Sağlık Emekçileri Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü Önünde Basın Açıklaması Yaptılar

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası’ndan Dr. Mahmut Ortakaya, Urfa Demokratik Hekim Girişimi ve sendikaların temsilcilerinden oluşan bir heyet, Şanlıurfa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü ziyaret ederek bir basın açıklaması yaptılar.

Aile hekimliği uygulamalarının hekimleri mağdur etmesine vurgu yapılan açıklamada, sağlıkta dönüşüm programının hekimlere yaşattığı mağduriyet de gündeme getirildi.

Basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli basın mensupları,

Bizler, onuru ve alın teri ile halkımıza sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarıyız. Mesleğimizi  icra etmek için büyük bir özveri ile çalışan aile hekimleri, hemşireler, ebeler, sağlık memurları olarak, 4 yıla yakın bir zamanda, sağlık parametrelerinde Avrupa ülkelerindeki oranları aşan şekilde iyileştirmelerin yaşandığı Şanlıurfa’da; % 70’lerde olan aşılama oranlarının %95’lere çıkartan, ilimizde daha az bebek ve anne ölümleri yaşanması için gerekli gayreti gösteren,  gebe izlem oranlarında çok yüksek rakamlara ulaşılmasını sağlayan aile hekimleri ve sağlık emekçileri olarak, emeklerimizin göz ardı edilmesinden dolayı oldukça kaygılıyız.

Her gün artan iş yükü ve angaryalardan bunalmış ve motivasyonumuzu kaybetmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın, tüm Urfa halkı için kaliteli sağlık hizmetini sunmak ve sağlık sorunlarını çözmek gayretinde iken,  haksız ve hukuksuz uygulamaların, yasalardaki her muğlak ifadeyi bizlere baskı aracı olarak kullanmaktan haz alan idarecilerimizden, keyfi uygulamalardan, yasalara aykırı denetimlerden, hukuka aykırı ceza puanlarından artık yorulduk... yıprandık... yıldık...

Her sesi çıkanın sesi kısılmaya çalışıldı. Aile hekimleri olarak Urfa ilimizde sağlık hizmetlerini daha iyi şartlara ulaştırmaya çalışanlar, haksızlıklara karşı hep dik duranlar, ses çıkartanlar fişlendi... Ayrımcılığa varan uygulamalara maruz kaldı...

Hekim arkadaşlarımıza bu yapılanları ve baskıyı hazmedemiyoruz!

Ve soruyoruz?

İlimizdeki bazı idarecilerin amacı, aile hekimlerini bezdirmek midir?

Sözleşme feshi ile tehdit etmek ya da çalışanlara göz dağı vermek midir?

Her yönetmelik maddesini, kendince yorumlayarak sağlık çalışanlarına çalışma ortamını zindan etmek midir?

Ülkemizde hiçbir ilde olmayan uygulamaları, düzenlemeleri kendinde hak görenler bu yetkiyi nereden almaktadır?

Şanlıurfa’da birinci basamak sağlık sistemini bitirmeyi kafasına koyan, kendini kanun sanan idarecilere ne zaman dur denilecektir?

Mülteci kamplarında gönüllü çalışan sağlık çalışanlarına, ilçelerimizde Suriyeli mültecilere çıkar gözetmeksizin ve insani duygularla sağlık hizmeti verenlere, kızamık ve çocuk felci aşılama kampanyalarında canla başla çalışan, emek harcayan sağlık çalışanlarına baskı ve ceza mı reva görülmektedir?

Bizler, artık daha fazla sabırlı olmayacağız.

Artık boyun eğmeyeceğiz!

Yeter artık diyoruz...yeter!!!

Mobbing’e hayır diyoruz!

Ve uyarıyoruz !!

Eğer ilimizde aile hekimliği yapmak isteyen meslektaşımız kalmaz ve bu hizmetler sona erer ya da sırayla sözleşmelerimiz sonlandırılırsa, halkımız ve bakanlığımız bilmelidir ki; bunun sorumlusu bizler değiliz.

Tüm bu sorunları konuşmak üzere Şanlıurfa İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle görüşmeye gideceğiz. Umut ediyoruz ki bu sıkıntılar giderilecektir.

Aksi halde; Şanlıurfa ilinde çalışan aile hekimlerine yönelik olarak başlatılan ve etkisi arttırılarak devam eden psikolojik baskılara ve hukuka aykırı işlemlere bir an evvel son verilmesi, aksi taktirde sorumlular ve yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, psikolojik baskıya uğrayan her bir aile hekimi tarafından sorumlular ve kurumlar hakkında manevi tazminat davaları açılacağını sizler değerli basın emekçileri aracılığıyla ifade etmek istiyoruz.

TTB MERKEZ KONSEYİ

ŞANLIURFA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

ŞANLIURFA TABİP ODASI

AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

BİRİNCİ BASAMAK BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI

TÜRK SAĞLIK SEN