Anayasa Mahkemesi Aile Hekimlerinin İzinlerine İlişkin İptal Kararı verdi !

31 Aralık 2010 tarihinde yayımlanan aile hekimlerine yapılacak ödemelerle ilgili Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için açmış olduğumuz davada ısrarlı taleplerimiz üzerine Danıştay 5. Dairesi, Aile Hekimliği Kanununda aile hekimlerinin izin haklarının düzenlenmemesinin Anayasaya aykırı olduğunu belirterek söz konusu hukuka aykırılığın giderilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Danıştay itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvuru kararında; Aile Hekimliği Kanununda izin haklarına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmasının, dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ve izin hakkına ilişkin çerçevenin yasa ile belirlenmesi gerektiğini düzenleyen Anayasa’nın 50. maddesine ve kamu görevlilerinin her türlü haklarının yasa ile düzenlenmesine ilişkin 128. maddesine aykırı olduğunu belirtmiştir. Danıştay anılan kararında ayrıca, konunun yönetmeliğe bırakılmasının yasama yetkisinin devredilmezliğine ilişkin Anayasa’nın 7. maddesine de aykırılık teşkil ettiğini ifade etmiştir.

Anayasa Mahkemesi 11 Eylül 2014 tarihinde yapmış olduğu toplantısında başvuruyu görüşerek 5258 sayılı Kanun’un 8. maddesinin ikinci fıkrasının “Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar…” ve “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” bölümlerinin “sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin hakkı” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiş; gerekçesi henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış olmakla birlikte, karar sonucunu internet sitesinden duyurmuştur.

Anayasa Mahkemesi’nce verilen karar, aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının izin haklarının yasal güvenceye kavuşturulması bakımından olumlu  bulunmuştur.

Sağlık çalışanlarının her türlü özlük ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi için bugüne kadar yaptığımız girişimlerin bir sonucu olarak verilen bu karar üzerine yapılması gereken yasal düzenleme sürecinde de sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin üst sınırının belirlenmesi ve dinlenme haklarının korunması için Türk Tabipleri Birliği tarafından gerekli çaba gösterilecektir.

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi