TTB Merkez Konseyi Trabzon'da hekimlerle buluştu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 26 Kasım 2014 tarihinde Trabzon'da hekimlerle buluştu. Toplantı öncesinde TTB ve Trabzon Tabip Odası sağlıkta yaşanan sorunlara ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Toplantı, Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Rıza Güner'in açış konuşmasıyla başladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın Türkiye sağlık ortamının güncel durumuna ilişkin sunumunun ardından, TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Mustafa Güler, sağlık alanındaki güncel hukuki sorunlara ilişkin bir sunum yaptı. 

Sunumlarının ardından, hekimlerin hukuki sorularının yanıtlandığı bir sonraki oturuma geçildi. Hekimler soru ve sorunlarını ilettiler, TTB'den gelişmeler hakkında bilgi aldılar.

 26.11.2014

BASIN AÇIKLAMASI

Sağlıkta Sorunlar Yumağı

Hekimler Türkiye'de sağlığın içinde bulunduğu olumsuzlukları defalarca dile getirdiler, atılması gereken adımları ifade ettiler. Ne yazık ki, bunlar görmezden gelindi, sorunlar derinleşti.

Sayısız katkı ve katılım payları, genel sağlık sigortası prim borçları, tamamlayıcı sigorta dayatmaları, istisnai sağlık hizmetleri uygulamaları, ilaçta uygulanan ödemeler ile yurttaşın sağlık hizmeti alması önünde ekonomik engeller artmıştır.

Gelinen noktada aile hekimleri canlarından bezmiştir. Nerede, kaç saat, hangi işi yapacakları konusunda o kadar çok düzenleme, söylem, yıldırma vardır ki huzur içinde çalışma ve nitelikli sağlık hizmeti verme olanakları ellerinden alınmıştır. Şimdi önümüzde sözleşme dönemi var ve aile hekimlerinde huzursuzluk, mutsuzluk, gelecek kaygısı ileri boyutlardadır.

Tıp öğrencilerinin ve asistan hekimlerin nitelikli tıp eğitimi alma koşulları neredeyse kalmamıştır. Kuşkusuz bu durum yurttaşların alacakları sağlık hizmetiyle doğrudan ilişkilidir.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımız bir yandan her gün değişen SUT kurallarını takip etmek zorunda bırakılırken diğer yandan güvencesizlik ve ciro baskısı altında artan sıkıntıntılarla baş etmeye çalışmaktadırlar.

İşyeri hekimlerine ağır sorumluluklar verilirken hiçbir ek güvence tanımlanmamıştır. İşçilerin yanı sıra işyeri hekimlerinin çalışma sistemi de taşeronlaştırılmıştır. İşçi sağlığı hizmetleri dibe vurmuştur; meslek hastalıkları gizlenmekte, işçilerimiz cinayet gibi iş kazalarında her gün hayatlarını kaybetmekte, sorunu çözme niyeti olmaksızın açıklanan “paketler” dikiş tutmamaktadır.

Devlet hastanelerinde performans sistemi tüm uyarılarımızda haklılığımızı ortaya koyacak biçimde tahribatlarına devam etmektedir.

Üniversitelerde ve eğitim ve araştırma hastanelerinde öğretim üyelerinin, uzman hekimlerin, başasistanların, asistanların sorunları büyümüştür. Yap-boz tahtasına dönen, tutarsızlığıyla hekimlerin başını döndüren “tam gün” düzenlemeleri sağlık sistemimize destek değil köstek olmuştur.

Trabzon'da da iki adet eğitim ve araştırma hastanemiz bulunmaktadır: Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bu hastanelerimiz de dahil olmak üzere eğitim ve araştırma hastaneleri pek çok yanlış düzenleme, uygulama nedeniyle önemli sorunların içine düşürülmüş durumdadır.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları bu sorunların ülkemiz sağlık sistemi içindeki önemli konumuna dikkati çekerek acil talepleri dile getirmektedirler. Bunlar:

  1. NÖBET ERTESİ İZİN: Asistanların aşırı çalışma süreleri, nöbetleri azaltılmalı, nöbet izni kullanabilmeleri sağlanmalıdır. Mesai saatleri içinde eğitim için yeterli süre ayrılmalı, koşullar uygun hale getirilmelidir.
  2. ARAŞTIRMAYA ÖNCELİK: Eğitim ve araştırma hastaneleri hizmet hastanesi halinden kurtarılmalı, bilimsel tıbbi uygulamalara, araştırmaya olanak sağlanmalıdır.
  3. YÜKSELMELERDE HAKKANİYET: Eğitim ve araştırma hastanelerinde akademik yükselmelerde hakkaniyet sağlanmalıdır.
  4. "DAİMİ/GEÇİCİ GÖREV"E SON: Eğitim ve araştırma hastanesi kavramıyla hiç uyuşmayan, uygun planlama yapılamadığından çıkarılan zorunlu geçici görevler hekimlerin ruhsal durumu üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır, verilen sağlık hizmetinden hem hekimlerimizin hem de halkımızın memnun olmamasına yol açmaktadır. Geçici görevlendirmeler son bulmalıdır.
  5. ŞİDDETE KARŞI ACİL YASA: Başta asistan hekimler olmak üzere hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durmak bilmemektedir. Şiddeti kaynağından çözen sistemli bir çalışmanın yanı sıra sağlıkta şiddeti caydırıcı yasal düzenleme ile diğer çalışmalar vakit geçirmeden yapılmalıdır.
  6. GÜVENCELİ, EMEKLİLİĞE YANSIYACAK ÜCRET: Eğitim ve araştırma hastanelerindeki eğitim görevlilerinden asistan ve uzman hekimlere; kurum hekimlerinden birinci basamakta çalışan hekimlere kadar bütün hekimlerin emekliliğe yansıyan ücretleri acilen en az iki katına çıkarılmalıdır.

Türkiye'de hekimler sağlığın herkes için doğuştan ayrımsız bir hak olduğunu bilerek mücadeleye devam etmektedir. Hastalarımızın müşteri olmadığı, piyasanın diline teslim olmamış hakkaniyetli bir sağlık sistemi için tüm yurttaşlarımızı hekimler ve sağlık çalışanlarıyla ortak mücadeleye çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Trabzon Tabip Odası