SGK biyometrik kimlik uygulamasını durdurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 8 Kasım 2014 tarihinde bir açıklama yaparak biyometrik kimlik doğrulama sisteminin uygulanmayacağını duyurdu.

Duyuruda Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği'nin 26. maddesindeki “biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapar” ibaresinin Danıştay 15. Dairesi (2014/4678 Esas) kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi'nin (2014/4562 Esas) kararı ile Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan Biyometrik Kimlik Doğrulama İşlemi başlıklı bölümün bazı paragrafları ile “…ve Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması zorunludur” ibaresinin yürütmesinin durdurulması kararı verildiği belirtilerek “Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığınca alınan kararlar nedeniyle bu duyurunun yayımlandığı tarih itibariyle biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın MEDULA sisteminden provizyon alınabilecektir” açıklaması yapıldı.

Danıştay 15. Dairesi Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından açılan davada (E:2014/1150) 08.07.2014 tarihli kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 67. maddesinin 3. fıkrasında yer alan " ... Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulanması yapılması ve/veya…” ibaresinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

SGK duyurusu için...