TTB Heyeti Anayasa Mahkemesi'ne sözlü sunum yaptı

Anayasa Mahkemesi, 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali için, ana muhalefet partisi CHP tarafından açılan dava nedeniyle bugün (06.11.2014) TTB Heyeti’ni ve diğer heyetleri bir arada dinledi.

Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Ziynet Özçelik katıldılar. Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Dr. Zafer Çukurova, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Şencan ve Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Av. Adem Keskin’in yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Turgay ve Prof. Dr. Serdar Gültan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Uğur Coşkun ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kadriye Altok yer aldı.

Katılımcılar yüksek mahkemeye iptali istenen maddelere ilişkin değerlendirmelerini sundular. Üç buçuk saat süren toplantıda TTB Heyeti tarafından yasanın uygulanmasının ne anlama geldiği ve sonuçlarının ne olacağı aktarıldı. TTB Heyeti bu çerçevede; hekimliğin ruhsata bağlanması, tıp fakültelerinde, üniversite hastanelerinde ve kamu hastanelerindeki durum, özel hastanelerde çalışma şartları, serbest çalışma hakkı, aile hekimliği, acil hekimliği, kurum hekimliği ve işyeri hekimliğine yönelik düzenlemeler ve bunların Türkiye tıp ve sağlık ortamında ortaya çıkaracağı açıkça görülen sorunları hem hekimlerin ve sağlık çalışanlarının anayasal hakları, hem de yurttaşlarımızın sağlık hizmetine erişim hakkı üzerinden detaylı olarak açıklama fırsatı buldu.

Anayasa Mahkemesi’nin bugün 6514 Sayılı Yasa’ya ilişkin kararını vermesi bekleniyor.