İş Cinayetleri Ankara'da Protesto Edildi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla, İstanbul Torun Center İnşaatı’nda yaşanan iş cinayeti, 8 Eylül 2014 tarihinde Ankara Güvenpark’ta yapılan eylemle protesto edildi.

Birçok demokratik kitle örgütünün de destek verdiği eyleme TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Filiz İncekara, Dr. Hande Arpat, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Çetin Atasoy, Genel Sekreter Dr. Ebru Basa ve Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Mine Önal, Dr. Asuman Doğan ve Dr. Onur Naci Karahancı katıldı.

“Taşeron çalışma ölüm demektir!”, “Kaza değil katliam, kader değil cinayet!” sloganlarının atıldığı eylemde yapılan basın açıklamasında, Mayıs ayı içerisinde İstanbul Tabip Odası’nın katliamın yaşandığı inşaatta işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması gerektiği uyarısını yaptığı ancak yetkililerin uyarıya duyarsız kaldığı belirtildi.

Açıklamada “İşçi ölümlerinde Avrupa’da birinci, Dünya’da ise ikinciliğe terfi etmenin arifesindeyiz. Bunun sorumluluğu işçiler için kılını kıpırdatmayan AKP’nindir. Daha öncede ifade ettik şimdide ifade ediyoruz, belki bu kez dikkate alınır” denilerek talepler şu şekilde sıralandı: “Taşeron ve güvencesiz üretim sistemi tamamen yasaklanmalıdır. Sendikalar, meslek odaları, birlikleri ve üniversiteler ile sağlık, iş güvenliği ve çevreyle ilgili özerk-demokratik bir kurumsal yapı oluşturulmalıdır. Sendikaların örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır”.