Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu İstanbul'da Yapılacak

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu, 11-12 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.

Güneydoğu illeri tabip odaları üyelerine yönelik olarak 6-7 Eylül 2014 tarihlerinde Diyarbakır’da yapılan kurs, şimdi de İstanbul’da düzenlenecek. Bu eğitim programı, 1991’den beri 27 kez düzenlendi ve 650’nin üzerinde hekim ve sağlık çalışanı eğitim aldı. İstanbul’da ise üçüncü kez yapılacak.

Rojava’da Temmuz ayı başından itibaren en az 100 bin kişi, Şengal’de ise Ağustos ayı başından itibaren 700 bin kişi IŞİD saldırıları sonucu yerinden olmuştur ve Güneydoğu bölge tabip odaları, yerinden edilmiş sığınmacılara etkili hizmet verilebilmesi için ilk günden itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. Düzenlenecek olan kursun içeriği, karmaşık insani acil durumlarla ilgili temel kavramlar ve sağlık hizmetleri konuları ağırlıklı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. İçerikte yer alan konu başlıkları şöyledir:

1.     Temel kavramlar (Karmaşık insani ODD’larda insani yardım, uluslararası kurallar, yasalar ve örgütler)

2.     Son dönemde yaşanan Suriye ve Irak’tan sığınmacı göçü ve sağlık sonuçları

3.     TTB temsiliyeti, sağlık çalışanlarının sağlığı, medya ve toplumla iletişim

4.     ODD’da etik sorunlar

5.     Risk grupları

6.     Sağlık durum değerlendirmesi

7.     Gıda, beslenme ve yardımların organizasyonu

8.     Bulaşıcı hastalıklar

9.     Salgın incelemesi

10.  Geçici yerleşim alanlarında çevre sağlığı

11.  Ruh sağlığı sorunları ve sağlık çalışanlarının sorunları

Kurs sonunda, İstanbul Tabip Odası’nda ODSH Komisyonu kurulması ve sığınmacılara sunulacak hizmetlerle ilgili görüş alış verişinde bulunmak üzere TTB Merkez Konseyi üyeleri, tabip odası yöneticileri ile kurs katılımcı ve eğiticilerinin katılacağı bir toplantı düzenlenecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi