Sağlık bütçesi protesto edildi

Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, 2015 yılı sağlık bütçesini TBMM önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto etti. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerini protesto etmek amacıyla sabah saatlerinde TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanarak oturma eylemi yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyelerine polis biber gazıyla müdahale etti. SES Genel Başkanı Gönül Erden'in de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi de polisin uyguladığı darp sonucu yaralandı.  

SES üyelerinin gözaltın alınmasının ardından TBMM önünde toplanan TTB, Ankara Tabip Odası ve SES temsilcilerine milletvekilleri de destek verdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, burada yaptığı konuşmada, polisin uyguladığı şiddeti ve sağlık çalışanlarının gözaltına alınmasını kınadı. Sağlık çalışanlarının sağlık alanına bütçe talep ettikleri için şiddete uğradıklarını belirten İlhan, polisin tutumunu hukuk dışı ve utanç verici olarak niteledi.

Ortak basın açıklamasını SES Genel Sekreteri Birsen Seyhan okudu. Seyhan, sağlık çalışanlarının sağlığa ayrılan bütçenin artırılmasını istediğini söyledi. 

Milletvekilleri Rıza Türmen, Aytuğ Atıcı, Özgür Özel, Levent Tüzel, Nurettin Demir, Kadri Gökmen Öğüt ve Hülya Güven de kısa birer konuşma yaparak polisin tutumunu kınadılar ve sağlık çalışanlarına verdikleri desteği yinelediler. 

20.11.2014

BASINA VE KAMUOYUNA

2015 yılı bütçesinin Plan Bütçe Komisyonu’nda tartışmaları halen devam etmektedir. Şimdiye kadar basından bize yansıyan bilgiler doğrultusunda kamuoyuna bir açıklama yapma gereği duyuyoruz.

Bize yansıyan bilgiler içerisinde dikkatimizi en çok çeken bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2015 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi komisyonda, 5 milyar 743 milyon TL olarak kabul edilmiştir. Komisyonda bugün ele alınacak olan sağlıkla ilgili bütçe için komisyona giren teklif ise Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bütçeleri olmak üzere toplam 20 milyar 214 milyon TL’dir.

Dikkatiniz çekiyoruz; Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan pay toplam sağlığa ayrılan payın 1/4’ü kadardır.

Bu ne anlama geliyor?

1-     Sağlıklı kalmak, hastalandığımızda iyileşmek için cebimizden daha çok para harcayacağız. 

2-     Daha uzun süre, daha az ücretle ve daha güvencesiz çalışacağız.

Çünkü; sağlık hizmeti eşit ulaşılabilir olmaktan çıkmıştır.

Çünkü, özelleşmiştir. 20 milyar 214 milyon TL’de bunun ifadesidir.

Görüşme aşamasında sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndan ve TBMM Genel Kurulu’ndan beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır.

-  Ek ödeme/döner sermaye ödentileri emekliliğe yansıtılmalıdır.

-  2014 enflasyon farkı “ek zam” olarak 2015 bütçesi içinde yer almalıdır.

-  2015 bütçesi, yerli ve yabancı sermayenin ve savaş lobisinin çıkarları gözetilerek değil,  bütçenin asıl kaynağı olan işçi ve emekçilerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları gözetilecek şekilde hazırlanmalıdır.

-  Güvenceli istihdamın korunması ve geliştirilmesi temel yaklaşım olmalı, bunun için öncelikle kamu harcamaları ve kamu istihdamı arttırılmalıdır.

-  Yılın ikinci yarısında ücretleri eriten “artan oranlı vergi dilimi” uygulamasına son verilmelidir.

-  Emekçilerin yoksulluğunu arttıran dolaylı vergiler kaldırılmalı, kazanca göre vergilendirme esas olmalıdır.

-  Fiilen kaldırılan kıdem tazminatının çalışanlara ödenmesi için gerekli tedbirlerin alınmalı; taşeronluk kaldırılmalı; bölgesel asgari ücret ve kiralık işçilik gibi yasal düzenlemeler derhal geri çekilmelidir.

-  Elektrik ve doğalgaz zamları geri alınmalı, 2015’te temel tüketim mallarına herhangi bir zam yapılmamalıdır.

-  Ağır borç yükü altındaki ücretli emekçilerin borç faizleri silinmeli, yasal borç takipleri durdurulmalı, borçlarını ödeme kolaylığı getirilmelidir.

 

Saygılarımızla;

 

Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Türk Hemşireler Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Türk Psikologlar Derneği