Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri Bugün İş Bıraktı!

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri, ruhsal ve bedensel sağlıklarını bozacak şartlar altında görev yaptıkları, emeklerinin karşılıklarını zamanında ve tam olarak alamadıkları, yaptıkları yasal girişimlerin, sözlü ve yazılı isteklerin yöneticiler tarafından yanıtlanmadığı gerekçesiyle bugün (16.07.2014) iş bıraktılar.

Bugün yapılan eylem sırasında Bashekimlik tarafından görüşme talep edilmesi üzerine, asistan hekimleri temsilen 10 kişilik bir grup ile Bashekimlik arasında toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda asistan hekimlerin taleplerinin büyük çoğunluğu kabul görmüş ve bir mutabakat metni oluşturulmasına karar verilmiştir. Asistan hekimler bu gelişmeler üzerine eylemlerini askıya aldıklarını bildirmişlerdir.

 

Konuyla ilgili Mersin Tabip Odası Açıklaması ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  asistan hekimlerinin 15.07.2014 tarihli basın açıklamaları ve bugün (16.07.2014) yaptıkları eylem sonrasındaki açıklamaları aşağıdadır.

Türk Tabipleri Birliği olarak, bugün halka daha iyi sağlık hizmeti verebilmek, haklarını aramak ve haklarını almadan geri adım atmamak üzere iş bırakan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  asistan hekimlerini desteklediğimizi,  dayanışma içinde asistan hekim arkadaşlarımızın taleplerinin takipçisi olacağımızı duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ'NDE ASİSTAN HEKİMLER DİRENDİ VE KAZANDI

Aylardır sorunları artarak süren Mersin Üniversitesi Asistan Hekimleri 1 günlük iş bırakma sırasında Hastane Yönetimi ile yaptıkları görüşme sonucu isteklerinin tümü kabul edilmiş ve eylemleri başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Mersin Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de destek vermişlerdir.

Etkinlik süreci şu şekilde gelişmiştir;

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Hekimler; görev tanımlarının içinde yer almayan işlerin de eklendiği yoğun çalışma tempoları ve iş yüklerine karşın nöbet paraları ve yoğun bakım nöbeti farklarının üç ay veya daha geriden ödenmesi nedeniyle Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliği ile görüşmüşlerdir. Tatmin edici cevaplar alamamaları nedeniyle Başhekimlik ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına 09.05.2014 tarihinde taleplerini ve bilgi edinme isteklerini içeren bir dilekçe vermişlerdir. Hastanenin taşınıyor olması gerekçesiyle hemen yanıt verilememiş ve dekanlık tarafından 11.06.2014 günü bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda talepler tekrardan dinlenmiş fakat sorunlar çözüme ulaşmamıştır. Esas konunun muhatabı olan başhekimlikten ise herhangi bir yazılı cevap alamamalarının yanı sıra mutabakat metni oluşturma konusunda sözel olarak ret cevabı almaları nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Hekimleri 16.07.2014 günü sabah 08:00 itibariyle iş bırakma eylemi kararı almışlar, öğlen 12:00'da mağduriyetlerini bildirmek için açıklama yapmak üzere basını davet etmişlerdir. Bu süreçte maruz kalabilecekleri mobbing, istifaya zorlama, soruşturma açma gibi tehditlerden yılmayacaklarını, aksine tepkilerine devam etme kararlılığında olduklarını bildirmişlerdir. Mersin Tabip Odası ve sendikaların desteğiyle sabah eylemlerine başlamışlardır.  Bu aşamada Başhekim tüm asistanlarla veya onların seçeceği geniş katılımlı temsilci heyetiyle tekrar görüşme talebinde bulunmuştur. Yapılan yaklaşık iki saatlik görüşme sonucunda aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.

1.      Araştırma Görevlerinin görev tanımlarının yapılması, kendilerinden görevleri ve eğitimleri dışında yer alan işleri yapmalarının talep edilmemesi,

2.      Hakları olan nöbet ücretleri ve yoğun bakım nöbeti faklarının düzenli olarak ayın belli zamanında yatması,

3.      Döner sermaye (performans ek ücretlerinin) ödemelerinin araştırma görevlilerinin yanı sıra diğer sağlık personeline düzenli olarak ödenmesi,

4.      Kendi istekleri dışında öğretim üyelerinin özel muayene ve ameliyatlarında görev alamamaları, eğer eğitimleri nedeniyle ameliyatlarda yer almak istiyorlarsa yasal olarak belirlenmiş ek ücretin düzenli olarak yatmasının sağlanması,

5.      Her ay, başhekimlikle düzenli olarak asistan hekimlerin temsilcileri ve ayrıca katılmak isteyen diğer asistanların da yer alacağı bir toplantı yapılması ve bu toplantılarda genel ve bölüm bazındaki sorunların dinlenmesi ve çözüm aranması için ortam oluşturulması.

Başhekimlik ve asistan hekimlerin ortak katılımı ile düzenlenecek ve başhekimlik tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek bir metin oluşturmak üzere10 günlük bir hazırlık dönemi geçirilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle eylem saat 12:00'da basın açıklaması yapılarak sonlandırılmıştır.

Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu

 


 

15.07.2014 Tarihli Basın Açıklaması

“Hastanemize başvuran her hastaya elimizden gelen en iyi sağlık hizmetini vermeyi amaç edinen biz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Doktorları olarak bu görevi mesleğimize yakışır şartlar altında, emeğimizin karşılığını zamanında ve tam alarak, aklımızda sadece eğitimimiz ve hizmet vereceğimiz hastalar varken yapmak istiyoruz. Ancak uzun bir süredir bırakın iyi sağlık hizmeti vermeyi, ruhsal ve bedensel sağlığımızı bozacak şartlar altında çalışmaktayız. Bu sorunları çözmek adına yaptığımız tüm yasal girişimlerin, sözlü ve yazılı isteklerin muhatapları tarafından cevaplanmadığını, meslektaş olmamıza rağmen tababetin getirdiği görgüden nasibini almamış kişiler yüzünden görev yapmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek istiyoruz. Bugün bizi bu noktaya getiren sebepleri halkımıza duyurmak, onlara daha iyi sağlık hizmeti verebilmek, hakkımızı aramak ve hakkımızı almadan geri adım atmamak üzere görevdeyiz.

Bu kabul edilmesi güç ve dayanılması güç şartlar şöyledir;

1)            Son 1 yıldır nöbet ücretlerinin ( ki bazı bölümlerde yasal olmamasına rağmen ayda 10’dan fazla nöbet tutan arkadaşlarımız mevcutken ) ve yoğun bakım fark ücretlerinin   geç yatırılması, son 3 aydır ise hiç yatırılmıyor olması,

2)            Ayda yüzlerce saat fazla mesai yapıyor olmamıza rağmen 2 aydır performans (döner sermaye) ücretlerinin yatırılmayıp ayda 2000-2500 TL arası bir ücret ile geçimimizi sağlamamızın beklenmesi, ödemelerin hastanenin borçları ve gelir azlığı yüzünden yapılamadığı söylenerek hastane gelir ve giderlerinden mesulmüşüz gibi gösterilmesi ve önümüzdeki aylarda da bu durumun devam edeceğinin belirtilmesi,

3)            Tüm bunların üzerine zaten dayanılması güç olan üstümüzdeki iş yükünün arttırılmaya çalışılması, hekimlik dışı işlerin de Arş. Gör. Doktorlar üzerine yıkılmaya çalışılması, ‘daha çok çalışın daha çok kazanalım’ denilerek bir devlet kuruluşunun çalışma prensibine uymayacak şekilde üzerimizde baskı kurulması,

4)            Tarafımızca yetkili mercilere yazılan dilekçelerin cevaplanmamış olup taleplerimizin değerlendirilmemiş olması.

Ülke genelinde araştırma görevlisi doktorların çalışma şartlarının ne kadar zor olduğu aşikarken, 33 saat durmaksızın çalışan, ayda yüzlerce saat fazla mesai yapan, poliklinik, ameliyathane, servis demeden her türlü sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeye çabalayan biz asistan hekimlere yukarıda saydığımız ücretlerin ödenmemesi ve hekimlik dışı işlerin üzerimize yüklenmesi gibi haksızlıkları reva gören yöneticilerimize sesleniyoruz. Bu zulüm bitmeden görevden dönmeyeceğiz.

Asistan hekimler tarafından oluşturulacak bir komisyon ile başhekimliği temsilen bir heyetin görüşmesini, tüm isteklerimizin dikkate alınmasını, verilecek kararlarla bir mutabakat metni oluşturulmasını ve bu metnin bizzat başhekimlikçe imzalanarak ücretlerimizin zamanında tam olarak yatırılmasını ve çalışma şartlarımızda yapılacak iyileştirmelerin garanti altına alınmasını istiyoruz. Bu isteğimiz dikkate alınıp gereği yapılmadan görevden dönmeyeceğiz.

Bizlere daha çok çalışın , hastane daha çok kazansın mantığıyla yaklaşarak tüm yöneticilere sesleniyoruz. Hasta müşteri asistan hekim köle değildir. Bizim derdimiz hastalarımıza hakkettikleri zamanı vermek, aklımızda geçim derdi olmadan sadece hekimliğe odaklanmak ve eğitimimizi en iyi şekilde almaktan başka bir şey değildir, olamaz. Bu uğurda üzerimize gelecek tüm baskılara göğüs germeye kararlıyız. Bu uğurda isteklerimiz kabul edilene, verilen sözler kabul edilene kadar görevimiz devam edecektir. Bu süreçte karşılaşacağımız hiçbir mobbing, istifaya zorlama, soruşturma açma gibi tehdit bizi yıldıramayacak, aksine göreve devam etmemize neden olacaktır. Tek bir arkadaşımıza yapılan baskı hepimize yapılmış kabul edilecektir.

Biz hastalarımız için, sağlık için, hekimlik için buradayız . Taleplerimiz değerlendirilmedikçe görevden dönmeyeceğiz. Saygıyla duyurulur.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırma Görevlisi Hekimleri

 

16.07.2014 Tarihli Eylem Sonrasındaki Açıklama

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Arş. Gör. Hekimler olarak 16/07/2014 tarihinde yaptığımız eylem sonucunda bashekimlik tarafından görüşme talep edilmiş olup asistan hekimleri temsilen 10 kişilik bir grup ile bashekimlik arasında toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda asistan hekimlerin taleplerinin büyük çoğunluğu kabul görmüş olup bir mutabakat metni oluşturulmasına karar verilmiştir. Metin oluşturma çalışmaları için yeni bir toplantı planlanıp bu süreç esnasında asistan hekimler eylemlerini askıya almışlardır. Bilginize sunulur.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırma Görevlisi Hekimleri