz,

Haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz!

Birinci basamak sağlık çalışanları zor günler geçiriyor.

Halkın sağlık hizmetleri için ilk başvurduğu, kendisine yakın gördüğü, güvendiği, ferahladığı Aile Sağlığı Merkezi çalışanları bu kez halktan sorunları için yardım talep ediyor.

Sağlık Bakanlığı, hafta içi her gün sabah 08.00’den akşam 17.00’ ye dek birinci basamak sağlık hizmeti için ASM’ de büyük özveriyle çalışan hekime, hemşireye hafta içi geç saatlere dek, Cumartesi günleri 12 saate dek çalışın diyor.

Üstelik ASM’ leri birer acil ünitelerine dönüştürerek, sağlık hizmetlerinin niteliğini biraz daha düşürerek, hem halkın sağlığını, hem de acillerde şiddet gören sağlık çalışanının canını tehlikeye atıyor.

Sağlık Bakanlığı, kendi belirlediği ilkelerinden vazgeçerek, aile hekimlerine, kendilerine kayıtlı hastalar dışında, artık ASM bölgesinden olsun olmasın bakma zorunluluğu getiriyor.  

Çalışanların sağlığı ve temel hakları hiçe sayılarak uzun ve esnek çalışma koşulları dayatılarak iyi hekimlik, iyi sağlık hizmeti verilebilir mi?

Üstelik ASM çalışanları yıllardır:

·         Sözleşmeli, keyfi ceza puanlarıyla sözleşmesi feshedilerek işine son verilme biçimsizliğiyle,

·         Performansa dayalı; yani, kim mesleki bağımsızlığını düşünmeden meslektaşının üzerine basarak çalışırsa en iyisi odur anlayışıyla,

·         Bol cezaların, para kesintilerinin, her an bozulacak aşı korkusuyla tedirgin bir çalışma yaşamı biçimsizliğiyle,

·         Ücretli izinleri olmayan, çalışacakları binalarını kendileri bulan, onaran, her türlü ihtiyacını karşılayan, buna rağmen denetimcilere beğendirilemeyen bir sistemde,

·         Polikliniklere hapsedilerek sürekli ilaç yazan, tahlil isteyen, hastasına doğru dürüst zaman ayıramayan, ona şekerden nasıl korunacağını, şişmanlığın, sigaranın zararlarını yeterince anlatamayan; gebelikten nasıl korunacağını, bebeğini nasıl besleyeceğini, demirin, D vitamininin önemini anlatmaya bile fırsat vermeyen bir sistemde,

·         Ve daha birçok koruyucu sağlık hizmetlerinin gereğini yerine getiremeden çalışırken, şimdi de hastanelerin en zorlandıkları acil birimlerini, yetersiz altyapı, uygun mesleki eğitim ve deneyim gözetilmeden dayatılan ASM nöbet sistemiyle çalışılabilir mi?

Bizi anlıyor musunuz?

Birinci basamak sağlık sistemi, bir seçim yatırımı için bu kadar tahrip edilerek, geriye dönüşümsüz zararlara kurban edilir mi?

Bir bakan, ulusal sağlık politikalarını, özel hastane uygulamalarına dayanarak yönetebilir mi?

Sağlık Bakanlığı’na, ya birinci basamak sağlık birimlerini tamamen ortadan kaldırıp lağvetmesini, ya da birinci basamakta yarattığı bunca tahribattan vazgeçip, onarımı için çalışanlarıyla, onların meslek örgütleri, dernek ve sendikalarıyla dayanışma içinde olmasını öneriyoruz.

Birinci basamak sağlık çalışanları, gözü gibi baktıkları hizmet birimlerinin yok olmasına izin vermeyecek, uzun ve esnek çalışma dahil, temel haklarının korunması ve halkın nitelikli sağlık hakkı için mücadele etmeye kararlı.

Bugün burada yapılan basın açıklamasıyla halkımızı bilgilendirmek, Sağlık Bakanı’nı, ASM çalışanlarına hafta içi esnek ve Cumartesi günlerinde ek çalışma gibi temel haklarımıza yönelik saldırılarından vazgeçmeye çağırmak, uyarılarımız dikkate alınmazsa bundan sonra demokratik tepkimizi başta ASM birimlerimizde olmak üzere her yerde sürekli göstereceğimizi bildirmek istiyoruz.

Susmayacağız, baskılara boyun eğmeyeceğiz, her türlü hakkımızı korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Türk Tabipleri Birliği
Aile Hekimliği Kolu