İnsan Hakları için Hekimler Örgütü Gezi nedeniyle yargılanan Ankara ve Hatay Tabip Odalarına Destek Veriyor

İnsan Hakları için Hekimler Örgütü (Physicians for Human Rights-PHR) yaptıkğı açıklama ile Gezi Parkı Olayları nedeniyle Türk Tabipleri Birliği’ne karşı açılan davaların hükümsüzlük kararıyla sonlandırılmasına çağrı yaptı.

PHR Genel Direktörü Donna McKay’ın konuya ilişkin olarak “Tıp alanındaki profesyonelleri – kişisel olarak risk de alıp - yaralıları tedavi ederek etik yükümlülüklerini yerine getirdikleri için cezalandırmayı amaçlayan bir dava açılması ürkütücüdür ve tıp mesleğinin tümüne yönelik bir saygısızlıktır. Bu doktorlar işlerini yapmışlardır ve kendilerinden beklenen de budur. Doktorlar, olağanüstü durumlarda yetkili merci korkusu ve bu mercilerin herhangi bir müdahalesi olmaksızın yaralılara yardım gibi kritik önem taşıyan görevlerini yerine getirebilmelidirler” derken, PHR’ın açıklaması şu şekilde:

NEW YORK – İnsan Hakları için Hekimler (PHR), Ankara’daki yargıçlara Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) karşı açılan davanın kapatılması çağrısında bulundu. TTB, 2013 yılı Mayıs ayı sonunda başlayan Gezi Parkı gösterileri sırasında yaralanan göstericilere acil yardım için hekimleri seferber etmiş ve örgütlemişti.

Davanın ön duruşması 30 Eylül günü Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilecektir.

PHR Genel Direktörü Donna McKay konuya ilişkin olarak şunları söylemiştir: “Tıp alanındaki profesyonelleri – kişisel olarak risk de alıp - yaralıları tedavi ederek etik yükümlülüklerini yerine getirdikleri için cezalandırmayı amaçlayan bir dava açılması ürkütücüdür ve tıp mesleğinin tümüne yönelik bir saygısızlıktır. Bu doktorlar işlerini yapmışlardır ve kendilerinden beklenen de budur. Doktorlar, olağanüstü durumlarda yetkili merci korkusu ve bu mercilerin herhangi bir müdahalesi olmaksızın yaralılara yardım gibi kritik önem taşıyan görevlerini yerine getirebilmelidirler.”

Sağlık Bakanlığı, 2013 Mayıs’ında başlayan gösterilerle birlikte yasalara aykırı olarak “revir adı verilen sağlık birimleri oluşturduğu” iddiasıyla TTB’ye karşı davayı geçtiğimiz Ocak ayında açmıştı. PHR ise TTB üyelerinin uluslararası tıp etiğine uygun davranmakla kalmayıp ayrıca Türk Ceza Yasası’nda belirtilen hususları da gözettiğine işaret etmiştir.  Söz konusu yasada, tıp personelinin ihtiyacı olanlara acil tıbbi hizmet sunma görevini ihmal etmesi suç sayılmaktadır.

PHR, açılan davanın, hükümete karşı protesto gösterilerine katılıp yaralananları tedavi eden sağlıkçıları hedef alan daha kapsamlı bir saldırının bir parçası olduğunu belirtmiştir.  Olaylar sırasında tıp personeline ve bulunabilen tıbbi yardım merkezlerine biber gazıyla, tazyikli suyla ve plastik mermilerle saldırılmış, polis yaralı göstericilere yardım eden onlarca sağlıkçıyı döverek gözaltına almıştır.

PHR Mart ayında bir yargı dostu durum dosyası hazırlamıştır. Bu dosya, TTB’nin tıp etiğine, tıbbi bakımla ilgili yerli ve uluslararası yasalara uygun davranışlarının bir özetini vermektedir. Söz konusu olaylar sırasında acil yardımların yeri ve süresi o anki sağlık ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. Başka bir deyişle bu yardımlar, yaralı kişilerin en yakınındaki yerlerle ve müdahale için gerekli süreyle sınırlı kalmıştır. Dosya, kuruluşa herhangi bir yaptırım uygulanmasının acil tıbbi yardımların önünü kesici bir etki yaratacağına ve halk sağlığı açısından son derece olumsuz sonuçlara yol açacağına işaret etmektedir.

Açıklamanın orjinali için tıklayınız.