2013 Sağlık Uygulama Tebliğinde iki maddeye yürütmeyi durdurma

Türk Tabipleri Birliği tarafından, 24.03.2013 gün ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan ve genel olarak sigortalıların sağlık hizmetlerine erişimini güçleştiren, sağlık hizmetini zamanında ve gerektiği kadar alma hakkının özünü zedeleyen, Devletin “sosyal devlet” olma özelliği ile bağdaşmayan, hekimlerin tedavi yetkisini hukuka aykırı şekilde sınırlandıran hükümlerin iptali istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması istemimiz karara bağlandı.

Danıştay 15.Dairesi, Tebliğin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı 4.1.4 numaralı  maddesinin 4/5/2013 tarih ve 28637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle değiştirilen “Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir.” şeklindeki 5. fıkrasında yer alan “en fazla 1 kutu” ibaresi ile Tebliğin eki EK-4/E’de yer alan H. Pylori eradikasyon tedavi paketi için “yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde” ibaresinin yürütmesini durdurdu.

Kararın gerekçesinde; 1219 sayılı Yasa ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne atıfla hekimin, hastasına uygulayacağı tedaviyi belirlerken mesleki bilgisi ve vicdanı ile hareket edeceği, tedavi edilen bir hatanın iyileşmesini sağlayacak ilaçların reçete edilmesinin, hastaya uygulanan tedavinin ayrılmaz bir parçası olduğu; davaya konu edilen bu hükümlerin, tanıyı koyan ve hastalığı tedavisi için gerekli tedaviyi belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin bu yetkisinin kısıtlanması niteliğinde olduğu ifade edildi.

Karar için tıklayınız