TTB Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi İle Görüştü

Avrupa Birliği’nin organlarından olan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Türkiye’de hekimlerin ve sağlık ortamının durumuna, hekimlik mesleğinin uygulanmasındaki sorunlar ile örgütlenme sorunlarına ilişkin Türk Tabipleri Birliği’nin bilgilerine başvurdu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun Ankara Ofisi’nde 1 Temmuz 2014 günü gerçekleşen görüşmeye Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Üyeleri Sandy Boyle, Jonathan Peel ve Arno Metzler ile TTB adına Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan katıldılar. Görüşmede aynı zamanda hukuk alanında yaşananlara, avukatların, hakim ve savcıların karşılaştıkları sorunlar ve baskılara ilişkin de bilgi alınması amacıyla Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri İzzet Güneş Gürseler ve Genel Sekreter Yardımcısı Musa Toprak, YARSAV adına Murat Durmaz, Yargıçlar Sendikası adına Mustafa Karadağ yer aldılar.

TTB adına söz alan Bayazıt İlhan, hekimlik mesleğinin içinde bulunduğu durum, TTB ve tabip odaları üzerindeki baskılar hakkında örnekleriyle bilgi verdi. Soma’da yaşanan işçi kıyımı üzerinden Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşananlar hakkında bilgi aktaran İlhan, özellikle işyeri hekimliğinin içinde bulunduğu duruma, meslek hastalıklarının tanısı, raporlanması ve tedavisinde yaşanan güçlüklere değindi. Görüşmede, Gezi Parkı ile ilgili gösteriler sırasında ve sonrası hekimlere açılan davalar, sağlık çalışanlarına uygulanan baskılar, gözaltılar, Dolmabahçe Cami’nde yaralanan yurttaşlara yardım ettikleri için yargılanan hekimler, Ankara ve Hatay Tabip Odası’na açılan davalar hakkında bilgi verildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi