Danıştay Kararı: Mecburi hizmette uzman kadrosuna atanma hukuka aykırıdır

Uzman tabipler mecburi hizmet için ancak “uzman tabip” kadrosuna atanabilir. Bu durum Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlere atamada geçerli olduğu gibi üniversite kadrolarına atanmada da geçerlidir.

Ancak pek çok uzman tabip atamasında, üniversitelerin hekimi “uzman tabip” yerine “uzman” kadrosuna yerleştirdiklerine ilişkin şikayet gelmektedir. Çünkü uzman tabip yerine uzman kadrosuna yerleştirildiğinde hekimin özlük haklarında önemli kayıp oluşmaktadır.

Sorun Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler ile çözülemeyince bu durumda olan hekimlerden biri adına dava açılmıştır. Uzmanlık sonrası mecburi hizmetini yapmak üzere Pamukkale Üniversitesi’ne atanan uzman tabip adına açılan davada Denizli İdare Mahkemesi davayı reddetmiş ise de temyiz üzerine Danıştay 5. Daire önce Mahkeme Kararının yürütmesini durdurmuş, şimdi de İdare Mahkemesi Kararının bozulmasına karar vermiştir.

Danıştay Kararında, “3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre uzman tabip eğitimini tamamlayanların Devlet Hizmeti yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görev yapacakları kuruma uzman tabip unvanıyla atanmaları gerekmektedir. Bu durumda Sağlık Bakanlığı tarafından Pamukkale Üniversitesi’ne Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak yerleştirilen davacının, davalı Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’nün 18.4.2012 tarihli işlemiyle, Kanuna aykırı olarak uzman olarak atamasının yapıldığı anlaşıldığından, unvanının uzman tabip olarak düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen (cevap verilmeyerek) reddinde hukuka uyarlık, davanın reddi yönünde verilen Mahkeme Kararında hukuki isabet bulunmamaktadır” denilerek Mahkeme Kararı bozulmuştur. Karar’da, iki Danıştay üyesi, dava açma süresinin atama işlemiyle başladığı, idareye başvuruyla bu sürenin yeniden başlatılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davada süre aşımı bulunduğu yönünde karşı oy kullanmışlardır.

Danıştay’ın yürütmenin durdurulması ve bozma kararlarında açıkça ortaya konulduğu üzere uzman tabibin mecburi hizmet için görev yapacağı yere “uzman tabip” unvanıyla atanması zorunludur. Üniversite kadrolarına uzmanlık sebebiyle mecburi hizmet yapmak üzere atanan meslektaşlarımızın yerleştirildikleri statüyü araştırmaları, uzman tabip dışında bir kadroya atandıklarının anlaşılması durumunda bu kararı da emsal göstererek dava açmaları uygun olacaktır.

Atama tarihinden sonra 60 günlük süre geçmiş olsa bile statüye ilişkin hukuka aykırılık devam ettiğinden her zaman idareye başvurarak dava açma süresinin başlatılabileceği düşünülmektedir. Ancak davanın, atama tarihinden başlayarak 60 gün içinde açılması, dava açma süresiyle ilgili tartışmayı ve bu sebeple yaşanabilecek olası hak kayıplarını önleyecektir.

 

Yürütmenin durdurulması kararıyla ilgili açıklama ve Karara buradan erişebilirsiniz

Danıştay Kararına buradan erişebilirsiniz