Anayasa Mahkemesi Türk Tabipleri Birliği'ni dinleyecek

Hatırlanacağı gibi 2 Ocak 2014 tarihinde kabul edilen 6514 sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin iptali talebiyle Ana Muhalefet Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açılmıştı. Anayasa Mahkemesi 30 Ekim 2014 gündemine bu Yasa’nın esastan görüşülmesine almıştı. Mahkeme tarafından esastan karar vermeden önce ilgililerin sözlü açıklamalarının alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı 6 Kasım 2014 Perşembe günü Saat:09.30’da sözlü açıklamaları dinlenilmek üzere Anayasa Mahkemesi’ne davet edilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Hukuk Bürosu heyeti tarafından söz konusu Yasa hükümlerinin çıkarıldığı tarihten bu yana sağlık ortamı ve hekimler üzerinde yaptığı etkileri de içerecek bir hazırlık yaparak Anayasa Mahkeme’ne gerekli açıklamaları yapacaktır.

Bilindiği gibi bu Torba Yasa ile ruhsatsız sağlık hizmeti adı altında yeni bir suç türü yaratılmış, hekimlere yönelik hukuka aykırı çalışma sınırlamaları getirilmiş, kamu görevlisi olan hekimler yönünden ikamet zorunluluğu da dahil olmak üzere pek çok mükellefiyeti içerecek bir düzenleme yapılmış, aile hekimlerine aile hekimliği merkezleri dışında üst sınırı da belirtilmeksizin nöbet zorunluluğu getirilmiş, hekimler arasında başta zorunlu hizmet, kurum hekimlerinin hakları olmak üzere değişik konularda negatif ayrımcılık yapan kimi hükümlere yer verilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Anayasa Mahkemesi'nin yazısı için...