Dr. Dilek Tucer'e destek

Edirne’de “Ergene Nehri ve havzası kirliliği bölge halkının sağlığını tehdit ediyor. Kanser başta olmak üzere hastalıklar artıyor” diyen Dr. Dilek Tucer’e destek vermek ve bölgedeki kirliliğin yarattığı sağlık sorunlarına dikkat çekmek üzere bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya TTB İkinci Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç, Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Yücel Ayaz, Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ile TMMOB Edirne temsilcisi, Dişhekimleri Odası Edirne Şubesi temsilcisi, Ergene ve Trakya Platformu temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.  

Toplantıda, AKP Hükümeti’nin uzun süredir akademisyenler, aydınlar, gazeteciler, sanatçılar ve örgütler üzerinde olduğu gibi hekimler, hekim örgütü ve hekimlik mesleği üzerinde de baskı uyguladığı, gerçeklerin dile getirilmesini engellemeye çalıştığı belirtildi. Ergene havzasındaki kirliliğin temel nedeni olan endüstriyel faaliyetlerin artarak devam ettiğine, termik ve nükleer santralin yeni çevre felaketlerine yol açabileceğine dikkat çekilen toplantıda, birleşik mücadelenin geliştirilerek devam etmesi gerektiği vurgulandı. 

Toplantıda konuşan TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Ergene havzası hakında yürütülen bilimsel çalışmaların bölgede giderek insan yaşamını tehdit eden bir kirlilik oluştuğnu ortaya koyduğunu belirtirken, bu konuda yapılan uyarıların ise soruşturmayla, görevden almayla sonuçlandığını söyledi. "Bunlar bilimsel çalışmalar, hepsi bilimsel gerekçelere dayanıyor" diyen Tükel, uyarı görevlerini sürdüreceklerini ve meslektaşlarının yanında olacaklarını söyledi. 

Toplantı sonunda, Tucer'e Edirrne Tabip Odası tarafından bir plaket verildi.