Ata Soyer Sağlık ve Politika Araştırmaları Derneği kuruldu

19 Mart 2013’de aramızdan ayrılan Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden Dr. Ata Soyer anısına kurulan Ata Soyer Sağlık ve Politika Araştırmaları Derneği’nin açılışı 18 Ekim 2014 tarihinde İzmir’de yapıldı. Derneğin açılışına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi Üyeleri Dr. Fatih Sürenkök, Dr. Filiz Ünal İncekara, derneğin Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Dr. Zeki Gül ve Soyer'in çok sayıda meslektaşının yanı sıra, annesi Sıdıka Soyer ve babası Mustafa Soyer de katıldılar.